Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Sociálna poisťovňa nemôže zrušiť zmluvu o vstupe do II. piliera

Stále častejšie sa Sociálna poisťovňa stretáva s prípadmi
rozhorčených rodičov, ktorých už dospelé deti (študenti alebo čerství
absolventi škôl) v bankách pri otváraní osobného účtu uzavreli zmluvu
o vstupe do II. piliera. Títo rodičia nesúhlasia s takýmto krokom svojich
detí a tvrdia, že vstúpili do II. piliera pod nátlakom, vplyvom neúplných
informácií alebo v časovej tiesni. Následne žiadajú od Sociálnej
poisťovne zrušenie zmluvy, resp. jej nezaregistrovanie v informačnom
systéme, ktorý pre účely II. dôchodkového piliera spravuje Sociálna
poisťovňa.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že takýto postup nie je možný.
Zrušenie, nezaregistrovanie zmluvy či jej výmaz zo systému nie je v jej
kompetencii, treba sa v prvom rade obrátiť na príslušnú dôchodkovú
správcovskú spoločnosť (DSS), resp. na súd.
Podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení od zmluvy o starobnom
dôchodkovom sporení nemožno odstúpiť, vypovedať ju ani zrušiť dohodou
zmluvných strán. Preto, keď si fyzická osoba následne – po uzatvorení
zmluvy – uvedomí, že účasť v II. pilieri by bola pre ňu nevýhodná,
nemôže od nej odstúpiť a ani Sociálna poisťovňa takúto zmluvu nemôže
vymazať z registra len na základe žiadosti sporiteľa. Za to, či údaje
boli zaslané zo skutočne uzatvorenej zmluvy, zodpovedá DSS. Sociálna
poisťovňa nie je oprávnená preverovať podmienky uzatvorenia zmluvy (či
bola uzatvorená slobodne, vážne, bez nátlaku a pod.), ale len na základe
právoplatného rozhodnutia súdu, ktorý zmluvu vyhlási za neplatnú, túto
zmluvu z registra vymaže. Za obdobie fungovania II. piliera, t.j. od r. 2005,
bolo z registra takto vymazaných 60 zmlúv. Celkovo od začiatku roka
2019 do konca augusta 2019 v II. piliera pribudlo 53 175 nových
sporiteľov, za celý rok 2018 ich bolo 65 587.
Dôležité v tejto súvislosti je pritom aj to, v akom čase chce
poistenec/sporiteľ zmeniť svoje rozhodnutie a zmluvu zrušiť. Ak požiada
o jej výmaz zmluvy z registra ešte pred tým, ako údaje zo zmluvy DSS
poslala Sociálnej poisťovni, takéto podanie Sociálna poisťovňa pošle
bezodkladne na preverenie späť do DSS. Na základe prípadu, ktorý Sociálna
poisťovňa zaznamenala, následne táto DSS už potom zmluvu na zápis do
registra späť nezaslala, čo znamená, že tento poistenec v II. pilieri nie
je vedený.
Príslušná DSS je povinná zabezpečiť zaslanie údajov zo zmluvy do
Sociálnej poisťovne elektronicky v štruktúre a spôsobom určeným
Sociálnou poisťovňou do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o starobnom
dôchodkovom sporení. Zmluvy fyzicky nie sú v Sociálnej poisťovni, tá len
spravuje register zmlúv, t.j. informačný systém automatizovane posúdi, či
sú splnené formálne podmienky na zápis údajov takejto zmluvy (najmä či
ide o fyzickú osobu s evidovaným dôchodkovým poistením a s vekom do
35 rokov veku). O zápise zmluvy (resp. jej „nezápise“ – pri
nesplnení formálnych podmienok) Sociálna poisťovňa informuje DSS, ktorá
zasa informuje sporiteľa.
-sp-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter