Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

SMART inovatívne prístupy, komplexné riešenia i cezhraničná spolupráca

Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje medzinárodnú konferenciu
s názvom MUNICIPÁLNA V-4. Ambíciou každoročného dvojdňového podujatia,
realizovaného v rámci národného projektu, bude prerokovanie tém,
z prostredia miestnej územnej samosprávy, ktoré majú výrazné presahy na
mestá a obce v rámci krajín Vyšehradskej formácie.

Septembrové podujatie s názvom Municipálna V-4: SMART agenda pre kvalitu
a modernizáciu spojí zástupcov samospráv na úrovni V4 k trom témam.
Účastníci podujatia sa budú venovať SMART inovatívnym prístupom a
komplexným riešeniam. Ďalší blok sa zameria na vstup do problematiky
financovania a technickej asistencie municipálneho rozvoja a cezhraničnej
spolupráce. V poradí tretí blok konferencie bude venovaný kontrolnej
činnosti v samospráve – prevencii a otvorenosti. Na záver konferencie sa
účastníci podujatia zapoja do formulovania záverov a odporúčaní pre
ďalšie aktivity národného projektu.
Prednášajúcimi v jednotlivých blokoch budú zástupcovia samospráv
z krajín V4 vrátane zástupcov Najvyšších kontrolných úradov, Úradu
vlády SR a vybraných ministerstiev, finančných mechanizmov pôsobiacich na
Slovensku, a tiež Európskej investičnej banky či Zastúpenia Európskej
komisie na Slovensku. Prvej konferencie v takomto formáte sa tiež zúčastnia
predsedovia ZMOS z Českej republiky, Maďarska a Chorvátska, ktorí prejavili
záujem o národný projekt ZMOS.
Cieľovou skupinou medzinárodnej konferencie sú štatutárni predstavitelia
miest a obcí, odborní zamestnanci mestských a obecných úradov, zamestnanci
spoločných obecných úradov, hlavní kontrolóri, prednostovia a ekonómovia
mestských a obecných úradov.
Podujatie sa uskutoční v dňoch 18. a 19. septembra v hoteli Kaskády
v Sliači. Počet účastníkov konferencie je limitovaný kapacitou
priestorových možností (max 100), účasť na konferencii pre
zaregistrovaných (vrátane občerstvenia) je bezplatná. Ubytovanie pre
zaregistrovaných počas konferencie (18./19. 9. 2018) hradí ZMOS.
O prihlasovaní záujemcov na podujatie budeme informovať v priebehu augusta
spolu s predstavením celého programu podujatia.
Medzinárodná konferencia je súčasťou aktivít v rámci národného
projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý
realizujeme vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Efektívna verejná správa.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter