Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Slúžnovský dom alebo prícestný hostinec

Objekt bývalého slúžnovského domu je umiestnený v južnej časti
mesta, na okraji historického centra, na zarovnanej pravobrežnej terase potoka
Hlinky. Objekt je pozdĺžnou osou orientovaný v smere S-J s hlavným vstupom
z východnej strany. Budova slúžnovského domu, sídla administratívnej
budovy okresu, vznikla po roku 1777, kedy bol ustanovený 5. slúžnovský
okres Zemplínskej stolice – stropkovský a bola vytvorená potreba výstavby
daného objektu pre štátnu správu. Tzv. slúžnovský dom bol vystavaný na
južnom okraji mesta, nad potokom Hlinky. V staršej literatúre sa
predpokladalo, že objekt vznikol ako prícestný hostinec, avšak ten sa
v poslednej tretine 18. storočia v meste už nachádzal – pri tzv.
Šarišskom moste, na ľavom brehu riečky Chotčianky. Po strate primárnej
funkcie (po zániku okresu) bol objekt využívaný zrejme aj ako hostinec,
potom ako pošta, tak na obchodné účely a aj ako sklad. Slúžnovský dom
vznikol ako bloková prízemná trojtraktová stavba a priebehu 19. a
20. storočia bol potom so zmenou funkcie obnovovaný. Zmenené boli výplne
okenných a vstupných otvorov, v niektorých prípadoch aj tvary otvorov,
mierne bola zmenená dispozícia (zamurovaním niektorých otvorov a vznikom
sekundárnych priečok), resp. boli znížene stropy alebo vymenená strešná
krytina. V posledných rokoch bola realizovaná len nová výmaľba. Budova
slúžnovského domu je jedným z mála zachovaných objektov, vzniknutých za
účelom sídla štátnej správy (slúžnovského okresu), nie len v regióne,
ale aj na Slovensku. Ak neskôr spĺňal aj funkciu prícestného hostinca, tak
sa jedná rovnako o ojedinelú zachovanú stavbu v širšom regióne.
Zároveň jeho význam v tom, že budova je jedným z mála profánnych
barokových objektov v meste.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter