Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Služba vykázala za minulý rok schodok 18 152,15 eura

<p>V roku 2014 hospodárila Služba, m. p. Stropkov so schodkom
18 152,15 eur. K 31. decembru zamestnávala 51 pracovníkov, z toho osem
formou projektov zamestnanosti v spolupráci s Úradom práce sociálnych
vecí a rodiny. Priemerná mesačná mzda predstavovala 588,34 eur.</p>

<p>V správe o výsledku hospodárenia Anna Čanová, poverená riadením
podniku uviedla, že na území mesta je udržiavaných 971 svetelných bodov.
V roku 2014 bolo vykonané rozšírenie verejného osvetlenia o dva nové
svetelné body v dĺžke 60 metrov na ulici Sládkovičovej a v dĺžke
50 metrov v mestskej časti Bokša. Za rok 2014 bola spotreba elektrickej
energie na verejné osvetlenie 157 883 kWh, čo je oproti roku
2013 navýšenie o 12 033 kWh. Ide o odberné miesta Nový riadok, J.
Gagarina, Cintorínska, Hrnčiarska, Janka Kráľa, Kalinčiakova, Nábrežná,
Mlynská, Matice slovenskej, Bokša a Sitníky. <strong><em>„Na cintorínoch
je celkom 3 082 udržiavaných hrobových miest. Za rok 2014 bolo v meste
75 pohrebov, pohrebné vozidlo malo 128 výjazdov. Na cintoríne je
udržiavaných aj 53 vojnových hrobov. V stredisku sa vedie evidencia
pochovaných a zabezpečuje sa aj výber poplatkov za prenájom hrobových
miest. Pokračuje sa v evidencií a dopĺňaní údajov v elektronickom
spracovaní,“</em></strong> ozrejmila. V ďalšej časti správy spomenula,
že čo sa týka údržby verejnej zelene, zahŕňa výsadbu kvetov, celoročné
ošetrovanie parkov, kosenie. V priebehu roka 2014 sa v centrálnej časti
mesta previedlo desaťkrát, v ostatných šesťkrát. Celková plocha
udržiavanej verejnej zelene je 280 000 metrov štvorcových.
<strong><em>„Stredisko má na starosti aj zimné a letné čistenie
komunikácií a ich opravu a údržbu. Celkom je udržiavaných 113 000 metrov
štvorcových komunikácií a chodníkov. V roku 2014 bola vykonaná oprava
výtlkov po zimnom období o celkovej výmere 100 metrov štvorcových,
rekonštrukcia schodov na Hlavnej ulici, oprava zosuvu cesty pri moste na
Bokšanskej ulici, rekonštrukcia mostíka na ulici Strečková – Sitníky.
Vybudovali sme oplotenie na Majerskej ulici, taktiež prebiehali opravy a
údržba dopravných značení, dvanástich pieskovísk na území mesta, opravy
a údržba lavičiek,“</em></strong> spomenula. Služba zabezpečuje
týždenný vývoz komunálneho odpadu v meste. Za rok 2014 bol na skládku
vyvezený odpad v objeme 2 870,71 tony a z čističky odpadových vôd
v objeme 14,59 tony. Podnik zabezpečuje aj zber separovaného odpadu pre
mesto a 24 obcí okresu. Doteraz sa separuje päť druhov – sklo, papier,
plasty, kovový šrot, tetrapak. V hodnotenom období boli odpredané
vytriedené komodity, konkrétne 181,72 tony skla, 71,69 tony odpadu
z obalov, 105,79 tony kartónu a 157,61 tony plastu. <strong><em>„Po
ukončení projektu Separovaný zber a zberný dvor vyseparovaných odpadov pre
mesto Stropkov a 24 obcí okresu Stropkov by sa malo separovať o tri druhy
odpadov viac, konkrétne iné kovové obaly, pneumatiky a biologicky
rozložiteľný odpad. Projekt bol ukončený 31. marca 2015. V roku
2014 boli zakúpené kompostéry, zvony (modrý, žltý, hnedý, zelený) a
plastové nádobky na biologicky rozložiteľný odpad v celkovej čiastke
161 160 eur a časť vriec na separovaný zber v čiastke 21 532,90 eura.
Cieľom projektu je ešte viac zefektívniť súčasný separovaný zber
v oblasti zvozu a umožniť občanom odovzdať odpad priamo na zbernom dvore
s cieľom znížiť záťaž na životné prostredie,“</em></strong>
ozrejmila A. Čanová. Služba, m. p. prevádzkuje od 1. augusta 2012 denne
sedem hodín aj verejné toalety na SAD. Tržby sú však minimálne. V roku
2012 predstavovali sumu 174,48 eura, v roku 2013 453,02 eura a v roku
2014 360,37 eura. Podnik tu do 30. augusta 2014 zamestnával dve
pracovníčky cez projekt ÚPSVaR Stropkov. Od 1. septembra pracuje vo
verejných toaletách už len jedna. Celková dotácia Mesta Stropkov na
činnosť Služby m. p. predstavovala za rok 2014 sumu 536 678 eur.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter