Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Služba čistí mesto, verejná zeleň prešla orezom

<p>Údržba verejnej zelene je v réžii mestského podniku Služba. Za
posledné obdobie verejnosť zaznamenala, že zamestnanci Služby začali
s čistením celého mesta a prímestských častí. Keď to dovoľovalo
počasie, čistili sa priestory okolo ciest, rigoly, kanály, ulice, chodníky a
orezávali sa stromy.</p>

<p><strong><em>„Začali sme čistením vstupov do mesta, od mestskej časti
Sitník, pokračovali sme na ulici Šarišskej pri výjazde na Svidník až
k šarišskému mostu, kde boli okolo cesty a chodníka kríky, ktoré bránili
vo výhľade na cestu. Po dohovore s vlastníkom sa nám podarilo vyčistiť aj
parkovisko pri čerpacej stanici Slovnaft, kde pravdepodobne kamionisti
zanechali množstvo odpadkov. Naši zamestnanci z tohto parkoviska vyviezli
sedem veľkokapacitných kontajnerov plných odpadu. Ďalej sme v čistení
pokračovali pri starom vodojeme z 1. sv. vojny na ulici Cintorínskej,
v okolí bokšanského mosta v smere od Stropkova k pekárni a na ulici
Samuela Jurkoviča, kde pri výjazde vodičom na komunikáciu vo výhľade
bránili zmladené výhonky v spodnej časti líp,“</em></strong> informoval
riaditeľ Služby, Michal Šandrik. Čo sa týka stromov v našom meste,
niektoré neboli roky nijakým spôsobom ošetrované, ani pravidelne
udržiavané. <strong><em>„V niektorých prípadoch nás na ich zlý stav
upozornili samotní občania. Napríklad na parkovisku pri jednom bytovom dome
nás požiadali, aby sme konáre orezali, pretože boli suché a pri silnejšom
vetre hrozilo ich zlomenie a ohrozenie zdravia a majetku
občanov.“</em></strong> K stavu drevín v meste sa vyjadril aj Dušan
Lukáč. <strong><em>„Tohtoročné orezávanie stromov sa robilo všade tam,
kde to bolo vyhodnotené ako potrebné. My, ako mestský podnik a správca
verejnej zelene sme za ňu na mestskom pozemku zodpovední, no aj napriek tomu
si nemôžeme výruby realizovať svojvoľne len tak, kde sa nám zachce.
Všetko prebieha na základe platného rozhodnutia kompetentného orgánu
ochrany prírody a krajiny.“</em></strong> Každý podnet, každá žiadosť
je na úrade preverená poverenou osobou. Čo sa týka výrubu stromov,
k vydaniu súhlasu na výrub je nutné odborné posúdenie ekologických a
estetických funkcií stromu a vplyvov na zdravie človeka a súhlas vlastníka
pozemku. <strong><em>„Úrad následne vyhodnotí, či je podnet oprávnený a
na základe prešetrenia zdravotného stavu stromu a potenciálneho ohrozenia
zdravia a majetku občanov povolí, alebo nepovolí takýto krok. Napríklad na
cintoríne bola požiadavka na výrub siedmich stromov, povolil sa výrub len
jedného.“</em></strong> Na území mesta je viacero problémov, ktoré sa
týkajú zlého stavu drevín, avšak nerastú na mestskom pozemku, preto nie je
v kompetencii Služby tieto stromy odborne ošetrovať a udržiavať. Ide
napríklad o lipy oproti čerpacej stanici Slovnaft, ktoré rastú pozdĺž
cesty I. triedy pred spoločnosťou Tesla Stropkov a topole pri predajni
Novoplyn, v blízkosti spomínanej komunikácie. Správcom pozemku a teda aj
oprávneným vlastníkom drevín je Slovenská správa ciest. Mesto Stropkov a
Mestský podnik správu ciest upozornili na hroziace nebezpečenstvo, pretože
stromy neboli už dlhú dobu ošetrované. <strong><em>„Po spadnutí odhnitej
časti jednej lipy, sme sa rozhodli urgovať správu ciest. Jediné šťastie
je, že časť stromu spadla pozdĺž cesty a nie krížom cez vozovku. Dlhú
dobu im nebola venovaná pozornosť a stav týchto stromov je naozaj
katastrofálny. Topole sú prestarlé, ich konáre sú suché, pri silnejšom
vetre môžu spadnúť na cestu alebo chodník kadiaľ chodí množstvo áut a
občanov,“</em></strong> objasnil Lukáč a zároveň dodal, že Slovenská
správa ciest 4. apríla tieto stromy ošetrí. Podobný problém je aj na
ulici Orgovánovej, kde na pozemku Slovenského pozemkového fondu rastie vŕba.
Strom značným spôsobom poškodili neprispôsobiví občania.
<strong><em>„Kmeň je obhorený, na niekoľkých miestach je vidieť aj stopy
po píle. Je len otázkou času, kedy spadne a potom sa bude hľadať
vinník,“</em></strong> uzavrel Šandrik.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-stromy-01.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-stromy-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-stromy-02.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-stromy-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-stromy-03.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-stromy-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter