Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Skutočné dôvody odstúpenia vs. dôvody odstúpenia podľa M. Jakubova

Mesto nie je akciová spoločnosť, ako to hovorí M. Jakubov. My sme
nesprivatizovali mesto, preto prirovnávať naše nezhody k nezhodám
akcionárov mi pripadá neadekvátne, neprimerané, nezodpovedné a
nedôstojné. Nám občania zverili moc na obdobie štyroch rokov a vložili do
nás dôveru spravovať veci verejné a zodpovedne sa starať o spoločný
majetok. Pred voľbami som opakovane prezentoval, že oprava chodníkov a ciest
je povinnosť samosprávy a nie investícia. A že najľahšie zarobené
peniaze sú ušetrené peniaze. Postupne sme už v prvom roku dokončili
staré, rozbehli nové a pripravili výhľadové projekty zamerané na šetrenie
verejných financií. Teda pripravili sme investičné akcie tak, aby z nich
mesto profitovalo v nasledujúcich rokoch. O správnosti nastavenia prvého
roku ako roku konsolidácie svedčí prebytok v hospodárení mesta vo výške
takmer 300 tis. eur. Služba sa po dlhých rokoch dostala do zisku (preberali
sme ju v strate), v zisku skončil Byhos i MŠK Tesla Stropkov.
Aké investície chýbali M. Jakubovovi v prvom roku nášho pôsobenia?
Nevšimol si dokončenie zastavených projektov rekonštrukcie kultúrneho
strediska a komunitného centra po mojom predchodcovi za vyše 860 tisíc?
Neinvestovali sme azda do kotolní K6 a E1 takmer 160 tisíc na novú
technológiu? Nezaregistroval projekt koncesie tepelného hospodárstva v ZŠ
na Konštantínovej za 500 tisíc i rekonštrukciu kotolne v ZŠ Hrnčiarska
za 90 tisíc? Alebo už spomínané verejné osvetlenie za 700 tisíc či
30 nových bytov za 1,5 milióna na ulici Ciolkovského?

Pretrhnutie väzieb v školstve
V Stropkove je verejným tajomstvom, že kritickou oblasťou, kde nastali
rozpory medzi mnou a M. Jakubovom bolo školstvo. Roky tam fungoval zaužívaný
systém, z ktorého profitovala úzka skupina ľudí. Pre úplnosť treba
dodať, že všetko prebiehalo v súlade so zákonom a pravidlami nastavenými
ešte z roku 2008. Výhodné to však bolo v prvom rade pre zainteresované
osoby a firmy, až potom pre školy a mesto. Zmeny, ktoré sme v tejto oblasti
začali realizovať v roku 2015 boli jedným z najhlavnejších dôvodov
nedávneho rozhodnutia M. Jakubova. Odstúpiť chcel už po oboznámení sa
s výsledkami auditov v školách, ktoré sme mali na stole v marci
2015. Ich spoločným menovateľom boli závažné porušenia rozpočtovej
disciplíny. Nebol prístupný na prijatie ráznych opatrení v personálnej
oblasti v ZŠ Konštantínova a ZUŠ F. Veselého. Presadil som aspoň
zníženie platov riaditeľov základných škôl. A týmto (dočasne)
skončila mnou avizovaná reforma v školstve.
V októbri 2015 mi už nielen v hádankách ako v prvom prípade, ale aj
písomne cez facebook oznámil svoj druhý zámer odstúpiť slovami, že jeho
misia skončila a bude sa venovať zmysluplnejším veciam. Ďalší pokus
o vzdanie sa funkcie prišiel 1. februára tohto roka. Len dva dni pred tým
dala výpoveď ekonómka a účtovníčka školstva v ZŠ Konštantínova.
Reakcia môjho zástupcu na seba tak nenechala dlho čakať. Odovzdal mi
kľúče od kancelárie i úradu. Nakoniec ostal, ale v kruhu svojich známych
uviedol, že už len čaká na správny okamih, obsah a formu odstúpenia. Ten
okamih prišiel 26. mája, keď mi najprv telefonicky a následne aj písomne
oznámil svoju abdikáciu. Ako jediný dôvod uviedol odmeny prednostovi MsÚ.
Ani slovo o rozdielnych predstavách na investičné a finančné zámery
mesta, ako to už prezentoval v zastupiteľstve a následne rozviedol
v novinách. Tento jeho postup pri vzdaní, resp. postupnom vzdávaní sa
funkcie nebolo spontánne rozhodnutie „muža momentu“, ale vopred
pripravené a naplánované, s úmyslom, čo najviac ublížiť.
Na jednej strane prekážajú M. Jakubovovi odmeny prednostu, zamestnancov a
štatutárov mestských organizácií, na druhej strane nepochopiteľne toleruje
a obhajuje plat učiteľky Základnej umeleckej školy prevyšujúci 2000 eur.
V priamom prenose sme toho boli svedkami na poslednom zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Rovnako nepochopiteľne toleroval, prehliadal a dokonca
obhajoval nevýhodne nastavený systém rozpočtovania a účtovania školstva,
z ktorého roky profitovala úzka skupina ľudí a vyvolené firmy.

Mzdy a odmeny, TJ Slávia
Zaráža ma, že ako jeden z dôvodov odstúpenia uvádza bývalý zástupca
primátora svoju snahu plošne znižovať platy zamestnancov úradu v rozmedzí
10 až 30 percent. Toto opatrenie navrhoval hneď na začiatku volebného
obdobia, v januári 2015. Bez akejkoľvek analýzy, bez akejkoľvek znalosti
pomerov na úrade, bez akýchkoľvek informácií o práci jednotlivých
zamestnancov úradu. Moja dovtedajšia prax v štátnej správe a skúseností
z iných miest potvrdili, že plošné znižovanie platov u všetkých
zamestnancov úradu je nesystémové, nemanažérske a kontraproduktívne
riešenie. Čo M. Jakubov zabudol verejnosti povedať je skutočnosť, že
k zníženiu platov o nemalú čiastku naozaj došlo. A to u všetkých
čelných predstaviteľov mesta – primátora, prednostu, hlavnej
kontrolórky, náčelníka mestskej polície, riaditeľa Služby, konateľa
Byhosu a riaditeľov základných škôl. V tejto fáze som to považoval za
dostačujúce a vyššie uvedené hospodárske výsledky to potvrdili. Odmietam
tvrdenie, že vedeniu mesta boli vyplatené „štedré, neprimerané odmeny.“
Primátorovi nebola vyplatená žiadna odmena. Čo sa týka prednostu a
zamestnancov, podobne ako v iných inštitúciách, aj v rámci MsÚ,
školách a organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli v roku
2015 vyplatené všetkým zamestnancom primerané odmeny. To všetko
v závislosti od plnenia zverených úloh, tak v rámci svojich povinností
vyplývajúcich z jednotlivých pracovných pozícií, ako aj nad ich rozsah,
ako súčasť motivačnej zložky mzdy. Udeľovanie odmien patrí výlučne do
kompetencie primátora, ktorý rozhoduje o ich výške. V doterajšej praxi
som sa nestretol s tým a nepoznám žiadne mesto na Slovensku, kde by
primátor mesta oznamoval, nebodaj si nechal schvaľovať udeľovanie odmien
svojmu zástupcovi. Stojím si za rozhodnutím udeliť mimoriadnu odmenu
1000 eur prednostovi MsÚ, ktorý manažoval jeden z najúspešnejších
projektov mesta za posledné roky v hodnote 700 tis. eur, vďaka čomu
Stropkov zrenovoval a rozšíril verejné osvetlenie na celkovo 962 svetelných
bodov a vďaka tomu sme my všetci len v prvých piatich mesiacoch tohto roka
ušetrili 44 % dovtedajších nákladov na energie. Rovnakým spôsobom
odmením každého, kto zabezpečí pre naše mesto investíciu podobného
rozsahu a významu.
Taktiež som udelil prednostovi MsÚ odmenu vo výške trinásteho platu za
kvalitné plnenie služobných úloh v rámci úradu a za jeho podiel na
celkovej konsolidácií verejných financií. Stojím si aj za odmenami vo
výške trinásteho platu riaditeľovi Služby, konateľovi Byhosu a za odmenami
ostatným zamestnancom samosprávy, pretože každé jedno takéto rozhodnutie
vyplynulo z dôkladnej analýzu prínosu a práce každého vedúceho
i radového zamestnanca mesta i mestských podnikov. V tejto súvislosti
chcem dať verejnosti do pozornosti, že nebolo možné z objektívnych
časových a kapacitných možností, aby bývalý viceprimátor mal všetky
informácie o meste a mestskom úrade. Na MsÚ totiž „úradoval“
jedenkrát v týždni, vždy v pondelok od 13.00 do 16.00 hod., teda spolu
12 hodín mesačne. Bývalí viceprimátori na úrade trávili päť dní
v týždni. Tieto podmienky si nastavil Martin Jakubov sám a akceptoval som
ich s odôvodnením, že je v prvom rade lekár a až potom poslanec –
viceprimátor.
Ďalšou z oblastí, kde sme sa názorovo rozišli bola problematika riešenia
vzťahov z TJ Slávia v areáli Pod vlekom. Chcem len poukázať na
skutočnosť, že aj v tomto prípade hájim záujmy mesta, chránim majetok
mesta. K TJ Slávia už toho bolo popísané dosť, výsledkom celého procesu
je mestským zastupiteľstvom schválený môj návrh na vypovedanie 22 rokov
„bradatej“ zmluvy, podľa môjho názoru nevýhodnej pre mesto.
Škoda, že M. Jakubov, aj keď bol súčasťou môjho volebného tímu a
podporil ma vo voľbách nepochopil, že najväčšiu mieru zodpovednosti za
celý chod mesta nesie na svojich pleciach primátor. Teda nie dôvody
odstúpenia, ktoré uviedol v novinách, ale odlišné pohľady na systémové
zmeny v meste, predovšetkým v školstve, boli skutočnými dôvodmi, ktoré
spôsobili jeho abdikáciu.
-OB-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter