Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Školy sú na nový školský rok 2018/2019 dobre pripravené

Odbor školstva a
kultúry mesta Stropkov informoval o zmenách a o prebiehajúcich reformách
v školstve. Vláda SR definitívne odobrila „Národný program rozvoja
výchovy a vzdelávania na Slovensku“, v ktorom ide o rozvoj systému
ďalšieho, inklúziu mariginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia i prepojenie systému výchovy a
vzdelávania s potrebami trhu práce a zaoberá sa tiež financovaním
zamestnancov v školstve a systémom riadenia.

Hlavnou zmenou je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ
pre každé dieťa jeden rok pred plnením školskej dochádzky v ZŠ, čím sa
podporia deti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zmení sa
počet odborných zamestnancov v školách, zvýši sa počet asistentov
učiteľa, sociálnych pedagógov, školských psychológov, či špeciálnych
pedagógov. Zaznamenané sú tiež vážne spoločenské a školské problémy
v správaní detí a mládeže, preto program obsahuje návrhy k výučbe
prevencie prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu, či iných
foriem intolerancií. Je potrebné tiež upraviť obsah a metódy práce,
myslieť na prípravu učiteľov i ostatných odborných zamestnancov
s dôrazom na potreby modernej pedagogiky.
Podľa T. Kubičku z odboru školstva a kultúry a podľa získaných
informácii od riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Stropkov sú materské školy, základné školy, ZUŠ F.
Veselého i centrum voľného času Fauna dobre pripravené na školský rok
2018/2019.
Pripomíname ešte, že testovanie piatakov základných škôl (5-2018 alebo
T5-2018) sa uskutoční 21. novembra 2018 vo všetkých základných
školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a
maďarský jazyk a literatúra. Cieľom tohto testovania je vstupné hodnotenie
žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného
vzdelávania, ktoré tým poskytne spätnú väzbu školám a zistí tak, ako
sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie
stredné vzdelanie. Poslúži tiež na monitorovanie stavu vedomostí a
zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom
meradle.
Ani deviatakov ZŠ testovanie neminie, testovanie 9-2019 alebo T9-2019 sa
uskutoční 3. apríla 2019 z predmetov rovnakých ako pri testovaní
piatakov, s rozdielom jedného dňa navyše pre testovanie 4. apríla
2019 z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a
slovenská literatúra. Škola má možnosť porovnať výkony žiakov na
výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, poskytuje spätnú väzbu
i komplexnejší obraz o testovaných predmetoch. Výsledok tiež slúži ako
podklad pre žiaka na prijímacie skúšky na stredné školy.
Za zmienku určite stoja vzdelávacie poukazy, ktoré dostáva každý žiak na
záujmové vzdelávanie. Ako informoval T. Kubička, v tomto školskom roku
bolo vydaných 1 150 vzdelávacích poukazov v základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov.
V školách a školských zariadeniach je spolu 1954 žiakov. V materských
školách je v tomto školskom roku o 22 detí viac ako v minulom školskom
roku, ZUŠ F. Veselého má tiež o 55 žiakov viac v porovnaní s minulým
školským rokom. V základných školách je o 7 žiakov menej. Celkovo
však môžeme povedať, že v školách a školských zariadeniach je
o 70 detí viac ako v školskom roku 2017/2018. Počet prvákov na
základných školách je spolu 124, čo je o 19 žiakov viac ako
v predošlom školskom roku. Zvýšil sa aj počet pedagogických
i nepedagogických zamestnancov. Školské kluby detí i centrá voľného
času zaznamenali nárast počtu oddelení i zvýšený počet krúžkov.
Počas celého školského roka sa deti všetkých škôl zapájajú do rôznych
súťaží. Medzi tie tradičné patrí Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska,
Rozprávkové vretienko, Pytagoriáda, Vesmír očami detí, rôzne olympiády a
mnoho iných. Školy sa tiež zapájajú do projektov zameraných na
vzdelávanie 21. storočia, environmentálnu výchovu, pravidlá cestnej
premávky, bezpečnosť na ceste, ochranu životného prostredia, mliečny
program. Zaujímavými projektmi sú určite Medzinárodný deň školských
knižníc, detský čitateľský maratón, či projekty slúžiace na
modernizáciu školy, školského prostredia i doplnenie a obnovu didaktických
pomôcok.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter