Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Školy sa počas prázdnin intenzívne pripravovali na začiatok nového školského roka

<p>Dva mesiace prázdnin ubehli ako voda a už na budúci týždeň sa opäť
otvoria brány škôl. Úspešnému štartu do nového školského roka
predchádzali prípravy vo všetkých školských zariadeniach.

<p>„Základná škola na Mlynskej ulici bude mať v školskom
roku 2012/2013 25 tried, z toho 10 tried na prvom stupni a 15 tried na
druhom stupni. Podobne ako v predchádzajúcom školskom roku sa opäť
zvýšil počet tried v prvom ročníku o jednu, z čoho vyplýva, že
o našu školu je stále veľký záujem a jej kredit stúpa. Počet žiakov
stúpol na 541,“
skonštatovala zástupkyňa riaditeľa školy
Mgr. Mária Gabaľová a dodala, že aj keď je škola po rozsiahlej
rekonštrukcii a má nadštandardné podmienky, nemôže stagnovať a stále je
čo vylepšovať. Počas letných prázdnin pokračovali v oprave toaliet
v pavilóne D, vo výmene starých tabúľ za nové biele, zakúpili
polohovateľnú lavicu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením a nové
stoličky do školskej jedálne. „Počas prázdnin sa udržiaval a
skrášľoval aj celý exteriér školy, urobili sme rozsiahlu úpravu
okrasných drevín a skalkových častí. Veríme, že sme pre našich žiakov a
zamestnancov pripravili ideálne podmienky pre úspešný štart do nového
školského roka, pretože každý nový školský rok je šanca začať znovu.
žiakov a pedagógov privíta nový hrajúci zvonček a po dlhom čase bude
opäť fungovať školský rozhlas,“
doplnila. V CZŠ sv. Petra
a Pavla vzhľadom na byrokratické prieťahy v realizácii projektu
Regionálneho operačného programu EÚ, ktorý sa týka rozsiahlej
rekonštrukcie interiéru školy, počas prázdnin vykonali len nevyhnutné
údržbárske práce. Na požiadanie vedenia mesta Stropkov prvý prázdninový
mesiac sprístupnili verejnosti ich detské ihrisko, ktoré v popoludňajších
hodinách pod dohľadom poverených pracovníkov navštívil len minimálny
počet detí a ich rodičov. Po organizačnej stránke sú na nový školský
rok pripravení, počet tried, zamestnancov a žiakov ostáva, v porovnaní
s minulým školským rokom, nezmenený. „Keďže 1. septembra
1992 bol otvorený prvý školský rok našej katolíckej školy, v týchto
dňoch sa pripravujeme na 20-ročné jubileum, ktoré vyvrcholí slávnosťou
25. októbra 2012. Tešíme sa aj na našich malých prváčikov a veríme,
že v spoločenstve školy prežijú požehnané chvíle a že im okrem
kvalitného vzdelania v spolupráci s rodičmi poskytneme aj duchovnú
formáciu, pretože výchovný aspekt považujeme v súčasnej dobe za
mimoriadne dôležitý,“
uviedla riaditeľka školy Mgr. Mária
Karašinská. Základná škola na Konštantínovej ulici otvára v školskom
roku 2012/2013 20 tried nultého až deviateho ročníka s počtom žiakov
416. Privítajú 44 prváčikov a 23 detí v dvoch nultých ročníkoch.
„V našom školskom vzdelávacom programe sa zameriavame na
rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov. Pre primárne vzdelávanie
pokračujeme vo vyučovaní predmetov mladý čitateľ, mladý záchranár a
plavecká príprava. Pre nižšie stredné vzdelanie sú to mladý
prírodovedec, ktorý je v každom ročníku zameraný na rozšírenie
vedomostí z prírodovednej oblasti, regionálna výchova a plávanie. Aj
naďalej je našou prioritou vyučovať základy plávania už od prvého
ročníka a neskôr v rámci povinnej hodiny v piatom a šiestom ročníku a
krúžkov plávania rozvíjať rôzne techniky plávania. Okrem toho je náš
školský vzdelávací program zameraný na rozvoj počítačovej gramotnosti a
využívanie digitálnych technológii. Súčasťou školy je Školský klub
detí so štyrmi oddeleniami a Školské stredisko záujmovej činnosti
s bohatou ponukou záujmových krúžkov. Počas prázdnin boli pre verejnosť
sprístupnené všetky ihriská, tenisové kurty a telocvičňa. Vykonali sme
väčšiu rekonštrukciu telocvične a troch sociálnych zariadení. Okrem toho
to boli bežné opravy v triedach, v šatniach a pravidelná úprava
trávnatej plochy a ihrísk v areáli školy,“
vymenovala
riaditeľka školy Mgr. Tatiana Spišáková a vrátila sa aj k prázdninovým
akciám. „Zorganizovali sme školský letný tábor, v rámci
sprievodných jarmočných akcií volejbalový turnaj na multifunkčnom ihrisku
a taktiež plavecký letný tábor na Zemplínskej šírave. Tešíme sa na
slávnostné otvorenie nového školského roka, ktoré sa uskutoční
3. septembra o deviatej ráno v priestoroch školy.“
V ZŠ
na Hrnčiarskej ulici začali s opravami a údržbou priestorov školy ešte
koncom predošlého školského roka výmenou starých tabúľ za nové
keramické v šiestich triedach. V prístavbe školy vymenili strešné
svetlíky, opravili betónovú výplň a natreli únikové schodisko.
„Počas prázdnin bola zrealizovaná výmena stúpačky
vodovodného potrubia a výmena obkladačiek v dvoch triedach, oprava
plynového potrubia, náter radiátorov v triedach, kabinetoch a sociálnych
zariadeniach a výmena radiátorov v kabinete prvého až štvrtého ročníka.
V rámci bežných opráv interiéru to boli hlavne opravy poškodených
omietok a malieb, tabúľ, šatňových skriniek, sociálnych zariadení a ich
hygienické maľby, ako aj kompletné vymaľovanie troch tried. Školský areál
bol počas prázdnin pravidelne kosený a upravovaný. S opravou oplotenia
budeme pokračovať v septembri,“
informovala riaditeľka
školy Mgr. Katarína Smaržíková.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter