Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Školy čaká v novom školskom roku niekoľko noviniek

<p>Brány viac ako 2 200 základných a 780 stredných škôl sa v novom
školskom roku 2012/2013 po prvýkrát otvoria v pondelok 3. septembra
2012. Do školských lavíc by po prvý raz malo zasadnúť aj približne
52 000 žiakov I. ročníka. Hoci k zápisu prišlo v tomto roku 56 766
detí, odklad povinnej školskej dochádzky bol navrhnutý v 4 872 prípadoch.
K reformným ročníkom pribudne aj 9. ročník, ktorý ako posledný prejde
na nový spôsob výučby.

<p>Novinky však budú čakať aj na ostatných žiakov. Keďže v blízkej
budúcnosti sa uvažuje o testovaní žiakov 5. ročníka základných škôl,
už na jeseň tohto roka sa v rámci prípravy testovania uskutočnia na
vybraných školách pilotné overovania testovacích nástrojov pre Testovanie
5.
V novom školskom roku sa na stredných odborných školách bude
experimentálne overovať 55 študijných a učebných odborov a
5 študijných odborov konzervatórií. Stredoškoláci tak budú môcť
začať študovať v moderných odboroch, ktorých vznik reagoval na aktuálne
požiadavky trhu práce. Pôjde napr. o mechanika automobilových liniek,
kontrolóra potravín, informačné technológie a informačné služby
v cestovnom ruchu, právo a podnikanie či reklamnú tvorbu alebo ochranu osôb
a majetku. Rovnako sa zjednoduší sústava odborov vzdelávania. Z nej sa
vyradí 171 odborov vzdelávania a zavedú sa nové kódy jednotlivých
učebných a študijných odborov stredných škôl.
V septembri nadobudne účinnosť aj ustanovenie novely vyhlášky
o ukončovaní štúdia na stredných školách, ktorá určuje nové
predpoklady na úspešné vykonanie maturitnej skúšky z predmetu, ktorý má
externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu maturitnej skúšky, resp.
predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky. Vo väčšej miere,
ako tomu bolo doteraz, sa bude prihliadať na výsledky písomných skúšok.
Zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese i v organizácii vyučovania
prinesie aj úprava školskej legislatívy, podľa ktorej bude možné
prekročiť maximálny počet žiakov v triede určený v školskom zákone, a
to na základe návrhu zriaďovateľa príslušnej školy a po súhlase rady
školy. O zvýšení počtu žiakov v príslušných triedach uvedených
škôl rozhodne riaditeľ školy, ak tieto triedy budú spĺňať hygienické
požiadavky. K prijatiu vyššieho počtu žiakov sa už nebude musieť
vyjadriť Štátna školská inšpekcia.
Rovnako bude môcť riaditeľ strednej školy od septembra určovať dĺžku
prestávok po jednotlivých vyučovacích hodinách, a to po prerokovaní
v pedagogickej rade školy, pričom spravidla po tretej vyučovacej hodine bude
nasledovať prestávka najmenej 20 minút. V tomto prípade sme prihliadali na
požiadavky pedagogickej praxe pri optimálnej organizácii vyučovania.
Michal Kaliňák, hovorca minista

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter