Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Škola nemá na prevoz nástrojov, mzdový fond sa navýšil o 7,5 %

Na júnovom zasadaní mestského zastupiteľstva hlavná kontrolórka mesta
Stropkov Gabriela Maruščáková predložila správu o vykonanej finančnej
kontrole na ZUŠ F. Veselého. Kontrolované obdobie sa týkalo prvého a
čiastočne aj druhého polroka roku 2015.

Kontrolou bol preverený rozpočet a jeho plnenie, účtovné doklady,
pokladničné doklady, prijaté faktúry, účtovné knihy, účtovné záznamy,
dokladujúce uskutočnené finančné operácie kontrolovaného subjektu za
kontrolované obdobie.
„Ku kontrole boli doložené pokladničné doklady za 1. polrok
2015, dochádzka zamestnancov za 1. polrok 2015, mzdové podklady za
kontrolované obdobie, mzdové listy zamestnancov za rok 2015, rozpočet a
čerpanie rozpočtu za rok 2015 v členení za 1. a 2. polrok a
dodávateľské faktúry za rok 2015,“
zhodnotila kontrolórka
v úvode.
Pri kontrole pokladne a faktúr za toto obdobie, boli zistené drobné
administratívne chyby, ktoré nijako neovplyvnili čerpanie rozpočtu ani
samotné hospodárenie umeleckej školy.
Podrobnou kontrolou prešla aj dochádzka zamestnancov. K 1. januáru
2015 mala ZUŠ 22 zamestnancov, z toho 21 aktívnych, jedna zamestnankyňa
čerpala materskú dovolenku. K 30. júnu 2015 bolo v stave
23 zamestnancov, aktívnych 22 a jedna na materskej dovolenke.
„Za 1. polrok 2015 bolo odpracovaných 12 324 hodín a
921 nadčasových hodín, čo predstavuje 7,5 % navýšenie odpracovaných
hodín. Príplatky za nadčas a za vyplatené nadčasové hodiny predstavovali
sumu 4 150 eur. V 1. polroku 2015 na základe Kolektívnej zmluvy boli
u väčšiny zamestnancov vyčerpané po 4 dni voľna zo 7,“

skonštatovala G. Maruščáková a ďalej dodala, že na základe mzdových
listov hrubá mesačná mzda (HM) zamestnancov za 1.polrok 2015 v hlavnom
pracovnom pomere spolu s vedením ZUŠ predstavovala sumu vo výške 857eur,
bez hrubej mzdy vedenia ZUŠ, ktorá predstavovala 1 732 eur, pričom u dvoch
zamestnancov bola priemerná hrubá mzda okolo 285 eur a u 4 zamestnancov
bola vo výške pod 400 eur. „Ide o trošku skreslené údaje
pri porovnaní s týmito hrubými mzdami u týchto
zamestnancov,“
hodnotí kontrolórka. „Ako bolo
vyššie uvedené, priemerná HM za 1. polrok u riadiacich pracovníkov
predstavovala 1 732 eur, pričom u riaditeľa ZUŠ je priemerná HM za
1.polrok 1 306 eur a u zástupcu 2 159 eur. K tejto sume je prirátaná aj
mimoriadna odmena pri jubileu 1 529 eur.“
Po odrátaní tejto
čiastky by priemerná HM u zástupcu predstavovala 1 904 eur.
Od 1. septembra 2015 bola funkcia zástupcu riaditeľa ZUŠ zrušená. Do
uvedeného obdobia bolo za riadenie u zástupcu vyplatených 1 331,36 eur.
„Celkovo za riadenie bolo vyplatených za 1. polrok 2 263 eur,
pričom riaditeľ mal vyplatených 1 113 eur a zástupca mal vyplatených
1 150 eur.

„Celkovo za 1. polrok 2015 bolo u všetkých zamestnancov
vyplatených 610 eur na odmeny, 1 278 eur ako osobný príplatok, 1 470 eur
za triednictvo a 1 833 eur za kredity,“
dodáva.
Celkový upravený rozpočet za rok 2015 bol vo výške 263 278 eur, pričom
čerpanie predstavuje sumu 281 105,15 eur. „Rozpočet,
výdavková časť bola teda prečerpaná o 17 827,15 eur, čo predstavuje
prečerpanie rozpočtu o 6,77 %. Naopak, príjmová časť rozpočtu bola
rozpočtovaná vo výške 19 808 eur a čerpanie vo výške 45 409 eur, čo
predstavuje navýšenie o 25 601 eur, čo je plnenie na
229 %.“

V rámci rozpravy sa k odprezentovanej správe z vykonanej kontroly vyjadril
aj primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza a viacerí poslanci.
„Je neúnosné, aby mzdový nadčasový fond na umeleckej škole
tvoril 7,5 %, aby zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné vzdelanie mal
preplatených 320 nadčasových hodín. Kto pracuje v školstve vie, o čom
rozprávam. Nadčasová hodina je 130 % bežnej tarify. Je na vás, aby ste sa
k tomu vyjadrili,“
zhodnotil a priestor na vyjadrenie ponúkol
primátor. Na rokovaní MsZ bola prítomná aj riaditeľka ZUŠ, Miroslava
Prusáková.
„Bol by som rád a určite aj moji kolegovia, aby ste nám
ozrejmili mzdovú časť, prečo práve tak rozšafne peniaze išli niekde
miestami tam, kde nemali ísť?“
ako prvý zareagoval poslanec
S. Rapáč. „Trošku by som zareagovala na to rozšafne, keďže
kontrolórka skonštatovala, že bolo všetko legálne. Keď som v roku
2013/2014 preberala školu, preberala som ju s veľkým dlhom. Naši
pedagógovia boli ukracovaní o množstvo nadčasov, ktoré im neboli
preplácané približne dva roky. Keďže sa nám postupom času dlh podarilo
nejako vyrovnať, začala som nadčasy preplácať. Možno sa vám zdá, že
zástupkyňa mala vyšší plat, ale je to tým, že mala vyšší vek ako mám
ja. Vek v tejto tarife urobí rozdiel a taktiež aj platová trieda.
Zástupkyňa bola v 12. platovej triede, ja som po urobení prvej atestačnej
skúšky prešla do 11. triedy. Keď si zoberiete danú tarifu, vek a nadčas,
ktorý je v porovnaní s bežnou tarifou vyšší o 30 %, urobí to vyššiu
sumu,“
ozrejmila riaditeľka Prusáková.
Primátor mesta opätovne reagoval, že z jeho pohľadu je hrubá priemerná
mesačná mzda (1 904 eur. bez odmien, pozn. redakcie) príliš vysoká a
neprimeraná napríklad k platom riaditeľov v organizáciách mesta,
prednostu mestského úradu, atď., ktorých platy ani zďaleka nedosahujú
takúto výšku.
Touto problematikou sa zaoberali vo vedení mesta aj v júni minulého roku.
Zatiaľ náprava nenastala.
„Prednostu MsÚ som spolu s vedúcim odboru školstva poveril
vyvolaním diskusie, čo sa aj stalo. Do dnešného dňa ZUŠ nemá zástupcu.
Nemyslím si, že je to štandardný spôsob, nechcem, aby to vyznelo ako
verejný linč, ale chcem, aby to bola korektná diskusia o ďalšom
fungovaní, pretože zriaďovateľom umeleckej školy je mesto. Pri konzultácii
s riaditeľmi iných školských zariadení, ako by oni riešili danú
situáciu, som dostal odpoveď, žeby hľadali cestu ako nájsť lacnejšiu
kvalifikovanú silu. Áno, dotknutá učiteľka spĺňa najvyššiu
kvalifikáciu, ale ako správny hospodár sa snažím využívať možnosti
rôznych projektov a iné možnosti, aby náprava nastala. Nepoznám takú
inštitúciu, aby mal riaditeľ nižší plat ako jeho
zástupca,“
vyjadril sa primátor načo reagovala riaditeľka M.
Prusáková. „Riaditeľ nemá povolené nadčasy, ale zástupca
ich mať môže. Keď som menovala zástupkyňu do funkcie, mala 29 hodinový
úväzok. Tým, že bola zástupkyňa jej úväzok klesol na 15 hodín
týždenne a keďže som vtedy nevedela narýchlo nájsť kvalifikovaného
pedagóga, tých ďalšie 14 hodín jej ostalo ako nadčasových. Vykonávala
tak funkciu zástupkyne aj učiteľky, čím jej vzniklo veľa nadčasových
hodín.“

Pri predchádzajúcich rokovaniach bol aj poslanec Martin Jakubov.
„Súhlasím s tým stanoviskom, že priemerné mzdy zástupkyne
sú vysoké. Taktiež som pri primátorom spomínaných rokovaniach riaditeľke
navrhoval nájsť riešenie. Na druhej strane rešpektujem časovú náročnosť
individuálnej ako aj hromadnej výučby.“

Poslanca Petra Lehockého zaujímalo, ako môžu na umeleckej škole vzniknúť
nadčasy?
„Učiteľ má základný úväzok 23 vyučovacích hodín
týždenne. Ak neprijmem nového pedagóga a máme veľa žiakov, pridelím
vyučujúcim prácu nadčas, čím im vzniknú nadčasové
hodiny.“
vysvetlila riaditeľka školy a dodala, že na rade
školy oznámila prijatie dvoch nových zamestnancov, čo podľa jej názoru
postačovať aj tak nebude.
Členom rady školy je aj poslanec Rapáč. „Ako člen rady školy
som prekvapený a zamýšľam sa, že ZUŠ nemá prostriedky napríklad na
prepravu žiakov a nástrojov na vystúpenia a ďalší chod školy a pritom
takto míňame prostriedky na mzdy. Nájdeme vôbec riešenie a peniaze na
zakúpenie rôznych vecí a na chod školy, keď sa plat zástupcu šplhá do
takýchto výšok?“ Riaditeľka mu na toto jeho vyjadrenie oponovala. „Budem
oponovať pán poslanec. Na rade školy išlo o to, že my ako vaša škola
dodávame program na kultúrne akcie, na ktoré nemáme zabezpečený odvoz
hudobných nástrojov ani iné funkčné prostriedky, zabezpečený odvoz, auto.
Čo sa týka platov, je vlastne smutné, že v dnešnej dobe kvalifikovaný
človek s vyšším vzdelaním nemá šancu na takýto zárobok a je
prekrúcaný na tejto pôde. Najlepšie je nemať vysokú školu, nemať žiadne
príplatky. Neviem, ako tomu mám rozumieť?!,“
vyslovila
riaditeľka, načo zareagoval primátor mesta Ondrej Brendza.
„Príliš silné slová „je to smutné“. Nikto samotné
vzdelanie žiadneho pedagóga nespochybňuje. Konštatujem a stojím si za tým,
že v Stropkove ani nikde na Slovensku, učiteľ s platom 1 900 s odmenami
do 2 200 eur je nemysliteľné a neúnosné a je potrebné
riešenie.“

Prednosta mestského úradu Stanislav Humenník sa k vzniknutej situácii
vyjadril taktiež. „V júni 2015 sme sa dohodli s pani
riaditeľkou o vykonaní nápravy v tejto veci. K náprave nedošlo počas
celého roka a až po vykonaní tejto kontroly sa prijali tieto opatrenia, a
teda, že najneskôr do 1. septembra riaditeľka stanoví svojho zástupcu,
prestane učiteľom vyplácať nadčasy a prijme ďalších
zamestnancov.“

Poslanca Daniela Hubáča zaujímalo, či sa nadčasové hodiny dajú čerpať
aj inak?
„Áno, zamestnanci čerpajú náhradné voľno,“
odpovedala M. Prusáková. Na záver diskusie primátor zhodnotil, že
o prijatých opatreniach budeme informovať na ďalších zasadnutiach MsZ a
ukončil rokovanie k tomuto bodu programu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter