Situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení v okresoch Svidník a Stropkov

V okrese Svidník došlo v 4. kal. týždni k 21,83% vzostupu chorobnosti
oproti minulému týždňu.

Celková chorobnosť je 2809,7/100 000obyvateľov. Najvyššia chorobnosť
bola vo vekovej skupine 6 – 14 rokov 8218,1/100 000 obyvateľov.
Uzatvorené boli 3 ZŠ. V okrese Stropkov sme zaznamenali 36,47% vzostup
chorobnosti oproti minulému týždňu. Celková chorobnosť je
2924,4. Najvyššia chorobnosť je vo vekovej skupine 15 – 19 rokov –
8499,4/100 000 obyvateľov. V okrese Stropkov v tomto týždni nebola
školská dochádzka prerušená.
V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005, ktorým sa
vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia
pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike Čl. 5 riaditeľ školy
alebo riaditeľ školského zariadenia, ak počet neprítomných detí alebo
žiakov z dôvodu ochorenia chrípkou prekročí určité % z celkového
počtu detí alebo žiakov
a) oznámi túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva,
b) zruší všetky záujmové krúžky a mimoškolské aktivity pri prudkom a
perspektívnom náraste choroby,
c) na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva preruší výchovno-vzdelávací proces.
MUDr. Ingrid Senajová, MPH, odd. epidemiológie, RÚVZ
Svidník

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter