Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení v okresoch Svidník a Stropkov

V okrese Svidník došlo v 4. kal. týždni k 21,83% vzostupu chorobnosti
oproti minulému týždňu.

Celková chorobnosť je 2809,7/100 000obyvateľov. Najvyššia chorobnosť
bola vo vekovej skupine 6 – 14 rokov 8218,1/100 000 obyvateľov.
Uzatvorené boli 3 ZŠ. V okrese Stropkov sme zaznamenali 36,47% vzostup
chorobnosti oproti minulému týždňu. Celková chorobnosť je
2924,4. Najvyššia chorobnosť je vo vekovej skupine 15 – 19 rokov –
8499,4/100 000 obyvateľov. V okrese Stropkov v tomto týždni nebola
školská dochádzka prerušená.
V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005, ktorým sa
vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia
pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike Čl. 5 riaditeľ školy
alebo riaditeľ školského zariadenia, ak počet neprítomných detí alebo
žiakov z dôvodu ochorenia chrípkou prekročí určité % z celkového
počtu detí alebo žiakov
a) oznámi túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva,
b) zruší všetky záujmové krúžky a mimoškolské aktivity pri prudkom a
perspektívnom náraste choroby,
c) na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva preruší výchovno-vzdelávací proces.
MUDr. Ingrid Senajová, MPH, odd. epidemiológie, RÚVZ
Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter