Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Situácia na ZŠ Hrnčiarskej je dlhodobo kritická

Celkový počet detí
a žiakov v stropkovských materských a základných školách, v základnej
umeleckej škole F. Veselého i v centre voľného času je 1940, čo je
o 24 žiakov viac ako v minulom školskom roku. Materské školy navštevuje
spolu 358 deti (nárast o 5 detí), základné školy 1157 žiakov (nárast
o 7 detí), ZUŠ F. Veselého navštevuje 462 (nárast o 22 žiakov). Počet
deviatakov je 127, teda o 3 viac ako v minulom školskom roku.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 162 pedagogických a
82 nepedagogických zamestnancov. Nultý a prvý ročník navštevuje
121 žiakov, čo je o 27 žiakov viac v porovnaní s minulým
školským rokom.

Základná škola Mlynská prijala 580 žiakov a zaznamenala tak nárast
o 4 žiakov. Športové triedy z uvedeného počtu navštevuje 121 žiakov,
čo je o 2 žiakov viac ako v minulom školskom roku. Základnú školu
Konštantínovu navštevuje 409 žiakov, teda o 4 žiakov viac ako v tom
predošlom.
Základnú umeleckú školu F. Veselého navštevuje momentálne 462 žiakov.
I tu počet narástol o 21 žiakov. Najviac detí je v hudobnom odbore,
nasleduje výtvarný odbor, tanečný a literárno-dramatický.
Problémovým sa javí v tomto školskom roku fungovanie ZŠ Hrnčiarskej,
ktorá otvorila v tomto školskom roku 15 tried, z toho 6 špeciálnych.
„Už dva týždne rieši vedenie mesta situáciu na ZŠ
Hrnčiarskej. Nový školský rok sa otvoril v pondelok 2. septembra. Hneď
popoludní nás vedenie ZŠ Hrnčiarskej informovalo o poklese žiakov na
druhom stupni a teda, že ani v jednej triede nedosahuje počet 15 detí.
Začali sme hľadať riešenia, pretože táto škola opakovane vytvára
dlh,“
uviedol primátor O. Brendza s tým, že už aj
augustové výplaty zamestnancom školy neboli vyplatené z rozpočtu školy a
ekonomika jednoducho nepustí. „Škola je plne rentabilnou, keď
je v triedach minimálne 15 žiakov. Pokiaľ to tak nie je, škola ide na dlh.
Hľadali sme riešenie, 5. septembra 2019 sme sa preto na spoločnom
stretnutí dohodli, že špeciálne triedy prejdú pod CZŠ sv. Petra a Pavla,
1. stupeň tejto ZŠ ostane a žiakov druhého stupňa si pre tento školský
rok rozdelia druhá a tretia ZŠ. Uvidíme teda čo bude
ďalej,“
priblížil primátor.
„Bolo potrebné zvolať ZRPŠ a školskú radu, následne mestskú
radu, kde sme sa tým zaoberali. Na vedenie mesta bolo apelované, aby vyvinulo
maximálne úsilie na zachovanie plne organizovanej školy. Z uvedeného
dôvodu sme vyvolali ďalšie rokovania. Bolo by maximálne nezodpovedné, aby
sme pripustili fungovanie tejto základnej školy tak ako to bolo
doteraz,“
dodal O. Brendza.
Na základe vzájomnej dohody k 30. septembru končí vo funkcii riaditeľa
školy jej terajší riaditeľ A. Skala. Vedením bude poverená osoba
z vnútra školy, ktorá bude mať konkrétne úlohy zamerané na ozdravenie
financií školy a na zefektívnenie jej samotného fungovania.
„Rád by som odkázal všetkým, ktorí šírili klamstvá a
nepravdy, že vzniknutá situácia jednoducho nebola iniciatívou primátora,
ani riaditeľky CZŠ M. Karašinskej, ani pána dekana, ale že to bola
nevyhnutnosť. Škola ide do úpadku už dlhodobejšie. Škola zaniká. My sme
povinní vstúpiť do tohto diania a povinní sme konať. Nie vedenie mesta ani
nikto iný, ale samotná škola si za to môže. Sme tu na to, aby sme to
riešili. Určite sa k tomu vrátime do konca roka. Bude nevyhnutné prijať
rozhodnutie čo ďalej s touto školou,“
zdôraznil
primátor.
V Stropkove máme tri plne organizované základné školy v pôsobnosti mesta
a jednu cirkevnú. Špeciálne triedy sú na prvej ZŠ, teda na Hrnčiarskej
i na CZŠ sv. Petra a Pavla. Základné školy na Mlynskej, či na
Konštantínovej tieto špeciálne triedy nemajú, preto žiakov nebolo možné
prerozdeliť ináč. Špeciálne triedy na ZŠ Hrnčiarskej – prvý stupeň
sú vyfinancované samé, no druhý stupeň je problém.
„Máme dve materské školy a 2 elokované pracoviská. Môžeme
povedať, že tu je situácia zastabilizovaná, dokonca je ich nedostatok,
takže podaná žiadosť na elokované pracovisko Pod Laščíkom je
opodstatnená. Každý jeden školský rok i každý september je pre nás
turbulentný, pretože školský systém je nastavený všade v republike tak,
že financovanie škôl je odvodené od počtu žiakov, čo je choré a
sťažuje situáciu. Takže toto je stav pripravenosti škôl a školských
zariadení pre nový školský rok 2019/2020,“
uzavrel O.
Brendza s tým, že situáciu na ZŠ Hrnčiarskej bude vedenie mesta
monitorovať.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter