Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Severozápadná hradná bašta

Prvá zmienka o hrade
v Stropkove pochádza z 10. 07. 1408. Ide o donačnú listinu vydanú
kráľom Žigmundom Luxemburským, okrem iných aj na stropkovské panstvo,
ktoré pripadlo do rúk uhorskému šľachtickému rodu Perínskovcov. V roku
1410 sa vykonala na príkaz kráľa slávnostná štatúcia na majetok
Stropkov, ku ktorému patril aj hrad. Vzápätí kráľ Žigmund vydal
21. 01. 1411 listinu, ktorou povolil Imrichovi Perínskemu postaviť hrad na
území Stropkova alebo Modrého Poľa. Hrad mal spĺňať požiadavky sídla
panstva a Perínskovci si za svoje sídlo vybrali Stropkov. Vieme, že hrad
stál už počas obdobia Balickovcov v Stropkove.

Počas storočí hrad menil som vzhľad až do podoby zachovanej na pláne
hradu z roku 1767. Stal sa domovom rodu Peteovcov z Gerše, ktorí mu
vdýchli nový život. Tento kamenný mestský hrad sa stal ojedinelým
v Uhorsku. Ako bolo spomenuté, jediná zachovaná podoba hradu sa nachádza na
jeho pláne z roku 1767, ktorý bol vyhotovený pri príležitosti delenia
stropkovského panstva a samotného hradu medzi dedičov rodu Pete. Hrad mal
tvar pentagonu a jeho súčasťou bol kostol a kaštieľ, ktoré sa zachovali
dodnes. Dňa 15. 06. 1814 vypukol v kováčskej dielni Temdera požiar,
ktorý zachvátil mesto a zničil aj hrad. Postupne boli hradné múry
rozobrané na stavbu domov a priekopy boli zasypané.
Stropkovský hrad sa 07. 03. 1963 stal Národnou kultúrnou pamiatkou na
základe rozhodnutia SKK ONV BARDEJOV 183/63. V Ústrednom zozname
pamiatkového fondu je zapísaný pod číslom 243/2. V minulosti sa konal
archeologický výskum, ktorý odkryl juhovýchodnú baštu, vstupnú bránu do
hradu a hradné murivo. Čoskoro sa vykoná archeologický výskum
severozápadnej bašty. Táto bašta sa čiastočne zachovala v pivničných
priestoroch domov Lehockých na námestí. Na základe plánu hradu z roku
1767 vieme, že po dedičskom prerozdelení pripadla táto bašta do
vlastníctva Evy Peteovej a Imrichovi Starayovi. Na pláne sú izby bašty
označené písmenami ABCDE. Pod písmenom F je átrium, kde sú aj schody do
podkrovia. Nasleduje izba c a v izbe E sú železné dvere. Na spodnom
poschodí sú pod izbami A a B pivnice. Pod kuchyňou C je zaklenutá izba. Pod
izbami DEF je veľká vstupná hala, kde bol umiestnený znak Peteovcov a
Pacotovcov, ktorý sa nachádzal nad dverami do 2 veľkých vinných pivníc.
Z tejto prvej časti z vonkajšieho voľného priestranstva je prechod do
pánskeho oratória z obchodze, ktorá je pre časti 1, 2 a 3 v spoločnej
držbe.
Ďalej vieme, že na záhrade za domami boli hradné múry. Tieto múry spájali
severozápadnú baštu so severovýchodnou baštou. Pri týchto hradných
múroch sa nachádzali hospodárske budovy. Archeologický prieskum môže
priniesť nové, doposiaľ nepoznané poznatky o našom hrade a obohatiť
zbierku archeologických predmetov.
Zdroje:
BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, s. 320, ISBN
80-901392-5-6.
https://www.pamiatky.sk/po/po/Details?…
MV SR, Štátny archív v Prešove. Fond rod Pethő zo Stropkova, inv. č.
1195.
Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter