Šesťdesiat rokov Gymnázia v Stropkove – 1. časť

V jeseni tohto roku si jedna z významných vzdelávacích
inštitúcií nášho mesta i okresu – Gymnázium v Stropkove –
pripomenie šesťdesiate výročie svojej plodnej a úspešnej existencie.
Chceli by sme čitateľom Stropkovského Spektra v jeho jednotlivých číslach
priblížiť históriu školy, pripomenúť jej dôležité míľniky, ako aj
osloviť tých absolventov Gymnázia, ktorých krídla vzdelanosti zaniesli
ďaleko do sveta. V tomto čísle uvádzame základné informácie o tom, čo
vzniku Gymnázia predchádzalo a jeho osudy v prvých desiatich
rokoch.

Zákonom z 21. apríla 1948 bola v Stropkove vytvorená jednotná škola
pre mládež do 15 rokov. Škola s ročníkmi 1 – 5 bola umiestnená do
prízemnej budovy, v ktorej bola neskôr mestská ľudová knižnica a
v súčasnosti tvorí bočné krídlo budovy obvodného úradu a Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny. V priestoroch terajšej jedálne SOU
poľnohospodárskeho bola umiestnená „stredná škola slovenská“
s ročníkmi 1 – 4. Na jej pozemku bola v barakových provizóriách
umiestnená „národná a stredná škola ukrajinská“ so samostatným
riaditeľstvom.
Na strednú školu nadväzovali nevýberové základné odborné školy a
z výberových nižšie a vyššie odborné školy a štvorročné gymnáziá.
V Stropkove však tieto školy neboli. Ak chceli absolventi strednej školy
pokračovať v štúdiu na gymnáziu, museli odísť do Prešova, Humenného,
Bardejova alebo Medzilaboriec.
Prvé počiatky stropkovského gymnázia sa datujú k 1. septembru
1949. V ten deň bolo v Stropkove zriadené slovenské gymnázium s dvoma
triedami. Z celého vtedajšieho okresu Stropkov sa sústredili záujemcovia do
tohto ročníka, kde študovali aj takí študenti, ktorí ukončili strednú
školu, respektíve bývalú meštiansku školu s kurzom už pred niekoľkými
rokmi, takže veková skladba bola zastúpená ročníkmi narodenia 1930 –
1934.
Gymnázium bolo umiestnené v budove na rohu Hlavnej ulice a Ulice akademika
Pavlova. Stavebnou úpravou vznikli dve triedy, riaditeľňa, kabinet a
zborovňa. Pedagogický zbor tvorili učitelia: Čepeľa, Tkáč, Sedláková,
Andrejko, Nugár, Fedorko, Gurská.
Neskôr Miestny národný výbor v Stropkove v spolupráci s rodičovskou
radou (vtedajšie ZRPŠ) pri Gymnáziu začal budovať objekt so štyrmi
triedami, ale boli ťažkosti s jej dokončením. Dnes v tejto budove sídli
lekáreň Kappa.
V novom školskom roku (1950/1951) sa riaditeľom stal Ladislav Benko. Keďže
pribudla ďalšia trieda a v budove gymnázia nebola učebňa, vyučovalo sa
v prenajatej miestnosti Katolíckeho domu, v tom čase kina.
V nasledujúcom školskom roku 1951/1952 sa riaditeľom Gymnázia stal M.
Tkáč. Kvôli problémom s dokončením dostavby gymnázia sa v školskom
roku 1952/1953 škola načas presídlila do Vranova. Tam nastúpili dve triedy
1. ročníka – 68 žiakov, jedna trieda 2. ročníka – 33 žiakov,
jedna trieda 3. ročníka – 42 žiakov a 4. ročníka 26 žiakov,
všetkých zo Stropkova.
V roku 1953 došlo k reforme jednotného školského systému a tým ku
zrušeniu gymnázií. Vtedy v Stropkove zostala Osemročná stredná škola
slovenská a ukrajinská. Stropkov sa rozrastal a pribúdali žiaci v ôsmych
triedach osemročenky. Títo museli na ďalšie štúdium opäť odchádzať do
Humenného, Vranova a Svidníka, pretože školské budovy v Stropkove
nepostačovali.
V školskom roku 1956/1957 sa pri Osemročnej strednej škole otvorila
elokovaná 9. trieda Jedenásťročnej strednej školy vo Vranove nad Topľou.
Popri nej sa otvorila aj trieda večerného štúdia pre pracujúcich.
V Stropkove sa začalo s výstavbou novej sedemnásťtriednej školy,
v ktorej v súčasnosti sídli ZŠ na Komenského ulici a Cirkevná ZŠ sv.
Petra a Pavla. Do užívania bola slávnostne odovzdaná 1. septembra
1958. Systém jedenásťročných škôl sa sústredil na jedno miesto všetky
školy nachádzajúce sa v meste. Riaditeľom jedenásťročnej strednej školy
s najvyšším ročníkom desiatym. sa stal Zoltán Kričfaluši.
V školskom roku 1958/1959 sa začalo vyučovať už na úplnej JSŠ
s riaditeľom Mikulášom Novotom. Pedagogický zbor obohatili nové tváre:
absolventi prírodovedeckej fakulty UK a filozofickej fakulty UPJŠ Mihaľ,
Smolko, Žipaj, Haviar, Blaško, Pospech, Kováčová a Bokorová. Na JSŠ
ukrajinskú nastúpili Veme, Lakomec, Bencúrová a ďalší.
V nasledujúcom školskom roku (1959/1960) boli na JSŠ v Stropkove okrem
tried 1. – 8. ročníka aj jedna trieda 9. A (tr. učiteľka E. Bokorová,
1. trieda 10. A (tr. učiteľ V. Smolko) a 2. triedy 11. ročníka (tr.
učitelia A. Žipaj, A. Horváth). V novej budove už boli už odborné učebne
pre fyziku, chémiu, kabinety a telocvičňa.

(Pokračovanie v ďalších číslach.)

Podľa zdroja „Gymnázium Stropkov 1949 – 1999. Pamätnica“,
ktorú zostavili Valentín Smolko a Martin Rusin,
1999 upravil -sc-

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter