Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Šesťdesiat rokov Gymnázia v Stropkove – 1. časť

V jeseni tohto roku si jedna z významných vzdelávacích
inštitúcií nášho mesta i okresu – Gymnázium v Stropkove –
pripomenie šesťdesiate výročie svojej plodnej a úspešnej existencie.
Chceli by sme čitateľom Stropkovského Spektra v jeho jednotlivých číslach
priblížiť históriu školy, pripomenúť jej dôležité míľniky, ako aj
osloviť tých absolventov Gymnázia, ktorých krídla vzdelanosti zaniesli
ďaleko do sveta. V tomto čísle uvádzame základné informácie o tom, čo
vzniku Gymnázia predchádzalo a jeho osudy v prvých desiatich
rokoch.

Zákonom z 21. apríla 1948 bola v Stropkove vytvorená jednotná škola
pre mládež do 15 rokov. Škola s ročníkmi 1 – 5 bola umiestnená do
prízemnej budovy, v ktorej bola neskôr mestská ľudová knižnica a
v súčasnosti tvorí bočné krídlo budovy obvodného úradu a Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny. V priestoroch terajšej jedálne SOU
poľnohospodárskeho bola umiestnená „stredná škola slovenská“
s ročníkmi 1 – 4. Na jej pozemku bola v barakových provizóriách
umiestnená „národná a stredná škola ukrajinská“ so samostatným
riaditeľstvom.
Na strednú školu nadväzovali nevýberové základné odborné školy a
z výberových nižšie a vyššie odborné školy a štvorročné gymnáziá.
V Stropkove však tieto školy neboli. Ak chceli absolventi strednej školy
pokračovať v štúdiu na gymnáziu, museli odísť do Prešova, Humenného,
Bardejova alebo Medzilaboriec.
Prvé počiatky stropkovského gymnázia sa datujú k 1. septembru
1949. V ten deň bolo v Stropkove zriadené slovenské gymnázium s dvoma
triedami. Z celého vtedajšieho okresu Stropkov sa sústredili záujemcovia do
tohto ročníka, kde študovali aj takí študenti, ktorí ukončili strednú
školu, respektíve bývalú meštiansku školu s kurzom už pred niekoľkými
rokmi, takže veková skladba bola zastúpená ročníkmi narodenia 1930 –
1934.
Gymnázium bolo umiestnené v budove na rohu Hlavnej ulice a Ulice akademika
Pavlova. Stavebnou úpravou vznikli dve triedy, riaditeľňa, kabinet a
zborovňa. Pedagogický zbor tvorili učitelia: Čepeľa, Tkáč, Sedláková,
Andrejko, Nugár, Fedorko, Gurská.
Neskôr Miestny národný výbor v Stropkove v spolupráci s rodičovskou
radou (vtedajšie ZRPŠ) pri Gymnáziu začal budovať objekt so štyrmi
triedami, ale boli ťažkosti s jej dokončením. Dnes v tejto budove sídli
lekáreň Kappa.
V novom školskom roku (1950/1951) sa riaditeľom stal Ladislav Benko. Keďže
pribudla ďalšia trieda a v budove gymnázia nebola učebňa, vyučovalo sa
v prenajatej miestnosti Katolíckeho domu, v tom čase kina.
V nasledujúcom školskom roku 1951/1952 sa riaditeľom Gymnázia stal M.
Tkáč. Kvôli problémom s dokončením dostavby gymnázia sa v školskom
roku 1952/1953 škola načas presídlila do Vranova. Tam nastúpili dve triedy
1. ročníka – 68 žiakov, jedna trieda 2. ročníka – 33 žiakov,
jedna trieda 3. ročníka – 42 žiakov a 4. ročníka 26 žiakov,
všetkých zo Stropkova.
V roku 1953 došlo k reforme jednotného školského systému a tým ku
zrušeniu gymnázií. Vtedy v Stropkove zostala Osemročná stredná škola
slovenská a ukrajinská. Stropkov sa rozrastal a pribúdali žiaci v ôsmych
triedach osemročenky. Títo museli na ďalšie štúdium opäť odchádzať do
Humenného, Vranova a Svidníka, pretože školské budovy v Stropkove
nepostačovali.
V školskom roku 1956/1957 sa pri Osemročnej strednej škole otvorila
elokovaná 9. trieda Jedenásťročnej strednej školy vo Vranove nad Topľou.
Popri nej sa otvorila aj trieda večerného štúdia pre pracujúcich.
V Stropkove sa začalo s výstavbou novej sedemnásťtriednej školy,
v ktorej v súčasnosti sídli ZŠ na Komenského ulici a Cirkevná ZŠ sv.
Petra a Pavla. Do užívania bola slávnostne odovzdaná 1. septembra
1958. Systém jedenásťročných škôl sa sústredil na jedno miesto všetky
školy nachádzajúce sa v meste. Riaditeľom jedenásťročnej strednej školy
s najvyšším ročníkom desiatym. sa stal Zoltán Kričfaluši.
V školskom roku 1958/1959 sa začalo vyučovať už na úplnej JSŠ
s riaditeľom Mikulášom Novotom. Pedagogický zbor obohatili nové tváre:
absolventi prírodovedeckej fakulty UK a filozofickej fakulty UPJŠ Mihaľ,
Smolko, Žipaj, Haviar, Blaško, Pospech, Kováčová a Bokorová. Na JSŠ
ukrajinskú nastúpili Veme, Lakomec, Bencúrová a ďalší.
V nasledujúcom školskom roku (1959/1960) boli na JSŠ v Stropkove okrem
tried 1. – 8. ročníka aj jedna trieda 9. A (tr. učiteľka E. Bokorová,
1. trieda 10. A (tr. učiteľ V. Smolko) a 2. triedy 11. ročníka (tr.
učitelia A. Žipaj, A. Horváth). V novej budove už boli už odborné učebne
pre fyziku, chémiu, kabinety a telocvičňa.

(Pokračovanie v ďalších číslach.)

Podľa zdroja „Gymnázium Stropkov 1949 – 1999. Pamätnica“,
ktorú zostavili Valentín Smolko a Martin Rusin,
1999 upravil -sc-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter