Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Separovať odpad sa bude po novom

<p>Prvým januárovým dňom nového roka nadobudol účinnosť zákon zo
17. marca 2015 o odpadoch, ktorého autorom je ministerstvo životného
prostredia. V odpadovom hospodárstve prináša zmeny zaväzujúce všetkých,
najviac sa však dotýka systému triedenia odpadu v mestách a obciach. Jeho
cieľom je priblížiť Slovensko k štandardným smerniciam Európskej únie a
viac dbať na separovanie a recyklovanie odpadu.</p>

<p>Ako sa vyjadril minister životného prostredia Peter žiga,
<strong><em>„nový zákon o odpadoch je modernou legislatívou 21. storočia
a má priniesť novú dynamiku s cieľom motivovať ľudí triediť odpad. Za
triedený odpad nebudú ľudia platiť nič, postará sa o neho priemysel
zadarmo. Tak sa znížia náklady na komunálny odpad v obciach takmer
o tretinu, čo je cca 30 miliónov eur.“</em></strong> Zákonom chce
ministerstvo tiež obmedziť výkup šrotu a predchádzať páchaniu trestnej
činnosti. Rozšírenú zodpovednosť za výrobok od jeho výroby až po jeho
spracovanie zákon udeľuje aj jeho výrobcom a dovozcom. Znamená to, že
výrobcovia budú zodpovedať za recykláciu a spracovanie vlastných výrobkov.
Platí to pre výrobcov a dovozcov áut, pneumatík, akumulátorov,
elektrozariadení, papiera, plastov a skla. O takto vytriedený odpad sa majú
starať Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Pre mestá a obce uzavretím
takejto dohody zanikne povinnosť platiť za separovanie odpadu a povinne bude
platiť len za vývoz zmiešaného komunálneho odpadu, čo by malo prispieť
k dôslednejšiemu triedeniu. Na pôde MsZ návrh o budúcej zmluve predniesol
Ladislav Dubas, vedúci OV, RR a žP. <strong><em>„V súlade s novým
zákonom o odpadoch spoločnosť, ktorá chce vykonávať činnosť OZV od
1. júla 2016, musí do 31. marca 2015 na Ministerstvo životného prostredia
SR doručiť žiadosť o udelenie autorizácie. Súčasťou žiadosti
o udelenie autorizácie OZV je okrem iných dokladov aj preukázanie uzavretia
zmlúv o budúcej zmluve s obcami a mestami. Mesto Stropkov oslovilo niekoľko
spoločností ako Envipak, NATUR-PACK, RECobal, Limit recykling Slovakia a.s.
s ponukou uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve o zabezpečení systému
združeného nakladania s odpadmi z obalov.“</em></strong> Nakoľko v meste
Stropkov zber a separovanie odpadov je realizovaný prostredníctvom m.p.
Služba, mesto ponechalo výber spoločnosti, s ktorou mesto uzatvorí Zmluvu
o budúcej zmluve na m.p. Služba. Preštudovaním jednotlivých ponúk Služba
vybral najvýhodnejšiu ponuku, ktorou je firma NATUR-PACK. <strong><em>„Mestu
Stropkov zo zmluvy nevyplýva žiadna povinnosť poskytnúť NATUR-PACK
peňažnú odmenu. Na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve sa preto
nevzťahujú ustanovenia zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní,
v zmysle neskorších predpisov, vzhľadom na to, že uzatvorenie Zmluvy
nespĺňa definičné znaky zákazky a nie je splnený základný predpoklad
odplatného charakteru zákazky,“</em></strong> doplnil Dubas. Podľa MžP SR
má zákon priniesť aj zrušenie Recyklačného fondu a jeho funkcia prejde na
výrobcov a štát. V zberných dvoroch budú sprísnené podmienky pri výkupe
druhotných surovín. Novinky sa týkajú zavedenia bezhotovostných platieb,
čiže prevodom na účet alebo formou poštovej poukážky. Zberným dvorom
ďalej pribudne povinnosť používať len váhy s platným certifikátom
o ich ciachovaní a uskladňovať odkúpené kovy po dobu siedmich dní
v priestore monitorovanom kamerovým zariadením. Väčšej kompetencie sa pri
riešení priestupkov a zakladaní čiernych skládok dostane aj polícii. Ak
škoda na takejto skládke presiahne sumu vyššiu ako 266 eur, polícia bude
konať v zmysle trestného zákona. Zákon má proti vznikaniu ďalších
čiernych skládok bojovať aj zvýšením pokuty z doterajších 160 eur až
na 1 500 eur. Podľa návrhu zákona opatrenia proti nechceným skládkam aj
naďalej ostanú v právomoci obcí.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter