Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Separovaný zber v meste rozšíria za 756 tisíc eur

Separovaný zber odpadu v meste a okolitých obciach, ktorý mestský podnik
Služba realizuje od roku 2007 bude rozšírený o ďalšiu komoditu –
biologicky rozložiteľný odpad. Na podporu a rozvoj separácie bol mestu
schválený projekt za 756 tis. eur (22,7 mil. Sk) a okrem zberu novej
komodity v meste pribudnú ďalšie zberné miesta pre papier, sklo a
plasty.

„V podstate ide o pokračovanie projektu SEZOD, ktorý bol
viackrát dotovaný z Recyklačného fondu. Z dotácií sa nám podarilo
vybudovať a spustiť prevádzku separácie odpadu v meste a okolitých
obciach. Schválený objem peňazí bude tentoraz využitý na rozšírenie a
dovybavenie zberných miest odpadu hlavne v školách, škôlkach,
organizáciách sídliacich v meste a takisto pribudnú zberné nádoby
v rámci komplexnej i individuálnej bytovej výstavby,“

vysvetlil riaditeľ Služby Gabriel Zajtko. Súčasťou projektu je aj
vybudovanie skladiska pre biologicky rozložiteľný odpad, ktorý produkujú
domácnosti i organizácie. Na skládke v Chotči budú pre novoseparovaný
odpad zriadené kompostéry. „Ide o kuchynský odpad či
„zelený“ odpad vznikajúci pri údržbe zelene alebo pochádzajúci
z polí a záhrad. Na jeho zber budú zriadené miesta pri domoch aj
bytovkách. Uvažujeme o rôznom spôsobe zberu. Zvonový zber bude pri
bytovkách, pri individuálnej bytovej výstavbe dostane každá domácnosť
špeciálne nádoby na biologicky rozložiteľný odpad,“

uviedol G. Zajtko. Okrem zberných nádob budú na prvotné spracovanie
biologicky rozložiteľného odpadu zakúpené aj technické zariadenia –
drvič, štiepkovač a nový univerzálny nakladač. Druhotné využitie tohto
odpadu je predovšetkým pri úprave verejnej zelene.
„V súčasnosti komunikujeme s ministerstvom životného
prostredia o podmienkach zmluvy o pridelení financií. Potom je potrebné
absolvovať všetky potrebné formálne kroky a predpokladám, že projekt
môžeme začať realizovať do pol roka. Jeho ukončenie je naplánované do
konca roka 2011,“
doplnil G. Zajtko.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter