Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Saxofón v zlatom šate a novinky zo sveta dychových hudobných nástrojov

<p>V piatok 15. februára 2013 sa v Prešove konal 2. ročník súťažnej
prehliadky Prešovského kraja v sólovej hre na drevených a plechových
dychových nástrojoch žiakov základných umeleckých škôl pod názvom
Zahrajme si pre radosť, ktorú usporiadala Cirkevná základná umelecká
škola sv. Mikuláša v Prešove.

<p>Po roku sa znova stretli žiaci a učitelia hry na dychových nástrojoch
v pestrej palete široko rozvetvenej skupiny dychových nástrojov –
priečna flauta, altový saxofón, klarinet, trúbka, tenor, lesný roh,
pozauna, tuba aby sa vzájomne motivovali a obohacovali.
Súťažilo sa v šiestich súťažných kategóriách zostavených podľa veku
narodenia od roku 2001 – 1995 a starší. Ocenení súťažiaci boli
zadeľovaní do pásiem – zlaté, strieborné, bronzové. Všetky kategórie
hodnotila odborná porota zostavená z pedagógov Štátneho Konzervatória
v Košiciach – predseda: Mgr. art. Peter Slávik (trúbka), Mgr. art. Martin
Švec (klarinet), Mgr. art. Alena Trnová (priečna flauta).
Základnú umeleckú školu Františka Veselého v Stropkove v 1. kategórii
(v ktorej spolu súťažili priečna flauta, trúbka, alt.saxofón, klarinet a
tenor) reprezentoval Richard Vereščák (alt.saxofón) s klavírnym sprievodom
svojho vyučujúceho Mgr. art. Branislava Draveckého. Porotu ich umelecký
prednes zaujal a rozhodla o ich umiestnení do zlatého pásma. žiakovi
blahoželáme k získanému oceneniu a prajeme veľa chuti do ďalšej
svedomitej práce pri zdokonaľovaní svojej hry na saxofóne. Zároveň
ďakujeme vyučujúcemu Mgr. art. Branislavovi Draveckému za vynaložené
úsilie pri sprievode žiaka, odbornosť a trpezlivosť pri príprave žiaka na
súťaž.
V priebehu súťaže bola možnosť zakúpenia si notových materiálov pre
dychové hudobné nástroje od predajcov hudobnín AMADEO z Košíc, ktorí
priviezli časť ponuky hudobnín do priestorov Cirkevnej ZUŠ sv. Mikuláša
v Prešove. Zaujímavosťou od usporiadateľov bolo tiež pozvanie zástupcov
firmy GEWA Music, ktorí priviezli dychové hudobné nástroje, a predovšetkým
novinky zmenšených drevených a plechových dychových nástrojov –
špeciálne upravených pre deti aj pred školskou dochádzkou. Tieto nástroje,
ktoré nám odborne predstavili a popísali, si mohli všetci zúčastnení aj
vyskúšať. Zakupovaním daných nástrojov do hudobných škôl a ich
zapožičiavaním pre žiakov (ako systém obdobne funguje napr. pri
požičiavaní rôznych veľkostí huslí), sa v hudobných školách
zabezpečuje rovnovážny stav v počte žiakov v rámci rozvoja všetkých
oddelení. Dlhodobým výsledkom daného prístupu k problematike, je
perspektíva zakladania dychových hudobných telies – napr. dychových
kapiel, dychoviek, Brass Bandov či Big Bandov. Tí skôr narodení si ešte
pamätajú fungujúce dychovky, ale v súčasnosti sa na Slovensku vyskytujú
iba sporadicky. V krajinách našich susedov napr. v Čechách, Rakúsku
naďalej zostávajú dychové telesá súčasťou a pýchou miest.
Spomínaná firma so sídlom v Nemecku a pobočkou v českých Krasliciach,
pomáha zvrátiť a stabilizovať danú situáciu tým, že na trh ponúkla
cenovo veľmi prijateľné dychové hudobné nástroje, o ktoré musia
prejaviť záujem predovšetkým riaditelia a zriaďovatelia hudobných škôl.
Ich zakupovaním tak vytvoria podmienky na vyučovanie pre žiakov, ktorí by
mali záujem navštevovať hudobné školy, no investovať do niekoľkých
nástrojov je pre nich náročné. Okrem zakladania dychových telies, ktoré
sú schopné reprezentovať mestá na rôznych spoločenských udalostiach aj na
medzinárodných úrovniach, pomáhajú dychové hudobné nástroje hudobným
školám spolu so sláčikovým oddelením vytvárať komplexný školský
symfonický orchester, ktorý je schopný sprevádzať sólových hráčov napr.
na klavíri, husliach, akordeóne. O prospešnosti hry na dychových
nástrojoch v oblasti podpory zdravia, prevencie a podpornej liečby
respiračných ochorení – napr. alergie, astma, hovoria samotní žiaci –
astmatici hrajúci na dychových nástrojoch a ich alergiológovia, ktorí
u detí dlhodobo hrajúcich na dychových nástrojoch spirometriou potvrdzujú
95% funkčnosť pľúc.
Oplatí sa preto investovať do zdravia budúcich generácií, ich
plnohodnotnejšieho duševného rozvoja a zvyšovania kvality ich životov.
Mgr. Zuzana Dravecká Mikulová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter