Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Šanca na zamestnanie

<p>Zamestnávatelia aj v našom regióne majú možnosť požiadať
o poskytnutie finančného príspevku a vytvoriť tak pracovné miesta pre
znevýhodnených uchádzačov, ktorí sú evidovaní na úradoch práce.</p>

<p>Možnosť zamestnať sa tak majú mladí ľudia vo veku do 26 rokov, ktorí
ukončili štúdium pred menej ako 2 rokmi a od ukončenia nemali pravidelné
platené zamestnanie, alebo občania starší ako 50 rokov, občania vedení
v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich
mesiacov, či občania so zdravotným postihnutím, alebo osamelé dospelé
osoby starajúce sa o osoby odkázané na ich starostlivosť alebo starajúce
sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky a iní.
Finančné príspevky sú poskytované v rámci národného projektu „Šanca
na zamestnanie“ a financované sú zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a
spolufinancované zo štátneho rozpočtu. Príspevok je vyplácaný formou
refundácie uhradených oprávnených výdavkov na základe preukázaných
účtovných dokladov a poskytuje sa mesačne najmenej počas 3 najviac počas
9 kalendárnych mesiacov. Príspevok na jedno vytvorené pracovné miesto na
jeden mesiac je najviac vo výške minimálnej celkovej ceny práce, t.j.
513,76 EUR (rok 2015). Je možné požiadať aj o jednorazový príspevok na
úhradu časti nevyhnutných nákladov na osobné ochranné pracovné
prostriedky, pracovný odev, pracovné pomôcky, pracovné náradie, a to
najviac vo výške 56,65 EUR na jedno pracovné miesto. Zamestnávatelia,
ktorí sa rozhodnú využiť túto pomoc, môžu tak urobiť prostredníctvom
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Bližšie informácie sa
nachádzajú na <strong><em><a
href=“http://www.upsvar.sk/tv/oddelenie-aktivnych-opatreni-trhu-prace-a-esf/narodny-projekt-sanca-na-zamestnanie.html?page_id=529387″>http://www.upsvar.sk/…stnanie.html?…</a>.</em></strong>
Regionálna rozvojová agentúra Svidník má skúsenosti s vypracovávaním a
implementáciou projektov, v prípade záujmu nás môžete kontaktovať na č.
t. 054 7881390 a <a href=“mailto:rrask&amp;#64;vl.sk“>rrask&amp;#64;<!—->vl.sk</a>.
Veríme, že národný projekt pomôže aj nášmu regiónu znížiť vysokú
nezamestnanosť, nezamestnaným vrátiť sa do pracovného pomeru a
zamestnávateľom zlepšiť ich hospodárske výsledky.<br>
<strong>Gabriela Bilaninová, RRA Svidník</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter