Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Samosprávy čaká vzdelávacia jeseň

<p>Aj takto sa dá pozerať na viac ako 50 atraktívnych vzdelávacích
podujatí, školení, seminárov a konferencií, ktoré organizuje Združenie
miest a obcí Slovenska do konca novembra 2015.</p>

<p>Združenie miest a obcí Slovenska pripravilo pre volených a odborných
zamestnancov miest a obcí sériu odborných stretnutí, ktoré sa venujú
aktuálnym otázkam rôznych oblastí života miestnej územnej samosprávy.
Tematicky pokrývajú kľúčové oblasti z hľadiska zabezpečovania tak
originálnych, ako aj kompetencií prenesených zo štátu na samosprávy.<br>
Vzdelávacie podujatia – školenia, semináre a konferencie sú organizované
v rôznych regiónoch Slovenska, aby boli pre účastníkov atraktívne aj
dopravnou dostupnosťou.<br>
Prehľad pripravovaných podujatí spolu s obsahovým zameraním je priebežne
zverejňovaný na web stránke Združenia miest a obcí Slovenska. Samostatný
blok predstavujú dvojdňové odborné konferencie, ktoré zastrešujú širokú
škálu oblastí a tém. Napríklad v oblasti životného prostredia pôjde
o realizáciu politík v oblasti životného prostredia na lokálnej úrovni,
v sociálnych veciach sa účastníci podujatia budú venovať úlohe miest a
obcí v integrácii marginalizovaných rómskych komunít. Témou ďalšieho zo
stretnutí bude výkon kompetencií a služieb na úseku školstva. Pozornosť
si zaslúži aj kultúrne dedičstvo, ktorému je venovaná konferencia
s názvom Niet miesta bez histórie, alebo kultúrne dedičstvo a samospráva.
Transformácia sociálnych služieb je názov ďalšieho odborného seminára.
Miest a obcí sa výrazne dotýka všeobecná vnútorná správa a kompetencie
na súvisiacich úsekoch, sťažnosti a kontrola, ktorú ZMOS pripravuje na
koniec novembra.<br>
Ďalším blokom školení sú jednodňové školiace podujatia, a to priamo
v regiónoch Slovenska. Aktivity budú venované témam ako postavenie a
konanie samospráv v procesoch SEA a EIA v zmysle zákona č.24/2006
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení, ale aj agende
životného prostredia z pohľadu odpadov, vody a zosuvov pôdy. Ďalej
aktívnej politike trhu práce a inkluzívnej samospráve z pohľadu
legislatívy, či dobrovoľnej požiarnej ochrane, ale aj napríklad mediálnym
stratégiám.<br>
„Vzdelávacia jeseň“ je súčasťou Národného projektu ZMOS „Budovanie
kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy,“ ktorý je financovaný zo
zdrojov Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov
združenia.<br>
<strong>Michal Kaliňák, hovorca ZMOS</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter