Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Samosprávy by mali v sociálnych službách sledovať aj starnutie

<p>Mestá a obce sú významnými aktérmi sociálnej politiky. Šírka služieb
a teda aj adresnej pomoci závisí nielen od možností samospráv, či
nastavenia systému štátom, ale tiež od štruktúry sociálne odkázaných
obyvateľov. Práve tieto ukazovatele ovplyvňujú formy a spôsoby sociálnych
služieb poskytovaných konkrétnymi mestami a obcami. Miestna územná
samospráva zabezpečuje sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych
službách a tiež v rámci svojich možností, a to upravením rozsahu
sociálnych služieb v príslušných všeobecne záväzných nariadeniach.
Z tohto pohľadu samospráva na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
môže zriaďovať napríklad zariadenia pre seniorov, zariadenia
opatrovateľskej služby, prípadne denný stacionár. Zároveň sú
poskytovateľmi opatrovateľskej služby, prepravnej služby a odľahčovacej
služby.<br>
Paleta sociálnej pomoci vo vzťahu k seniorom je však omnoho širšia.
Dokazujú to aj samosprávy, ktoré zabezpečujú rozvoj jedla, poskytujú
obslužnú činnosť, prípadne poskytujú ďalšie služby, ktoré občanom
uľahčujú život. Podľa výkonného podpredsedu ZMOS Jozefa Turčányho
„práve október ako mesiac úcty k starším je príležitosť zvýrazniť
vzťah k seniorom, ale aj poďakovať tým, ktorí sa o nich starajú.“
Výkonný podpredseda zároveň zdôrazňuje: „Mestá a obce sledujú
demografický vývoj v obci a jemu prispôsobujú formy sociálnej pomoci,
nakoľko si uvedomujú, že počet ľudí, ktorí bude v budúcnosti
potrebovať pomoc bude stúpať.“ Mestá a obce v priebehu tohto mesiaca
pravidelne organizujú rôzne kultúrno-spoločenské a osvetové podujatia,
ktoré sú venované naším najstarším obyvateľom. Miestna územná
samospráva pritom počtom organizácií pôsobiacich v sociálnych službách,
ako aj rozsahom svojej činnosti je najvýznamnejším aktérom sociálnej
pomoci.<br>
<strong>Michal Kaliňák, hovorca ZMOS</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter