Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Samospráva sa uchádza o financie na občianske hliadky

Mesto Stropkova sa rozhodlo zareagovať na aktuálnu výzvu Ministerstva
vnútra SR a podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
realizáciu a znovuobnovenie činnosti miestnej občianskej poriadkovej služby,
s ktorou má z minulosti pozitívne skúsenosti.

Ak sa samospráve podarí so žiadosťou uspieť, výsledkom bude
vytvorených osem nových pracovných miest.
Projekt má za cieľ podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym
vylúčením alebo sociálne vylúčených s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity.
Občianska hliadka v meste má taktiež podporovať komunitný rozvoj,
posilniť občiansky aktivizmus, dozerať na znižovanie protispoločenského
konania, udržiavať verejný poriadok a štandardnú kvalitu životného
prostredia v meste a hlavne v lokalitách Za jarkom, Pod Laščíkom, na
Orgovánovej a Mlynskej ulici, kde žijú početné rómske komunity.
Hliadkujúci by mali zabezpečovať aj činnosti súvisiace s monitorovaním
dodržiavania verejného poriadku, byť nápomocní pri ochrane verejného a
súkromného majetku, dozerať na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky
hlavne u detí v ranných hodinách na priechodoch pre chodcov v blízkosti
škôl a byť súčinní s príslušnou mestskou či štátnou
inštitúciou.
Spoluúčasť mesta na projekte je vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov, t.j. vo výške maximálne 10 100 eur.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter