RZESZÓW A STROPKOV

Spolupráca v oblasti
kultúry pohraničia

Vo štvrtok, 8. februára sa v Kaštieli v Stropkove konala historická
prednáška organizovaná mestom Rzeszów v rámci projektu „Rzeszów a
Stropkov – spolupráca v oblasti kultúry pohraničia“, ktorý je
spolufinancovaný z programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja
cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Cieľom projektu je vytvorenie cezhraničného tematického chodníka „Po
stopách Rakúsko – Uhorska“, ktorý nadväzuje na historickú trasu
Jozefínka, ktorá začína v Stropkove a pokračuje cez pútnické miesto
Buková Hôrka a obce Gribov, Kožuchovce, Miroľa, Bodružal, Krajná Poľana a
Nižný Komárnik.
Ďalej pokračuje na poľskej strane cez Barwinek, Duklu, Korczynu, Strzyżów
s cieľom v Rzeszowe.
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť úroveň trvalo udržateľného
využívania zdrojov kultúrneho dedičstva miest Rzeszów a Stropkov z čias
rakúsko-uhorskej monarchie obyvateľmi regiónu a turistami.
Nemenej dôležité je tiež zvýšenie turistickej atraktivity pohraničia a
vytvorenie jedinečného turistického produktu založeného na kultúrnom
potenciáli partnerských miest a v neposlednom rade zlepšiť povedomie
obyvateľov a turistov o tunajšom bohatstve v oblasti kultúrneho
dedičstva.
V okolí hlavnej komunikačnej trasy medzi oboma mestami máme možnosť
sledovať stopy rakúsko-uhorskej monarchie a jej vplyv na vývoj
poľsko-slovenského pohraničia.
V pohraničí môžeme dodnes vidieť kasárne, obchody, verejné budovy,
ktoré predstavujú jedinečné kultúrne dedičstvo, ktoré je svedectvom
slávnych čias habsburskej dynastie.
Prednášal Mgr. Ľuboslav Šmajda – historik MsÚ Stropkov. Venoval sa
témam ako napríklad Spoločná história miest Rzeszów a Stropkov pred rokom
1918, Cesty (tie od nepamäti spájali svet), Halič, Rakúsko – Uhorská
monarchia a iné.
Spoločnosť Spólka Anton New Technology z/s vo Wieluniu zodpovedá za
komplexnú organizáciu podujatí, ktoré budú pozostávať zo šiestich
historických prednášok, umeleckých dielni, dvoch výstav a dvojdňového
festivalu.