RVPS upozorňuje na zmenu niektorých zákonov

<p>RVPS Svidník v súvislosti so schválením zákonov o veterinárnej
starostlivosti, zákona o potravinách s účinnosťou od 1. 11. 2011
podáva informáciu o zmenách a doplnení jednotlivých ustanovení
v uvedených zákonoch: Novela zákona o veterinárnej starostlivosti –
zmeny: § 4 ods.1 sa vypúšťa písm. c) – zrušili sa Krajské
veterinárne a potravinové správy, ich kompetencie preberajú Regionálne
veterinárne a potravinové správy, § 17 odsek 5 znie: Vlastník alebo
držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých
mäsožravých zvieratách (psy, mačky, fretky) starších ako 3 mesiace
zabezpečiť vakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy, udržiavať
ich v imunite a zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu podľa ich
fyziologických a biologických potrieb, odsek 6: Vlastník alebo držiteľ
zvieraťa je povinný zabezpečiť bezodkladne veterinárne vyšetrenie, ktoré
poranilo človeka.
§19 – Identifikácia a registrácia zvierat: ods. 3 – Spoločenské
zvieratá musia byť identifikované a ich údaje sa vedú v centrálnom
registri spoločenských zvierat. Počítačovú databázu pre centrálny
register spoločenských zvierat prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov,
ods.4 – systém identifikácie a registrácie spoločenských zvierat
obsahuje individuálnu identifikáciu spoločenského zvieraťa, odsek 8 –
označovať psy, mačky, fretky schváleným transpondérom (čipom) môže len
veterinárny lekár (psy tetované pred 3. 7. 2011 nemusia byť označené
čipom),
§23 – Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu: odsek 3 – za
súkromnú domácu spotrebu sa považuje spotreba chovateľa a jemu blízkych
osôb (§116 občianskeho zákonníka), §22 – Vlastník zvieraťa alebo
držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku
zvieraťa, jeho neplánovaného rozmnožovania, odsek 7 – štát, obce
zriaďujú, prevádzkujú a podieľajú sa na prevádzke karantén pre
zvieratá, odsek 8 – obce sú povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat
na území obce, odsek 9: odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do
útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať iba odborne spôsobilé
osoby vyškolené podľa § odsek. 2 písm. ap) §29 – Nakladanie so
živočíšnymi vedľajšími produktmi: Ak nie je vlastník zvierat, držiteľ
zvierat alebo pôvodca živočíšnych vedľajších produktov známy,
povinnosť oznámiť podľa osobitného predpisu (§18 zákona č.223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov) výskyt uhynutého tela zvieraťa alebo živočíšnych vedľajších
produktov má ten, kto je vlastníkom, nájomcom alebo správcom nehnuteľnosti
alebo správcom komunikácie, § 37 – Povinnosti fyzických alebo
právnických osôb, ktoré sú oprávnené disponovať so zvieratami: odsek
1 písm. c) ohlásiť každé začatie, prerušenie alebo skončenie chovu
nebezpečných živočíchov, §48 – Priestupky: Orgán veterinárnej správy
uloží fyzickej osobe pokutu od 400 € do 1000 €, ak nezabezpečí pri
vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace vakcináciu a
revakcináciu proti besnote, ako aj vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa
jeho fyziologických a biologických potrieb.
riaditeľ RVPS
MVDr. Michal Zozuľák

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter