Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rozšírenie plynovodu a súvisiacich prípojok na ul. Zámockej

V súvislosti s rozšírením plynovodnej siete na území mesta Stropkov
na ul. Zámocká bolo mestom Stropkov ako investorom zrealizované rozšírenie
plynovodu na ul. Zámockej a desať kusov prípojok pre jednotlivé domy.
V záujme sprevádzkovania plynovodu, mesto Stropkov podpísalo Zmluvu
o podmienkach rozšírenia distribučnej siete, ktorá predchádzala
vypracovaniu projektovej dokumentácie a v zmysle jej ustanovení má byť po
kolaudácii diela uzatvorená Zmluva o nájme plynárenského zariadenia s SPP
Distribúcia, a.s., ktorá je vlastníkom, resp. prevádzkovateľom všetkých
plynárenských zariadení a rozvodov na území mesta.
„Rokovali sme s SPP Distribúcia a. s., ktorá nám schvaľovala
jednak projektovú dokumentáciu, jednak podmienky pripojenia a pre uvedenie
plynovodu do prevádzky je potrebné uzatvoriť zmluvný vzťah medzi SPP
Distribúcia, a.s. a mestom Stropkov. Do úvahy prichádzali dve alternatívy a
to buď dar plynárni, alebo nájom za jedno euro. Dohodli sme sa, že to bude
nájomná zmluva formou osobitného zreteľa. SPP Distribúcia uzatvára so
všetkými investormi nájomné zmluvy za jedno euro a teda nebolo možné
vyrokovať iné, úspešnejšie riešenie,“
uviedol L. Dubas.
V súvislosti s odovzdaním stavby a napustením zemného plynu je potrebné
zo strany mesta zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom Stropkov
a SPP Distribúcia, a.s. na vybudované plynárenské zariadenie.
Poslanci MsZ v Stropkove schválili prenájom plynárenského zariadenia na
neplánovanom 32. zasadnutí MsZ, keďže mesto má záujem o napojenie
rodinných domov na ul. Zámockej na plynovodnú sieť.
Zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú a nájomné bude v sume jedno euro
ročne, pričom k takto stanovenému nájomnému bude účtovaná DPH v zmysle
platných právnych predpisov.
Každá zmluvná strana môže túto zmluvu vypovedať iba z dôvodov
spočívajúcich v porušovaní dojednaných záväzkov vyplývajúcich zo
zmluvy.
Na ul. Zámockej sa riešil plynovod, riešili sa aj nové rozvody a vstupy
verejného osvetlenia, všetky siete boli uložené do zeme a nasledovať bude
už len pokladanie zámkovej dlažby.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter