Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rozsah prác je široký – od čistenia chodníkov až po údržbu pamiatok

<p>Samosprávy a ďalšie organizácie určené zákonom môžu poberateľov
dávok využiť na pomoc pri zabezpečení širokého rozsahu prác. Dávky je
možné odpracovať pri údržbe verejnej zelene, udržiavaní čistoty na
verejných priestranstvách, čistení lesných plôch, úprava klzkých
povrchov chodníkov v zimnom období, údržba a oprava existujúcich
chodníkov a budovanie nových chodníkov, ktoré sú vhodné aj pre cyklistiku.
Ďalej to môže byť čistenie odvodňovacích kanálov zrážkovej vody
v obciach, čistenie lesov a zelených plôch od náletových drevín, zvyškov
drevín po kalamitách a ťažbe dreva čistenie a údržba vodných plôch,
korýt riek, brehov tokov, pomoc pri likvidácii nelegálnych skládok
komunálneho a stavebného odpadu, údržba obecných cintorínov.<br>
Nezamestnaní môžu participovať aj na kultúrnych a športových podujatiach,
vykonávať poriadkový dozor v areáloch základných škôl, vykonávať
dozor na priechodoch pre chodcov počas rannej a poobednej dopravnej špičky
pri školách, pomoc v mestských knižniciach, pomocné práce v školských
jedálňach, aktivity sociálneho typu (pomoc starším, sociálne odkázaným,
chorým, odkázaným občanom v domovoch dôchodcov, kluboch dôchodcov,
sociálnych zariadeniach zriadených obcou a VÚC), údržba obecných
zariadení, kultúrnych a cirkevných pamiatok, pamiatkových území a
pamätihodností a starostlivosť o športové areály.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter