Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rozpočet na tento rok nie je optimistický

<p>Aktuálny mestský rozpočet ráta s prebytkom len 379 eur. Aj to za
predpokladu, že naplánované príjmy, hlavne daňové, sa podarí naplniť.
V čase jeho schvaľovania totiž nebola známa prognóza Ministerstva
financií SR týkajúca sa výnosu samosprávy z podielových daní. Na toto
riziko upozornila vo svojom stanovisku k rozpočtu aj hlavná kontrolórka
mesta Jana Soóšová.</p>

<p>Rozpočet na tento rok ráta s celkovými príjmami v sume 6 626 420 eur,
celkové navrhované výdavky predstavujú sumu 6 626 041 eur. V bežnom
rozpočte sú navrhnuté výdavky približne na úrovni roka 2013. Daňové
príjmy samosprávy stúpnu vďaka zvýšeniu miestnych daní a poplatkov, ku
ktorým v tomto roku dochádza.<br>
Predaj mestského majetku je naplánovaný v sume 3866 eur (splátky za predaj
bývalých mestských bytov). Rozpočet zatiaľ neráta s výnosom
z plánovaného predaja strechy obchodného domu Mier. Na druhej strane mesto
očakáva grant vo výške takmer 195 tisíc eur na rekonštrukciu a dostavbu
Rómskeho komunitného centra. V rámci kapitálových výdavkov je
naplánovaná kúpa nového auta pre Mestskú políciu (14 000 eur
rozvrhnutých na tri splátky), rozpočtovaná je aj spoluúčasť na projekte
separovaného zberu (13761 eur), uvažuje sa aj s rozšírením verejného
osvetlenia na Sládkovičovej, Bokšanskej a Šandalskej, do rozpočtu na tento
rok je zakomponovaná aj rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov,
ktorú mesto realizovalo v minulom roku. Celkovo bolo na tento účel
preinvestovaných 316 tisíc eur. 300 tisíc pokryjú prostriedky z úveru,
zvyšných 16 tisíc tvoria (zatiaľ nešpecifikované) práce navyše a mesto
ich uhradí z vlastných prostriedkov. Mesto ráta aj s vybudovaním
kruhového objazdu na križovatke ulíc Samuela Jurkoviča, Petejovská a
Ondavská. Táto investícia je však viazaná na kapitálové príjmy, preto je
v súčasnosti len v štádiu plánovania. <strong><em>„V prípade
nenaplnenia príjmov v plánovanom rozsahu bude potrebné viazať výdavky, aby
bola zabezpečená vyrovnanosť rozpočtu. V predloženom návrhu rozpočtu je
zabezpečené financovanie nutnej prevádzky mesta a organizácií zriadených
mestom približne na úrovni výdavkov roku 2013,“</em></strong>
skonštatovala hlavná kontrolórka. Vedúci Odboru financií MsÚ Ján Polák
navyše upozornil, že všeobecne sa predpokladá s poklesom príjmov
z podielových daní až o 80 tisíc eur. Aj z tohto dôvodu bude po
zverejnení prognóz ministerstva potrebné v krátkom čase pristúpiť
k úprave schváleného rozpočtu.<br>
Ak nerátame 300-tisícový úver na minuloročnú rekonštrukciu ulíc a
chodníkov, ktorý bude do aktuálneho rozpočtu účtovne zapracovaný, radnica
zatiaľ neuvažuje s ďalšími úvermi. Na splátky tých jestvujúcich je
v súčasnosti potrebných 214 801 eur ročne. Za schválenie mestského
rozpočtu na rok 2014 hlasovalo 10 poslancov koalície Smer-SD – ĽS-HZDS.
Opoziční poslanci sa hlasovania zdržali.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter