Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Rozpočet na rok 2022 vo výške takmer 12,8 miliónov eur bol schválený

Základom finančného hospodárenia mesta Stropkov je programový rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov. Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2023 až 2024 nie je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy záväzný.

„Návrh rozpočtu na rok 2022 bol schvaľovaný na základe požiadaviek jednotlivých odborov mestského úradu a obchodných spoločností mesta aj rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. Rozpočet mesta na rok 2022 je navrhnutý ako prebytkový v sume 1173 eur. Celkové navrhované príjmy predstavujú čiastku 12 794 658 eur a celkové navrhované výdavky predstavujú sumu 12 793 485 eur,“ povedal v úvode Ján Polák z odboru financií a správy daní.

Dodal, že bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 120 850 EUR. „Celkové bežné príjmy predstavujú sumu 11 042 122 EUR a celkové bežné výdavky predstavujú sumu 10 921 272 eur. Navrhnuté hospodárenie v bežnom rozpočte zohľadňuje výdavky približne na úrovni roka 2021,“ priblížil a pokračoval:

„Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový 545 414 eur. Celkové
kapitálové príjmy sú rozpočtované v sume 1 237 551 eur, z toho príjmy z predaja
majetku mesta sú rozpočtované v sume 498 eur. Jedna sa o odpredaj pozemkov.“

Príjmy z kapitálových grantov a transferov sú rozpočtované v sume 1 237 053 eur. Ide o dotáciu z VÚC PSK pre výstavbu ľadovej plochy na zimnom štadióne vo výške 100 tis. eur, jedná sa o refundáciu výdavkov. Ďalej ide o dotáciu z VÚC PSK na rekonštrukciu ihriska s umelým trávnikom pri ZŠ Mlynská v sume 70 tis. eur, rovnako tak sa jedná o refundáciu výdavkov. Tiež refundácia v hodnote 100 tis. eur od SFZ, ktorá bola určená na rekonštrukciu spomínaného ihriska na ZŠ Mlynská. Výstavba multifunkčného ihriska v meste pri tenisových kurtoch na ul. Matice slovenskej, ide o dotáciu z VÚC PSK vo výške 25 170 eur, pričom použité boli aj vlastné zdroje mesta vo výške 25 170 eur, čo spolu činí 50 340 eur.

Spomenieme tiež vypracovanie projektovej dokumentácie cyklochodníka v okrese Stropkov v sume 31 tis. eur, modernizáciu učební na ZŠ Konštantínova. V rámci projektu „Výstavba materskej školy Pod Laščíkom sú rozpočtované kapitálové granty v sume viac ako 740 tis. eur. Celkové oprávnené výdavky projektu sú takmer 816 tis. eur. Za zmienku určite stojí aj rekonštrukcia atletickej dráhy s príslušenstvom v areáli ZŠ Konštantínova. Vlastné zdroje mesta vo výške takmer 54 tis. eur, dotácia v rovnakej sume z Fondu na podporu športu.

Celkové kapitálové výdavky predstavujú sumu 1 782 965 eur, medzi najvýznamnejšie patria kapitálové výdavky v programe odpadové hospodárstvo, miestne komunikácie, vzdelávanie, šport a bývanie.

Rozpočtované sú položky na úhradu výdavkov  súvisiacich s aktualizáciou smerného územného plánu, pre vypracovanie projektovej dokumentácie na napojenie Hnedého priemyselného parku na preložku cesty 1/15 (obchvat mesta), na projektovú dokumentáciu pre vybudovanie polopodzemných stojísk na odpad, nakladanie s odpadovými vodami, úhradu projektovej dokumentácie na miestne komunikácie, na rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií, ale tiež na opravu miestnych komunikácií.

V rámci materskej školy na ul. A. Hlinku sa ráta s vypracovaním projektovej dokumentácie na zateplenie. Do rozpočtu je zaradená aj posledná splátka za PD na rekonštrukciu šatní letného kúpaliska. V rozpočte sa pamätalo aj na majetkové vysporiadanie areálu Pod vlekom, v roku 2022 mesto uskutoční poslednú splátku.

V podprograme Ochrana životného prostredia sú výdavky rozpočtované vo forme dotácie pre m.p. Služba na rekonštrukciu jazierka v Parku zvierat, z rozpočtu sa zafinancuje verejná zeleň, pôjde o sadové úpravy pred budovou mestského úradu, myslí sa aj na rozšírenie verejného osvetlenia, dokončenie chodníka na cintoríne, aj tu sa doplní verejné osvetlenie pri americkom spôsobe pochovávania a mnohé iné.

V rozpočte finančných operácií príjmová časť je rozpočtovaná v sume 514 985 eur. Prevody zostatku prostriedkov z minulých rokov sú rozpočtované v sume 169 985 eur. Prevody z mimorozpočtových fondov sú rozpočtované v sume 345 000 €. Ide o prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu, ktoré navrhujeme MsZ schváliť na financovanie splátoknúveru zobratého na úhradu naviac prác pri rekonštrukcií Hnedého priemyselného
parku a na úhradu kapitálových výdavkov rozpočtu. Výdavková časť finančných operácií predstavuje sumu 89 248 eur a jedná sa o splácanie istín z prijatých úverov.

„Tento návrh rozpočtu je východiskový, v čase jeho zostavovania nebol ešte schválený štátny rozpočet a neboli ani štatistické východiskové údaje. V novom roku 2022 však treba rátať so zmenami, pretože už teraz vieme, že Konfederácia odborových zväzov (KOZ) prijala návrh vlády na valorizáciu miezd a to vo forme odmeny vo výške 350 eur plus jeden deň dovolenky v prvom polroku, v druhom polroku od 1. 7. by sa mali mzdy zvýšiť o 3 percentá pre verejnú správu,“ povedal J. Polák.

„Rozpočet budeme určite aktualizovať, už teraz vieme, že počas prípravy rozpočtu na rok 2022 došlo k podstatnej zmene v zákone o verejnom obstarávaní, kde dochádza k navýšeniu jednotlivých položiek. Vo februári 2022 okrem iného plánujeme schvaľovať územný plán, ktorý nám veľa napovie a na ktorý sa naväzujú aj ďalšie akcie. Určite pokiaľ budeme zdraví a budeme fungovať máme toho v pláne spoločne zorganizovať omnoho viac,“ ozrejmil primátor O. Brendza v závere.

Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v novom roku 2022 je naplánované na 23. február 2022. Poslanci plánujú rokovať o činnosti hlavného kontrolóra, hodnotiť plánujú bezpečnostnú situáciu v našom meste a rokovať sa má aj o aktualizácii všeobecných záväzných nariadení.

-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter