Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rozmiestnenie stabilných veľkokapacitných kontajnerov je pre Službu nákladné

<p>O probléme s nedisciplinovanými obyvateľmi okolia mestského cintorína,
ktorí do veľkokapacitných kontajnerov určených výlučne na hrobový odpad
hádžu aj odpad z domácností či rôzny nepotrebný stavebný materiál, sme
už v Stropkovskom Spektre písali.</p>

<p>Niektorí si dokonca nedajú ani toľko námahy a vyvážajú ho priamo za
mestský cintorín. Poslankyňa mestského zastupiteľstva Jana Slivková vidí
riešenie v osadení stabilného kontajnera za mestskými cintorínom. Podľa
vyjadrenia Anny Čanovej zo Služby, m. p. Stropkov, zákon o odpadoch ukladá
obci povinnosť zabezpečiť podľa potreby, najmenej dva krát do roka, zber a
prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
Oddelene sa triedi odpad z domácností s obsahom škodlivín a drobných
stavebných odpadov. <strong><em>„Túto povinnosť si mesto Stropkov
každoročne plní, keď sú v jarných a jesenných mesiacoch občanom
bezplatne pristavované veľkokapacitné kontajnery. Jedná sa o takzvané
jarné a jesenné upratovanie. Mimo týchto termínov majú možnosť občania
v prípade potreby požiadať Službu m. p. o pristavenie veľkokapacitných
kontajnerov s tým, že za predmetnú službu zaplatia podľa aktuálnych
platných cenníkov,“</em></strong> uviedla. Ďalšou alternatívou je vývoz
odpadu vlastným dopravným prostriedkom na skládku TKO v obci Chotča, ktorá
je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 do 14.30 hod., kde zaplatia len
za uloženie odpadu. <strong><em>„Z dôvodu nákladov spojených s vývozom
takýchto veľkokapacitných kontajnerov, nie je možné ich celoročné
osadzovanie. Zároveň chceme upozorniť, že ten, kto zneškodní alebo
zhodnotí odpad v rozpore s VZN, sa dopúšťa priestupku, za ktorý možno
uložiť pokutu až do výšky 165,96 eur. Tieto priestupky prejednáva mesto a
výnosy z pokút sú príjmom jeho rozpočtu,“</em></strong> podotkla A.
Čanová.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter