Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rokovanie k problematike financovania konkrétnych opatrení v školstve

Predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska v pondelok 6. mája
2019 rokovali s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky Martinou Lubyovou. Hlavnými témami rokovania bolo financovanie
konkrétnych opatrení realizovaných v regionálnom školstve. Predseda ZMOS
Michal Sýkora rokoval s ministerkou Martinou Lubyovou o financovaní
rekreačných poukazov v základných školách. Bolo konštatované, že
ministerstvo školstva už disponuje potrebným objemom finančných
prostriedkov a uhradí rekreačné poukazy na základe usmernenia,
ktoré vydá.

Prerokovaná bola problematika prevádzkového normatívu, ktorý je
v niektorých školách nedostatočný. Bolo dohodnuté, že jednotlivé
problémy budú v roku 2019 riešené v dohodovacom konaní. Pre rok
2020 bude prevádzkový normatív navýšený v rámci novely NV SR č.
630/2008 Z. z.. Pre vyriešenie zvýšených nákladov obcí, ktorým bolo
priznané postavenie školských úradov ,bude upravená smernica MŠVVaŠ č.
34/2014 v záujme vykrytia výdavkov v súvislosti s úpravou odmeňovania
zamestnancov v roku 2019 na týchto úradoch. Pre technické zabezpečenie
školských jedální k 1. 9. 2019 v súvislosti s vyhláškou Ministerstva
zdravotníctva SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na
zariadenia spoločného stravovania bude zvolané samostatné rokovanie
s ministerstvom školstva, ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom
pôdohospodárstva a ZMOS. Pre riešenie otvorených problémov so
zabezpečením stravovania mestami a obcami bude zvolané spoločné rokovanie
s ministerstvom práce, ministerstvom školstva a ZMOS.V závere rokovania
boli prerokované nové legislatívne návrhy, ako je zákon o pedagogických
zamestnancoch, povinná predškolská dochádzka pre deti od 5 rokov,
zvyšovanie platov začínajúcim pedagógom a avizované športové poukazy.
Predseda ZMOS zdôraznil, že prijaté legislatívne zmeny v minulom a tomto
roku spôsobili nárast výdavkov, alebo pokles príjmov samosprávy, ktorých
výška je vyššia o cca 80 mil. eur, ako je odhadovaný medziročný nárast
príjmov samosprávy v roku 2019 oproti roku 2018, čo samospráve spôsobuje
problémy nielen v tomto roku, ale aj v zámeroch pre budúci rok.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter