Rok v mestskom zastupiteľstve očami našich poslancov

<p>V januári uplynul rok od prvého pracovného zasadnutia mestského
zastupiteľstva, ktorého zloženie určili občania v komunálnych voľbách
v roku 2010. Počas uplynulých 12 mesiacov sa v tunajšom poslaneckom zbore
viackrát zaiskrilo a k mnohým prejednávaným bodom sa viedli dlhé, často
emóciami nabité diskusie. Osemnástke poslancov sme koncom minulého roka dali
priestor na zhodnotenie svojho pôsobenia v zastupiteľstve a pomenovanie
pozitív i negatív v stropkovskej samospráve. Svoje odpovede na doleuvedené
otázky nám do konca minulého týždňa poskytlo jedenásť z nich.
1. Ako ste spokojný/á s prácou mestského zastupiteľstva a
svojím pôsobením v ňom v roku 2011?

2. Čo považujete za najväčšie pozitívum, ktoré sa podarilo
v meste za uplynulý rok realizovať, naopak, čo vy osobne vnímate negatívne
vo vzťahu k dianiu v meste a jeho rozvoju?

<h3>Volebný obvod č. 1

Ing. Gabriela Maruščáková (SaS): Do uzávierky vydania
neodpovedala.

Volebný obvod č. 2

Ing. Pavol Kačic (ĽS-HZDS): 1. Byť členom mestského
zastupiteľstva je individuálna vec a človek sa musí rozhodnúť, či chce
vstúpiť do verejného života. Má nejaké očakávania, ale mal by byť aj
prínosom pre dané mesto či obec. Práca v zastupiteľstve mestečka ako je
Stropkov má svoje špecifiká. Naše mesto má obrovskú výhodu, že tu žijú
slušní ľudia, sú vzdelaní, mesto má svoju históriu, preto som
presvedčený, že pre občanov mesta sa oplatí pracovať. MsZ je živé, jedna
aj druhá strana aktívne vstupujú do prerokovávaných náležitostí a som
spokojný, že to tak funguje. Aj keď občas sa stáva, že sa pinzetou vyberie
nejaký problém, o ktorom sa filozofuje a ktorý občanov ani veľmi
nezaujíma.
2. Osobne si myslím, že v osobe primátora máme obrovskú výhodu, pretože
možnosti, ktoré v prvom volebnom období zabezpečil pre rozvoj mesta sú
pozitívne. No sme si vedomí aj problémov. Začnime napríklad rekonštrukciou
športovej haly, kde jedna vec je zohnať financie na rekonštrukciu, ďalšia
vec je ju prevádzkovať. Nikdy by však nebolo možné z rozpočtu mesta
zrealizovať napríklad nemocnicu. Svoje pozitíva má aj hnedý priemyselný
park. Predpokladám, že v najbližšom období sa nám podarí naplniť
priestory firmami a vytvoriť nové pracovné miesta. Ale treba sa venovať aj
ďalším oblastiam, napríklad školstvu. Verejnosť vie, že stredné školy
majú problémy s nedostatkom žiakov. Treba však využiť kapacity, ktoré tu
máme.
Pri voľnočasových aktivitách budeme musieť hľadať možnosti modernizácie
letného kúpaliska, to isté platí aj o zimnom štadióne. Tržby za
posledné roky svedčia o tom, že napríklad o korčuľovanie a hokej má
verejnosť veľký záujem. Ďalším problémom, ktorý treba riešiť je
prímestská rekreačná zóna Pod vlekom. Aj keď snehové podmienky
v posledných rokoch nie sú ideálne, treba sa usilovať, aby v budúcnosti
fungoval aspoň menší vlek.
Mesto však zo svojich vlastných prostriedkov na to peniaze nemá a bude treba
nájsť mimorozpočtové zdroje. Takisto sa usilujeme aj o reštrukturalizáciu
Služby. Chceme tam zvýšiť efektívnosť práce a docieliť tak, aby mohlo
mesto na chod podniku prispievať nižšou dotáciou. Tým by sa mohlo ušetriť
prostriedky na iné spoločenské záujmy.
Vladimír Ivanko (Smer-SD): Do uzávierky vydania
neodpovedal.

Volebný obvod č. 3

PhDr. Terézia Potomová (nezávislá): 1. Určite stoji za
povšimnutie, že rokovania mestského zastupiteľstva v novom volebnom období
sú živšie, pružnejšie a k dôležitým bodom rokovania prebieha rozsiahla
diskusia. Aj keby sa mohlo zdať, že občasné turbulencie a výmena názorov
či už s vedením mesta alebo medzi jednotlivými poslancami narúšajú
kompatibilitu rokovaní, opak je pravdou. Ich cieľom je však často to, aby sa
zohľadnila prezieravosť, pohľady občanov, široko spektrálna názorovosť a
následné vyústenie do zodpovedného rozhodnutia pri hlasovaní. V tomto
smere som spokojná. Avšak práca poslanca je náročná v tom, že nikdy
nevyhoviete všetkým a často sú vaše predkladané požiadavky iba ilúziou.
Som si však vedomá toho, že aj túto prácu musí niekto vykonávať a keď
som sa na to dala, tak to chcem robiť nielen preto, aby som bola spokojná ja,
ale hlavne tí, pre ktorých na tomto poste som. Optimisticky verím, že do
konca volebného obdobia ešte splníme mnohé očakávania občanov nášho
mesta a podotýkam, že vôbec nie sú nereálne a prehnané.
2. Za pozitívum v uplynulom roku považujem to, že sa pokračuje
v začatých investíciách, že vedenie mesta má vízie do budúcnosti.
Otázkou však ostáva, čo sa podarí zrealizovať pri reálnom objeme
finančných prostriedkov. Za negatívum považujem určitú „spútanosť“
niektorých poslancov. Ak chcete byť ako poslanec pre mesto prospešný,
musíte byť v prvom rade slobodným človekom. Slobodným vo svojich
rozhodnutiach, názoroch, pri hlasovaní. Ak takto slobodný nie ste a váš
osobný pohľad, vaše rozhodnutia nekorešpondujú s vlastným presvedčením,
môže to byť v konečnom dôsledku pre mesto neprospešným.
Mgr. Alfonz Veselý (Smer-SD): Dovolil by som si odpovedať
v jednom celku na obe otázky. Poslancom mestského zastupiteľstva som prvý
rok. Za ten čas som mal možnosť hlbšie nazrieť ako funguje samospráva,
aké má zákonitosti, limity, možnosti, zámery do budúcnosti. Pri tejto
príležitostí sa chcem poďakovať vedeniu mesta, vedúcim oddelení a
pracovníkom mestského úradu za to, že mi, mimo iné, poskytli informácie na
všetky moje otázky, ktorými som sa snažil doplniť svoje znalosti a
informácie k tomu, aby som sa vedel zorientovať pri výkone poslaneckého
mandátu. Chcem sa poďakovať aj vedúcim mestských podnikov a ich
zamestnancom, ktorí promptne reagovali na moje podnety, požiadavky.
Došiel som k poznaniu, že samosprávu môžem prirovnať k živému
organizmu, ktorý má svoje potreby. Aby jeho orgány, ktoré sú potrebné
k životu správne fungovali, je potrebné vynaložiť značné úsilie a
samozrejme k tomu je potrebné mať dostatok financií. Tých, zdá sa, nikdy
nebude dosť. Tu by som chcel poukázať na skutočnosť, že v roku
2011 oproti roku 2007 bol príjem mesta z podielových daní nižší takmer
o 10 %. Ešte horšie to bolo v roku 2010. Oceňujem, že Mesto Stropkov aj
napriek tomu dokázalo udržať pri živote všetky svoje orgány, inštitúcie
a taktiež služby. Registrujem správy o iných mestách, v ktorých
dochádza na jednej strane k znižovaniu poskytovania služieb, na strane
druhej k ich udržaniu na úkor zvyšovania poplatkov a daní. Oceňujem aj to,
že mesto i napriek zníženému príjmu našlo v sebe zodpovednosť a
neuľahčilo si riešenie problému zvyšovaním poplatkov, daní. Uvedomujem
si, že mesto je pri svojom rozvoji a raste odkázané hlavne na prostriedky
z dotácií a grantov. K tomu, aby sa tak stalo sú potrebné výzvy na
predkladanie projektov iných orgánov a inštitúcií. V tomto roku čo viem,
zverejnených výziev nebolo veľa. Verím, že sa to v budúcnosti bude
zlepšovať a že mesto bude pri nich aspoň tak úspešné ako tomu bolo
doposiaľ.
Pri výkone poslaneckého mandátu rešpektujem všetky postoje, názory iných
poslancov, no nie so všetkými súhlasím. Je tu pluralita názorov a každý
má právo vidieť súvislosti svojou optikou. Na strane druhej, každý sme
nositeľom dôvery alebo nedôvery občanov. Z môjho pohľadu aj napriek tomu,
že to počas rokovania niekedy vrie a je tam slovná prestrelka sú naše
rokovania konštruktívne a majú za sebou jediný cieľ a to je blaho
občanov mesta.

Volebný obvod č. 4

JUDr. Ondrej Brendza (SDKÚ-DS): 1. Mal som predstavu, že
každé jedno zásadné rozhodnutie zastupiteľstva bude prijaté po vecnej a
korektnej diskusii, na základe širokej zhody, všeobecného konsenzu. Túto
moju nováčikovskú naivitu, žiaľ, vystriedala realita. Prvok z veľkej
politiky (mimochodom, ktorej súčasťou boli v nie tak dávnej minulosti aj
primátor – po boku R. Fica a viceprimátor – na strane V. Mečiara),
„preskočenie“ poslanca Ivanka z večera do rána z radov nezávislých
poslancov do radov koaličných poslancov, bol pre mňa a som o tom
presvedčený, že nielen pre mňa, ale predovšetkým pre voličov dotknutého
poslanca, šokom. Primátor potom so „svojimi“ 9 poslancami a jedným
“nezávislým“ poslancom si schválili prostou väčšinou všetko, čo bolo
predložené do MsZ. Kde sa už vyžadovala trojpätinová väčšina poslancov,
takmer vždy nastal problém. Pri našej konštruktívnej a vecnej diskusii
k predkladaným materiálom sme boli označení primátorom na stránkach
Kuriéra za tých, ktorí nepochopili princípy komunálnej politiky a za tých,
ktorí prenášajú prvky z veľkej politiky na rokovanie MsZ.
Ako negatívne javy prvého roku v zastupiteľstve môžem pomenovať praktiky,
ktoré vládli v slovenskej politike v 90-tych rokoch – neúcta
k partnerom, zosmiešňovanie kolegov na rokovaniach, návrh poslanca Prusáka
na ukončenie diskusie k prerokovanému bodu, opustenie rokovacej sály
koaličnými poslancami pri prerokovávaní zásadného bodu programu… A čo
sme priniesli do komunálnej politiky my? No predovšetkým vecnú, slušnú,
korektnú a konštruktívnu diskusiu na pôde mestského zastupiteľstva.
Diskusiu nie na politických kongresoch, či snemoch, diskusiu nie na mestskom
úrade, v krčmách, v kostole, či na chodníku. Diskusiu na pôde
najpovolanejšej, na rokovaniach MZ. Využili sme inštitút verejného
zhromaždenia, verejného stretnutia s občanmi mesta – pri schvaľovaní
predaja pozemku na výstavbu gréckokatolíckeho chrámu, využili sme metódu
stretnutia skupiny ôsmich poslancov nášho klubu a nezávislých s vedením
mesta a zástupcami Vranovskej nemocnice na riešenie problému, ktorý nastal
pri zrušení našej Stropkovskej nemocnice. Musím povedať, že novým prvkom
v našom meste je ešte stále prebiehajúci poslanecký prieskum v ABC CVČ,
kde boli kontrolórkou mesta zistené závažné nedostatky v hospodárení
s verejnými financiami. Vzdali sme sa odmeny za rokovanie na mimoriadnom
zastupiteľstve. Aj s našou podporu prešlo všetkých sedem VZN mesta v roku
2011 a všetky predaje nehnuteľností formou osobitného zreteľa. Bez našej
podpory by tomu tak nebolo. Aj našou zásluhou neprešlo VZN, ktorým sa bez
náležitého odôvodnenia mali zvýšiť poplatky za hrobové miesta.
2. Aj napriek tomu, že to zásadným spôsobom zaťažilo mestský rozpočet
sumou cca 17. miliónov Sk (úvery + poplatky + úroky), aj s našou podporou
zrealizovalo mesto hnedý priemyselný park, pokračovalo sa s ďalšou etapou
vo výstavbe námestia. Všetky dôležité rozhodnutia, ktoré prijalo MsZ, na
schválenie ktorého sa vyžadovala trojpätinová väčšina, boli prijaté
s našou podporou.
Počas prvého roka 2011 ma sklamalo neštandardné schvaľovanie predaja
pozemku v blízkosti námestia pre koaličného poslanca Veselého a následne
siahnutie tohto bodu z rokovania, zákulisné ťahy pri predaji pozemku na
výstavbu gréckokatolíckeho chrámu, schvaľovanie „druhého námestia
v Stropkove“, finančné hospodárenia mesta v roku 2011 – schválené
dva úvery a jeden kontokorentný úver, personálna politika mestského úradu,
prekročenie rozpočtu mestského úradu na mzdách, odvodoch a poistnom za
11 mesiacov roka 2011 o cca 28 000,- €, rozpočet na roky 2012 –
2014 bez akýchkoľvek rozvojových aktivít mesta, nevytváranie rezervného
fondu, to sú javy a udalosti, ktoré sa z môjho pohľadu nemali v roku
2011 stať. Finančná strata na Stropkovskom jarmoku bola len klasickým
príkladom narábania s verejnými financiami v Stropkove v roku 2011. Keď
v takom perfektnom počasí a pri takej návštevností dokáže len amatér,
resp. nezodpovedný hospodár ísť oproti svojmu plánu do straty o cca 6 200
eur.
Mgr. Viliam Mihok (Smer-SD):1. V mestskom zastupiteľstve
pracujem ako poslanec prvý rok a preto je mi ťažké porovnať tohtoročné
zasadnutia s predchádzajúcimi. Vidím ich ako vecné, konštruktívne a
často kompromisné. Sám osobne sa snažím aktívne prispievať k riešeniu
problémov v oblasti školstva, kultúry a športu.
2. Za pozitíva považujem priority vyplývajúce z volebného programu-
dokončenie námestia, vytváranie hnedého priemyselného parku, ktorý
prispeje k zamestnanosti našich občanov, rekonštrukcia nemocnice atď. Na
druhej strane by som privítal viac detských športovísk, oddychové miesta
pre matky s deťmi, viac kultúrnych podujatí a iné. Je ťažká doba a naraz
pre nedostatok finančných prostriedkov sa nedá všetko urobiť.

Volebný obvod č. 5

MUDr. Martin Jakubov (KDH): 1. Prácu mestského
zastupiteľstva a moje pôsobenie v ňom by mali svojou spokojnosťou (resp.
nespokojnosťou) objektívne zhodnotiť hlavne občania nášho mesta, nakoľko
moje hodnotenie by pravdepodobne vyznelo veľmi subjektívne. Napriek tomu si
myslím, že efektivita našej prace by mohla byť podstatne vyššia, pokiaľ
by sa všetci poslanci viac zamerali na hľadanie konštruktívnych riešení
ako na kritické pripomienky k názorom a myšlienkam iných kolegov. Myslím,
že moje pôsobenie v MsZ v roku 2011 malo veľa nedostatkov, no môžem
zodpovedne povedať, že som sa k diskutovaným problémom a témam snažil
podľa svojich možností zodpovedne pripraviť a hlavne v hlasovaní o nich
slobodne prejaviť svoj vlastný názor.
2. Ako negatívum v roku 2011 jednoznačne vnímam zrušenie doliečovacieho
a geriatrického oddelenia v Mestskej nemocnici manažmentom Vranovskej
nemocnice n.o. bez konzultácie a hlavne bez odsúhlasenia (!) tohto
jednostranného rozhodnutia poslancami mestského zastupiteľstva. Za
najväčšie pozitívum budem považovať, ak sa nám spoločnými silami
podarí prinavrátiť zrušené oddelenie späť občanom nášho mesta a
celého okresu Stropkov. Pozitívne vnímam dokončenie prvých etáp námestia,
čo je na prospech obyvateľov a návštevníkov mesta. Ani táto akcia sa však
bohužiaľ nevyhýba problémom v podobe navyšovania investície a
nenaplánovaných výdavkov na výstavbu.
Michal Friga (Smer-SD): Do uzávierky vydania neodpovedal.

Volebný obvod č. 6

Michal Sykora (nezávislý): 1. Prácu MsZ ako celku
vnímam pozitívne. Nakoľko sú v MsZ koaliční, opoziční a nezávislí
poslanci a na určitý problém môže mať každý z nich iný názor, myslím
si, že celková spolupráca je uspokojivá. Myslím si však, že hodnotiť
prácu MsZ musia skôr občania. Až keď s ňou budú spokojní oni, potom
môžeme byť spokojní aj my. Dôvodov na spokojnosť ale veľa nie je. Keď
totiž občan nevidí žiadnu investíciu konkrétne na svojej ulici, určite
nie je spokojný.
A či som spokojný so svojim pôsobením v MsZ ja osobne? Do MsZ som išiel
s určitými predstavami. Som si vedomý, že ako poslanec mám vykonávať
svoju prácu zodpovedne, čestne a v prospech občana. Či sa mi to darí, nech
zhodnotia občania mesta a voliči. Avšak, nemyslel som si, že práca poslanca
MsZ je časovo a hlavne psychicky tak náročná. Nakoľko som poslancom prvý
rok, „poslancovaniu“ sa prakticky učím. Získavam skúsenosti na
zasadnutiach a tiež v komisiách MsZ.
2. Za pozitívum považujem to, že sú už skoro dokončené dva väčšie
projekty (námestie a priemyselný park). Na druhej strane si uvedomujem, ako
som to spomínal vyššie, že takáto veľká investícia môže pre občana
málo znamenať, ak nie je realizovaná bezprostredne v jeho blízkom okolí.
Som však rád, že sa takto zhodnotil majetok mesta a teší ma, že sa tým
otvára možnosť financovania iných, aj menších, projektov.
Viem, že v meste chýbajú financie. Dúfam však, že v ďalších rokoch sa
to zlepší a že sa budeme môcť zamerať na projekty, ktoré sú bližšie
pri občanovi. Konkrétne mám na mysli nové parkoviská, detské ihriská,
chodníky a cesty. To všetko je aktuálne aj v mojom volebnom obvode. Za
obrovské negatívum považujem zrušenie lôžkových oddelení v našej
nemocnici a bezmocnosť poslancov pri obhajovaní dôležitosti funkčnej
nemocnice v meste.
Jozef Lacko (Smer-SD): Do uzávierky vydania neodpovedal.

Volebný obvod č. 7

Jaroslav Kaščák (Smer-SD): 1. S prácou mestského
zastupiteľstva som vcelku spokojný. Predchádza tomu aj práca v komisii a
klube, kde môže poslanec v širšom meradle reagovať a diskutovať na
prejednávané veci a tým sa vyvarovať dlhej a neplodnej diskusie. Pri
riešení problému uprednostňujem osobný kontakt s vedením mesta, vedúcimi
odborov a preto vystupujem na zastupiteľstve toľko, koľko je potrebné.
2. Som rád, že sa mesto za minulej vlády R. Fica pustilo do veľkých
projektov a zabezpečilo aj dostatok finančných prostriedkov na ich
realizáciu (skládka, nemocnica, námestie, hnedý priemyselný park…),
ktoré časom obyvatelia ocenia. Takisto oceňujem zrekonštruované školy a
ich vybavenie. Aj keď tieto veci išli na úkor iných, verím, že mesto
urobí všetko, aby sa zrealizovali v nastavajúcom a ďalšom roku
Za negatívum považujem bezpečnostnú situáciu v meste, neochotu okresných
funkcionárov vládnych politických strán podieľať sa pri riešení potrieb
občanov mesta a dokončení začatých projektov (budova hasičov, nemocnica,
obchvat mesta a pod.).
Milan Pavúk (nezávislý): 1. Práca v mestskom
zastupiteľstve a moja práca v ňom z môjho pohľadu je na posúdení
občanov nášho mesta. Ja ako nováčik v zastupiteľstve som mal zo začiatku
trochu obavy, ako to všetko bude prebiehať. Pred každým zastupiteľstvom
prosím Pána Boha, aby sme sa všetci zodpovedne a správne rozhodovali.
2. Za naj pozitívum v našom meste považujem povýšenie farského kostola
na Diecézne Sanktuárium, nedokončenú tretiu etapu námestia SNP, jarmok na
nedokončenom námestí. Za negatívum nezrealizované opravy chodníkov na
ulici Matice slovenskej a Hviezdoslavovej (do Tesly) a tiež znečistené
sídlisko od psích exkrementov.

Volebný obvod č. 8

Ing. Stanislav Humeník (KDH): 1. Prácu mestského
zastupiteľstva a môjho pôsobenia v ňom môžu najlepšie a
najobjektívnejšie zhodnotiť práve tí najpovolanejší, naši spoluobčania,
voliči, od ktorých náš mandát poslancov pochádza. Tí občania, ktorí
majú k dispozícií tzv. infokanál v bytových domoch, majú veľkú
výhodu. Môžu si totiž pozrieť záznam z rokovaní mestských
zastupiteľstiev a vidieť aktivitu jednotlivých poslancov. Ostatným občanom
ostávajú pre informovanosť miestne tlačené periodiká a tiež zápisnice
z rokovaní mestských zastupiteľstiev, ktoré sú s odstupom času
zverejňované na internetovej stránke mesta Stropkov.
2. Za najväčšie pozitívum považujem uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi
Mestom Stropkov a firmou ANTIK Telecom, s.r.o. Košice na prenájom podperných
bodov, stĺpov verejného osvetlenia a mestského rozhlasu za účelom
dočasného umiestnenia optického kábla na poskytovanie telekomunikačných
služieb (Internet, telefonovanie). Súčasťou zmluvy je aj bezplatné dodanie
a montáž 10 ks monitorovacích kamier pre účely zabezpečenia bezpečnosti
osôb, majetku a verejného poriadku v meste, ďalej poskytnutie súčinnosti
pri vytvorení dispečerského pracoviska mestskej polície a tiež má firma na
vlastné náklady zabezpečiť pokrytie wi-fi hot spotov v lokalite Námestia
SNP a Hlavnej ulici. Tieto náležitosti nepeňažného plnenia z nájomnej
zmluvy žiaľ ešte neboli realizované.
Začala sa výstavba III. etapy námestia a jej ukončenie bolo bez sankcií
dvakrát posunuté až na 31.3.2012, pričom celkom vyfinancovaná bude až
v roku 2013. Na námestí sa stále nachádzajú nevykúpené pozemky a
domy.
Fontána za cca 78 tis. Eur (2,3 mil. Sk) bola zrealizovaná a len čo bola
uvedená do prevádzky, bola aj odstavená a je v štádiu rekonštrukcie.
Hnedý priemyselný park so svojimi ťažkosťami bol k 31.10.2011 oficiálne
skolaudovaný. Mesto tento park zatiaľ stál cca 100 tis. Eur, t.j. 3 mil. Sk
(aj keď nemal stáť mesto ani korunu) a investori, ktorí vytvoria nové
pracovné miesta sa k nám nehrnú.
Realizovaná bola iba jediná asfaltová úprava chodníka A. Hlinku –
Majerská v hodnote cca 3 tis. Eur.
Veľmi a zásadne negatívne vnímam zrušenie lôžkovej časti nemocnice.
V súčasnosti má nemocnica iba 10 rehabilitačných lôžok. Konštatujem,
že nemocnica v Stropkove bola zrušená. V nemocnici už nemáme ani
funkčný rentgén. Stropkovčania musia chodiť do Svidníckej nemocnice.
Negatívne vnímam zrušenie skateboardovej dráhy (skate park) na betónovej
ploche pri letnom kúpalisku. Mládež, ktorá sa tomuto športu viac venuje
dnes chodí tiež do Svidníka.
Mestské trhovisko, ktoré bolo z námestia presťahované na spomínanú
betónovú plochu, neplní plnohodnotne svoje poslanie. Rekonštruované
námestie (veľká súvislá betónová plocha) je prázdne a bez ducha.
Vhodným umiestnením mestskej tržnice na okraji námestia pri Zámockej ulici,
by námestie „ožilo“. Námestiu chýba zeleň (veľké stromy) a kvalitné
osvetlenie.
Veľmi negatívne vnímam vo všetkých súvislostiach tortúru spojenú
s predajom mestského pozemku pre účely výstavby chrámu a snahu
o administratívne rozdelenie nášho jediného námestia v Stropkove.
V meste aj na začiatku roku 2012 chýbajú detské ihriská, športová hala
je nedokončená, aj keď sa preinvestovalo už cca 300 tis. Eur (9 mil. Sk).
Príprava územia s infraštruktúrou pre individuálnu bytovú výstavbu,
alebo výstavba bytových jednotiek, o tom môžeme iba snívať.
Neefektívne nakladanie z finančnými prostriedkami, absencia
racionalizačných opatrení na úrovni Mestského úradu (zvyšovanie výdavkov
na administratívu) a mestských organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta (napr. ABC CVČ), reagujúcich na prehlbujúcu sa hospodársku a
ekonomickú krízu, ktorá sa prejavuje nižším príjmom do rozpočtu mesta
z daní fyzických osôb, má za následok nedostatok finančných prostriedkov
a stagnáciu rozvoja nášho mesta.
Na záver ešte spomeniem, že veľkou udalosťou v roku 2011 na území
nášho mesta vnímam povýšenie farského kostola na Sanktuárium a s tým
súvisiacu historickú návštevu kardinála J. Tomka na odpustovej
slávnosti.
Ing. Dušan Prusák (ĽS-HZDS): Do uzávierky vydania
neodpovedal.

Volebný obvod č. 9

Ing. Tibor Paňko (ĽS-HZDS): Do uzávierky vydania
neodpovedal.
Imrich Makó (Smer-SD): Do uzávierky vydania neodpovedal.

Volebný obvod č. 10

Marián Bujdoš (SDKÚ-DS): 1. Ako poslanec za mestskú
časť Bokša môžem byť s prácou zastupiteľstva spokojný len sčasti.
Najviac som spokojný s pôsobením opozičných poslancov, ich prístupom a
prípravou na zasadnutia. S mojím pôsobením môžem byť vcelku spokojný,
hoci nie všetky predsavzatia sa dajú zrealizovať. Najviac ma teší, že sa
podarilo stabilizovať situáciu v materskej škole v Bokši, jej
plynofikácia a oprava strechy.
2. Za najväčšie plus jednoznačne považujem otvorenie námestia. Hoci
s problémami s výkupom nehnuteľností, ale podarilo sa to. Pozitívne
hodnotím aj fakt, že sa podarilo udržať v prevádzke kaštieľ, takisto
niektoré investičné akcie ako chodníky, rigoly a cesty a najmä pekné a
čisté mesto. Za negatívum považujem niektoré rozhodnutia, ktoré pripisujem
skôr politikárčeniu ako prácu v prospech mesta. Je to v prvom rade
prezamestnanosť, či už v samom úrade, alebo v mestských podnikoch a
organizáciách. Negatívne som vnímal aj návrh na výstavbu chrámov alebo
plánované rozdelenie námestia, ktoré sa aj vďaka môjmu hlasovaniu
nerealizovalo. Ťažkosti spôsobuje hnedý priemyselný park. Negatívom je
zastavenie investičných návrhov pre mesto pre nedostatok financií, tak ako
aj podpora menších športových odvetví, najmä stolného tenisu. V mojom
obvode sa pre nedostatok financií nepodarilo zrealizovať úpravu rigolu pred
cintorínom a výstavbu kanalizácie. Aj keď toto je záležitosťou VVS, a. s.
Ako negatívum vnímam aj zanedbanie ihriska v Bokši. Verím, že
v nasledujúcich parlamentných voľbách sa situácia priaznivo stabilizuje aj
vo vláde a situácia sa bude priaznivo vyvíjať aj v meste Stropkov a žiaden
z poslancov nebude mať problém s hlasovaním.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter