Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Riaditeľ Služby m. p. má vo svojich plánoch a prioritách jasno

Na základe potreby
zachovania kontinuity doterajšej činnosti mestského podniku Služba a
z dôvodu, že D. Lukáč bol prítomný pri všetkých potrebných
rozhodnutiach týkajúcich sa fungovania tohto mestského podniku od roku
2015 a z dôvodu jeho pracovnej schopnosti viesť m. p. Služba v ďalšom
období, primátor využil svoju právomoc zakotvenú v zákone a dal návrh,
aby bol za riaditeľa mestského podniku Služba vymenovaný práve D. Lukáč,
ktorý získal dôveru poslancov MsZ na štvrtom zasadnutí MsZ.

„Ideme kontinuálne ďalej. Legislatíva je neúprosná a
skládkovanie prestáva byť trendom. Novým trendom sa stáva separácia, preto
sme nastúpili do projektu BRO, ktoré sa ukázalo ako správne rozhodnutie
môjho predchodcu, aj ako dobré riešenie. Momentálne sa nachádzame
v separovaní na 44,45%. Keď chceme udržať našu cenu čo najnižšie,
budeme musieť tento trend zvýšiť a zlepšiť, do budúceho roku minimálne
na 60%,“
priblížil D. Lukáč.
Ako ďalej uvádza, ďalšími krokmi Služby m. p. je najmä osveta, preto sa
25. apríla bude konať akcia Deň Zeme v spolupráci s 2. základnou
školou, súčasťou ktorej bude prezentácia i kvíz a súťaže
o separovaní. „Touto cestou chceme pokračovať, aby sme dostali
do povedomia ľudí, že v našom meste sú dobré podmienky na separovanie.
Tým pádom si vieme odpadovú legislatívu prijať v takom stave, aby sme
s tým do budúcna nemali problémy,“
dodal.
Službu m. p. čaká zateplenie haly zberu separovaného odpadu. Ďalej bolo
poukázané na cintorínske služby, keďže v meste Stropkov máme
3 cintoríny a napr. kapacita amerického spôsobu pochovávania na cintoríne
pri Dome nádeje končí. „Už v letných mesiacoch sa budeme
musieť zaoberať rozšírením tohto územia pre tento druh pochovávania.
Budeme musieť lokalitu spracovať, prehodnotiť doterajšie poplatky a
fungovanie prevádzky cintorínov,“
uviedol D. Lukáč a dodal,
že v pláne je aj riešenie chodníka pod novovybudovaným plotom,
rozšírenie kamerového systému a rekonštrukcia osvetlenia. Na starom
cintoríne v najbližšej dobe prebehne sfunkčnenie vodovodnej prípojky. Do
budúcnosti Služba m. p. plánuje realizovať vstupnú bránu a schody,
potrebné je nové osvetlenie a rozhlas, vybudovaný bude nový plot, aby
nedochádzalo k poškodzovaniu majetku. Na novom cintoríne je dokončená
kaplnka a Službu m. p. čaká náhradná výsadba, ktorá by mala byť
zrealizovaná do konca apríla. Dokončuje sa rozhlas, osadené bolo osvetlenie,
pribudne kamerový systém. Potrebné je tiež riešiť oplotenie od osady Pod
Laščíkom. „V spolupráci s vedením mesta budeme riešiť
urnovú stenu, aby sme poskytli aj takúto možnosť
pochovávania,“
dodal.
Predstavou D. Lukáča je zintenzívniť prácu budovania oddychovej,
bezhlukovej zóny. „Začali sme s detskými ihriskami na ul.
Chotčanskej a chceme pokračovať ďalej. Sledujeme novinky a trendy, čo sa
oddychových zón týka. Po ukončení rekonštrukcie budovy MsÚ nás čaká
spracovanie dokumentácie na novú výsadbu zelene nielen pred MsÚ, ale
v parku, kde sa nachádza mestská informačná tabuľa,“

povedal.
Služba m. p. pripravuje zeleň na letnú údržbu tak, aby nevznikali problémy
s technikou. Momentálne je spracovaná dokumentácia na revitalizáciu celej
výsadby pešej zóny.
Na futbalovom štadióne bola ukončená rekonštrukcia vstupnej chodby, čaká
sa na dokončenie schodísk. „V rekonštrukcii chceme
pokračovať – šatne, chodby, sociálne zariadenia. Rekonštrukcie by sa mal
po úspešných rokovaniach dočkať aj zimný štadión. V prvej etape by
išlo o rekonštrukciu ľadovej plochy, v rámci možností sa pristúpi aj
k druhej etape, ktorá sa bude týkať rekonštrukcie samotnej
technológie,“
priblížil D. Lukáč.
Novou výzvou bude pre Službu m. p. práve kúpalisko, ktoré bude v novej
letnej sezóne už pod ich správou. „Prebehli rokovania a
v blízkej budúcnosti by mala prebehnúť rekonštrukcia oplotenia areálu
kúpaliska, výstavba detského ihriska. Dohodnuté sú stretnutia ohľadom
zabezpečenia vodných atrakcií. Chceli by sme určite zvýšiť kultúru a
hygienu, preto je potrebná úprava celkových priestorov,“

povedal.
V rámci finančných možností chce m. p. Služba pristúpiť
k modernizácii vozového parku.
Do konca apríla sa plánuje ukončiť rekonštrukcia tenisových kurtov.
V pláne je tiež výmena starých zemných vedení z dôvodu výmeny siete
optických rozvodov, realizácia verejného osvetlenia v mnohých lokalitách,
oprava výtlkov, inštalovanie dopravného značenia. Predmetom diskusie je
tiež zatekajúca strecha na OC mier, ktorú treba urgentne riešiť.
Potrebné je rekonštruovať administratívne i hospodárske budovy Služby m.
p., aby vyzerali reprezentatívne, keďže sa nachádzajú v centre mesta.
„Služba m. p. je nastavený dobre, je v dobrej kondícii aj po
personálnej aj po finančnej stránke. Budeme reagovať a prispôsobovať sa
veciam, ktoré sa budú vyvíjať a objavovať. Sme pripravení fungovať aj
v spolupráci s mestom na rôznych iných akciách, taktiež aj so školami,
či už sa bude jednať o realizáciu parkovísk, rekonštrukcie sociálnych
zariadení v školách a iné,“
uzavrel D. Lukáč.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter