Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rezort vnútra informoval o plánovaných zmenách v novele zákona o cestnej premávke

MV SR informovalo o najdôležitejších zmenách, ktoré plánuje rezort
vnútra urobiť v súvislosti s novelou zákona o cestnej premávke, ktorú
len nedávno dali do medzirezortného pripomienkového konania.

Používanie telekomunikačných a obdobných zariadení
Týka sa to predovšetkým zákazu používať mobilný telefón okrem
telefonovania s hands free, ktoré je upravené tak, že je zakázané ho aj
držať v ruke a okrem telefónu sa vzťahuje aj na iné telekomunikačné,
audiovizuálne alebo obdobné zariadenia.

Záchranárske uličky i parkovanie na chodníku
Po vzore viacerých iných štátov sa navrhuje zákonom zaviesť povinné
vytváranie záchranárskej uličky pri kolóne na diaľnici. V rámci
objektívnej zodpovednosti sa navrhuje zaviesť pokuta vo výške 300 eur za
neumožnenie prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy a za zneužitie
záchranárskej uličky a 99 eur za nevytvorenie záchranárskej uličky a za
nezastavenie na značke Stoj, daj prednosť v jazde!
Novela zákona tiež upravuje parkovanie na chodníku tak, že parkovať na
chodníku možno len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po
chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý
susedí, teda je primknutý s cestou a to z dôvodu posilnenia ochrany
najzraniteľnejšieho účastníka cestnej premávky na chodníku, ktorý je
budovaný a určený práve pre občana.

Obdoba skúšobnej doby
Ako uvádza MV SR z analýzy dopravnej nehodovosti vyplýva, že približne
každá piata dopravná nehoda, pri ktorej je usmrtený jej účastník, je
spôsobená vodičom s vodičskou praxou do dvoch rokov. Títo vodiči
v posledných piatych rokoch zavinili ročne 19% osôb, 21% dopravných nehôd
za to isté obdobie, pri ktorých bol vodič pod vplyvom alkoholu.
Z uvedených dôvodov sa zavádza preto obdoba skúšobnej doby pre mladých
začínajúcich vodičov spred roku 2009. Navrhované opatrenia sú však
precíznejšie a majú snahu riešiť konkrétnu skupinu vodičov, ktorí
v najvyššej miere negatívne ovplyvňujú dopravno-bezpečnostnú situáciu.
Opatrenia budú spočívať v nariadení doškoľovacieho kurzu v autoškole,
psychologického vzdelávania u dopravného psychológa a v preskúšaní
z pravidiel cestnej premávky na polícii. Bude sa to týkať každého
držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý do dvoch rokov od jeho
udelenia ako vodič motorového vozidla dva krát poruší pravidlá cestnej
premávky závažným spôsobom alebo prekročí najvyššiu dovolenú
rýchlosť jazdy.
Zavádza sa tak nové opatrenie vo forme psychologického vzdelávania
zameraného na zmenu postoja a správania, ktorých cieľom je prevencia možnej
recidívy rizikového správania vodiča.

Evidencia vozidiel po novom
Ďalšie zmeny sa týkajú aj evidencie vozidiel. Tou najzaujímavejšou je
novinka v podobe upúšťania od vypisovania papierových žiadostí.
Rozširujú sa súčasné možnosti elektronického prihlasovania
novozakúpených vozidiel tým, že už aj samotní vlastníci vozidiel si budú
môcť sami požiadať o prihlásenie novozakúpeného vozidla do evidencie
prostredníctvom elektronickej služby bez potreby návštevy dopravného
inšpektorátu s tým, že doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom
sa budú zasielať na adresu určenú prevádzkovateľom vozidla.

Vozidlo ako nepriama zábezpeka zaplatenia sankcie
Navrhované sú tiež zmeny týkajúce sa sankcií. Lepšiu vymožiteľnosť
sankcií ukladaných v rámci objektívnej zodpovednosti na základe zisteného
evidenčného čísla sa získa tým, že ak nebude uhradená pokuta uložená
v rámci objektívnej zodpovednosti a policajt príde do kontaktu s daným
vozidlom priamo na ceste, aby mohol zadržať doklady od vozidla a tabuľky
s evidenčným číslom, čím sa znemožní ďalšia jazda vozidlom.
Nemožnosť ďalšej jazdy sa vzťahuje len výlučne na dané vozidlo, ktoré
bude slúžiť ako nepriama zábezpeka zaplatenia sankcie. Doklady a tabuľka sa
vráti až po zaplatení pokuty.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter