Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Rezort práce koordinuje politiky na ochranu detí pred násilím

Aj keď násilie na deťoch je skrytý jav a jeho dokazovanie je náročné,
podmienky pre detské obete násilia sa postupnými krokmi zlepšujú, a to aj
vďaka prijatým opatreniam rezortu práce. Dôkazom toho je poslancami
schválená úprava pre posilnenie právnej istoty pri vzájomnej spolupráci
subjektov zaoberajúcich sa ochranou detí pred násilím.

Hlavným koordinátorom štátnej politiky v oblasti ochrany detí pred
násilím bude ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, vyplýva to zo
zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a
služieb zamestnanosti, schválenej právnej úpravy.
„Náš rezort bude prostredníctvom Národného koordinačného
strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch usmerňovať a
metodicky riadiť koordináciu ochrany detí pred násilím. Tým zabezpečíme
plnenie úloh, dôjde k výraznému posunu v tejto oblasti, vytvoria sa
podmienky na vzájomnú spoluprácu, výmenu informácií. Komplexne tak
zaistíme zosúlaďovanie všetkých úloh a spoluprácu subjektov pôsobiacich
v oblasti ochrany detí na národnej a miestnej úrovni, čo ma veľmi teší.
Naďalej urobím všetko pre to, aby sme týranie, násilie na deťoch
maximálne eliminovali. Veď každé dieťa má právo na život bez akejkoľvek
formy násilia,“
zdôrazňuje minister práce, sociálnych vecí
a rodiny SR Ján Richter.
Cieľom spomínanej právnej úpravy je nielen posilnenie právnej istoty pri
vzájomnej spolupráci a súčinnosti subjektov, ale aj zlepšenie prístupu ku
kvalitným službám pomoci deťom ohrozených násilím. V súčinnosti
s relevantnými partnermi, teda zástupcami ministerstiev vnútra,
zdravotníctva, školstva, vedy výskumu a športu, kultúry, spravodlivosti a
zástupcami mimovládnych organizácií sa vytvorí jednotný postup všetkých
orgánov pri ochrane detí pre násilím, pričom nebudú dotknuté kompetencie,
ktoré im vyplývajú z iných zákonov.
Dôležité je aj to, že v rámci medzirezortnej spolupráce sa bude
realizovať systematická a koordinovaná prevencia aj pri digitálnej ochrane
detí na Slovensku. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, konkrétne
Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch
aktuálne pracuje na Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore.
Ako podčiarkuje riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie
problematiky násilia na deťoch na MPSVR Mária Vargová nová koncepcia je
zameraná na tri priority, a to je prevencia, intervencia a následná
starostlivosť. Už v roku 2020 preto chceme vytvoriť sériu preventívnych
edukačných videí zameraných na riziká v digitálnom prostredí a
prezentovať možnosti ich predchádzania.
Intervencia zahŕňa komplexnú a adekvátnu reakciu na nebezpečenstvo,
ktorému deti čelia on-line a upozorňuje na prípady ich aktuálneho
ohrozenia. Pomôcť by mala aj Linka na pomoc detským obetiam.
MPSVR SR aj touto právnou úpravou a ďalšími opatreniami jasne deklaruje
dlhodobý cieľ, pomáhať tým najzraniteľnejším a najohrozenejším.
Dôkazom jeho neúnavného snaženia o výrazné zmeny v oblasti ochrany detí
bolo aj minuloročné prijatie zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a
sociálnej kuratele.
-ts-
Foto zdroj: https://www.technologyreview.com

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter