Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rekonštrukcia vojnového cintorína I. svetovej vojny spolu s kaplnkou sv. Barbory

V roku 2016 sa
začalo s rekonštrukciou vojnového cintorína z obdobia 1. svetovej vojny,
kde je pochovaných 700 vojakov. Rekonštrukciu sa podarilo zrealizovať vďaka
finančnej podpore Ministerstva vnútra SR vo výške 48 tisíc Eur so
spolufinancovaním mesta vo výške 12 tisíc eur.

„Rekonštrukčné práce realizoval v rokoch 2016 až
2018 mestský podnik Služba. Za finančnú pomoc, za spoluprácu pri príprave
a zrealizovaní celého projektu patria slová vďaky Ministerstvu vnútra SR.
Osobitne by som chcel vyzdvihnúť ústretovosť a kvalitnú spoluprácu
s generálnym riaditeľom sekcie vojenskej správy ministerstva a s našim
rodákom Adriánom Jenčom,“
povedal primátor O. Brendza a
dodal, že monumentálny pamätník navrhla Ing. arch. Eva Kupčihová, tabule
s menoslovom pochovaných a identifikovaných 320 vojakov navrhol a
zrealizoval Mgr. art. Peter Beňo. Totožnosť pochovaných vojakov sa mestu
podarilo zistiť v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Klubom vojenskej
histórie Beskydy.
Na cintoríne je pochovaných viac ako 700 vojakov rakúsko-uhorskej armády
rôznych národností (Maďari, Srbi, Rumuni, Slováci) a ruskej armády. Vojaci
sú pochovaní v 80 individuálnych hroboch a v 16 masových hroboch. Hroby
pochádzajú z obdobia rokov 1914 až 1915 a súvisia s prenikom ruských
vojsk v jeseni 1914 a na jar v roku 1915.
„Mesto Stropkov realizovalo rekonštrukciu a výstavbu v troch
etapách. V roku 2016 sa začalo s prvou etapou, v roku 2017 bola
ukončená druhá etapa a v roku 2018 tretia etapa s celkovým dokončením a
posviackou zrekonštruovaného vojenského cintorína,“
spresnil
O. Brendza a doplnil, že po ukončení I. svetovej vojny bol uvedený cintorín
čiastočne rekonštruovaný s tým, že Legionárska obec československá
spolu s mestom vybudovali na vojenskom cintoríne kaplnku, ktorá je
umiestnená v centre cintorína.
V roku 2006 bol na cintoríne umiestnený kamenný kríž, ktorý na pamiatku
venovala rodina akad. Maliara Františka Veselého zo Stropkova. V súčasnosti
tvorí súčasť nového pamätníka.
V roku 2016 v rámci prvej etapy prebehli na cintoríne zemné práce,
vyrezali sa dreviny a kríky. Pracovalo sa na odvedení dažďovej vody zo
zvodov kaplnky a upravil sa svah. Okolo chodníka na ul. Cintorínskej bol
vybudovaný múrik z betónových palisád v dĺžke takmer 20 m a následne
sa upravil svah k novému plotu.
Nezabudlo sa ani na kaplnku, ktorá má nové okná a dvere, opravené parapety
a natretú strechu a všetky klampiarske výrobky. Opravili sa exteriérové
i interiérové omietky, opravené boli tiež malé praskliny na omietkach a
položila sa nová dlažba.
Umiestnené boli nové kamenné tabule s osvetlením a nezabudlo sa ani na
nové verejné osvetlenie. Obnovila sa podmurovka a výplne oplotenia
cintorína. „Oprava plota pozostávala z vybúrania pôvodného
plota z troch strán vojenského cintorína v dĺžke 70 m, ktorý bol
značne poškodený a nebolo možné ho opraviť. Zrealizovaný bol preto výkop
a zabetónovanie nových základov v dĺžke 40 m, zhotovenie nového
oplotenia v dĺžke 30 m, nákup plotových betónových dielov na celé
oplotenie,“
uviedol primátor s tým, že zrekultivovaná bola
tiež trávnatá plocha, vysadené boli dreviny a živý plot, osadili sa
parkové lavičky, ktoré sú umiestnené pred kaplnkou.
V roku 2017 dalo mesto spracovať architektonický návrh nového pamätníka.
„Po jeho schválení bola v roku 2017 realizovaná výstavba
pamätnej steny z pohľadového železobetónu, pozostávajúca z dvoch blokov
rozmerov 5,8 m x 3,4 m, ktoré rozdeľuje jestvujúci kríž. Následne boli
vybudované spevnené plochy, stojiská odpadov a doplnené boli aj
lavičky,“
povedal O. Brendza.
V tomto roku bola rekonštrukcia ukončená inštaláciou menoslovu padlých,
nadpisov a schém cintorína. Dokončené boli sadové úpravy i verejné
osvetlenie.
Slávnostná posviacka, ktorá bola súčasťou minulo víkendových Manévrov
1911, sa konala za účasti vojenských duchovných a mnohých
významných hostí.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter