Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rekonštrukcia ciest a chodníkov v ďalších lokalitách v Stropkove

Mesto Stropkov zrealizovalo v roku 2017 najrozsiahlejšiu investičnú
akciu zameranú na rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov a
verejných priestranstiev za posledných 25 rokov.

„Tak z finančného, ako aj technického hľadiska išlo
o náročnú akciu, ktorej predchádzala dôkladná príprava podkladov,
nevyhnutnej dokumentácie a jej súčasťou bol aj prísny proces verejného
obstarávania. Jeho výsledkom bol podpis zmluvy s dodávateľom stavebných
prác, spoločnosťou Strabag, s.r.o., Bratislava,“
uviedol
primátor Ondrej Brendza.
Celý proces výberu dodávateľa od vyhlásenia verejného obstarávania po
podpis zmluvy trval bezmála štyri mesiace – od apríla do augusta 2017.
Počas rekonštrukcie chodníkov na ul. Ondavskej upozorňovali nielen poslanci
na zle pripravené podložie pod asfaltovou vrstvou a chýbajúce obrubníky.
„Samotná realizácia sa dotkla 25 lokalít v Stropkove. Je
potrebné uviesť, že sa vyskytli aj problémy, ktoré sa zvyknú vyskytnúť
pri akciách podobného charakteru a podobného rozsahu. Treba zdôrazniť, že
išlo o rekonštrukciu a pri tomto druhu prác sa jednoducho nedá na sto
percent naplánovať, predvídať a rozpočtovať všetky položky prác, ako je
tomu napríklad pri vybudovaní nových komunikácií či chodníkov. Je to
rovnaké, ako keď robíte stavebnú rekonštrukciu doma. Každý, kto
rekonštruoval uzná, že jednoduchšie je stavať novú stavbu od základu ako
opravovať starú,“
dodal O. Brendza.
Nad celou investičnou akciou mal technický dozor odborne spôsobilý
zamestnanec z Odboru výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia
MsÚ spolu s vedúcim tohto odboru, ktorý je spôsobilý na túto oblasť
stavebníctva a riaditeľom mestského podniku Služba s rovnako odborne
spôsobilou osobou.
„Pri preberaní prác bol 30. novembra 2017 vypracovaný zápis
o odovzdaní a prevzatí stavby. Každý jeden úsek bol skontrolovaný a
v prípade nedostatkov sme zhotoviteľovi uložili termín na ich odstránenie.
Ten sme stanovili do 31. mája 2018. V týchto dňoch prebieha ich
odstraňovanie, vrátane úseku na ulici Ondavskej. Je potrebné povedať, že
okrem nedostatkov, ktoré boli zrejmé pri preberaní jednotlivých úsekov,
objavili sa aj ďalšie chyby a nedostatky v iných lokalitách. Aj v tomto
prípade bude mesto postupovať v zmysle zmluvy o dielo a v súlade
s platnou legislatívou,“
doplnil primátor.
Ako ďalej O. Brendza uvádza napriek vzniknutým nedostatkom hodnotí mesto
túto investičnú akciu ako úspešnú a rovnako tak to vníma aj široká
verejnosť a väčšina poslancov MsZ, keďže po dlhých desaťročiach dostali
nový povrch aj cesty a chodníky, ktoré boli okrajom záujmu vedenia
samosprávy. V podobnom trende chce mesto pokračovať aj v budúcnosti a už
čoskoro sa začne s ďalšou etapou rekonštrukcie.
„Jej predmetom bude napríklad ul. Hrnčiarska od Mlynskej po
potraviny Zóna, nový povrch dostane chodník Sitník, cesta ku garážam na
ul. Gen. Sázavského a ul. Hlavnej. Pristupujeme k rozšireniu parkoviska na
ul. Hrnčiarskej za blokom B48 a A2 a zrekonštruujeme úseky v ďalších
lokalitách. Som rád, že aj v tomto sa podarila nájsť zhoda vo vedení
mesta i v zastupiteľstve, bez ktorých by nebolo možné zrealizovať nielen
túto akciu, ale ani ďalšie aktivity v meste,“
dodal
v závere primátor.
Obyvatelia Stropkova tak nebudú mať chodníky a cesty porezané a poplátané
ani v 50 odtieňoch šedej. Dôraz sa znova kladie na určenie si priorít a
systematickosť.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter