Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Realizácia projektu pod názvom „Počítačovo zdatní štátni zamestnanci“ na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove pokračuje…

Informácie sú neoddeliteľnou súčasťou dnešnej doby. Veľkou výhodou
je naučiť sa niečomu novému a to nové, naučené aplikovať v praxi.

Doba, v ktorej žijeme si vyžaduje od štátnej správy pripravenosť
zamestnancov držať s touto dobou krok a vybudovať pozitívny prístup
zamestnancov k vzdelávaniu.
Postoj zamestnanca vzdelávať sa by nemal byť vnímaný ako záťaž, ale ako
výhoda, ktorú každému jednotlivcovi poskytuje zamestnávateľ pre
zabezpečenie jeho ďalšieho rastu.
Zvyšovanie odbornej a osobnostnej kvalifikácie zamestnancov úradu
zabezpečuje osobný úrad. Osobný úrad, ako osobitný útvar služobného
úradu sleduje nové vývojové trendy v oblasti služieb zamestnanosti,
sociálnych vecí a rodiny a v oblasti práce s klientmi. Sleduje
aktualizáciu právnych predpisov, uznesení a nariadení vlády a na ich
základe koordinuje vzdelávanie úradu.
Vzdelávanie je orientované hlavne na rozvoj manažérskych, komunikačných a
počítačových zručností, na jednanie s klientom, na
sociálno-psychologický výcvik a zvládanie stresových situácií a na
získavanie odborných vedomostí pre zamestnancov v štátnej službe, ako aj
pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Zabezpečenie vzdelávacích aktivít je možné aj získavaním finančných
prostriedkov z programov a projektov financovaných z Európskeho sociálneho
fondu.
Realizácia projektu pod názvom „Počítačovo zdatní štátni
zamestnanci“ na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove
pokračuje.
V januári 2008 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove
uverejnil vo 4. čísle týždenníka Spektrum článok o rozbiehaní
realizácie projektu „Počítačovo zdatní štátni zamestnanci“. Ako sme
už spomenuli v uverejnenom článku, účelom projektu je podpora vzdelávania
štátnych zamestnancov v oblasti informačných a telekomunikačných
technológií s cieľom zlepšiť ich kvalifikáciu a adaptabilitu.
O vzdelávanie prejavili záujem takmer všetci zamestnanci úradu, preto bolo
potrebné rozdeliť zamestnancov do jednotlivých skupín tak, aby funkčnosť
úradu počas vzdelávania nebola narušená.
V tomto smere vyšla úradu v ústrety aj vzdelávacia agentúra EuroEduca,
n.o. Svidník, ktorá vzdelávanie realizuje. Na pracovnom stretnutí sa úrad
so vzdelávacou agentúrou dohodol na dvoch etapách vzdelávania, pričom
štátni zamestnanci boli rozdelení do jednotlivých skupín tak, aby bolo
zabezpečené aj fungovanie úradu. Hlavne štátni zamestnanci, ktorí
prichádzajú do styku s klientami boli zadelení do skupín, ktoré absolvujú
vzdelávanie v nestránkové dni na úrade.
I. etapu vzdelávania ukončilo dňa 04. 04. 2008 45 štátnych zamestnancov,
rozdelených do troch skupín, ktorí absolvovali všetkých 7 modulov.
V II. etape vzdelávania, ktorá sa začala realizovať dňa 14. 05. 2008,
sú zamestnanci rozdelení taktiež do troch skupín.
Predpokladá sa, že vzdelávanie bude ukončené v prvej polovici mesiaca
október 2008.
Veríme, že všetci zamestnanci, ktorí sa zúčastnili a zúčastňujú tohto
vzdelávania úspešne zvládnu záverečné skúšky a získajú certifikát
ECDL – Európsky počítačový vodičský preukaz.
Za personálne zabezpečenie projektu je zodpovedný Osobný úrad, ktorý plní
úlohy vo väzbe na riadenie a koordinovanie implementácie projektu. Vecne a
metodicky sa podieľa na realizácii projektu, zabezpečuje publicitu a
informovanie verejnosti o úlohe EÚ pri financovaní projektu, koordinuje a
zodpovedá za implementáciu aktivít v rámci projektu, zabezpečuje
monitorovanie projektu a zodpovedá za dodržanie rozpočtu projektu a
efektívne využívanie finančných prostriedkov.
Ing. Daniela Madzinová, vedúca osobného úradu

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter