Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pyrolýzu v Stropkove podmienečne odporučili

Minulý mesiac vydalo Ministerstvo životného prostredia SR záverečné
stanovisko o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) k Závodu na
materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou v Stropkove. Po
vyhodnotení všetkých pripomienok sa v materiáli konštatuje, že na
základe výsledkov procesu posudzovania sa realizácia navrhovanej činnosti
predloženej firmou KFŠ Delta, s.r.o., Bardejov podmienečne odporúča.

Ministerstvo zároveň upozornilo, že podmieňujúce alebo nesúhlasné
stanovisko k zámeru podalo v priebehu posudzovania mesto Stropkov,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku, Slovenský
vodohospodársky podnik Košice a Občianske združenie Priatelia Zeme SPZ.
Voči novému výrobnému postupu boli námietky zo strany týchto subjektov
najmä z dôvodu doposiaľ nepoznaného vplyvu n životné prostredie v meste.
„Keďže sa jedná o doposiaľ neodskúšanú technológiu, aj
keď riešenie je porovnateľné s technológiami patentovanými vo svete,
odporúča sa uskutočniť skúšobnú prevádzku za účelom preukázania
vplyvu na životné prostredie, najmä čo sa týka ochrany
ovzdušia,“
uvádza sa v stanovisku ministerstva. Neurčitosti,
ktoré sa vyskytli v procese posudzovania je podľa ministerstva potrebné
vyriešiť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie pre povolenie
činnosti podľa osobitných predpisov.
V praxi však ani toto podmieňujúce stanovisko neznamená, že podnik na
spracovanie starých pneumatík v Stropkove postavia. Poslanci zastupiteľstva
totiž v priebehu posudzovania zámeru prijali 9. apríla 2009 uznesenie,
v ktorom nesúhlasia s výstavbou závodu. „Pri tejto
príležitosti primátor Peter Obrimčák zdôraznil, že Mesto Stropkov bude
v plnej miere rešpektovať názor poslancov MsZ a verejnú mienku. Mesto
Stropkov nebude svoje rozhodnutie prehodnocovať ani po doručení
záverečného stanoviska vydaného Ministerstvom životného prostredia
SR,“
informoval minulý týždeň hovorca MsÚ Imrich Makó.
Spoločnosť KFŠ Delta podľa našich informácií mesto nekontaktovala.
Oslovili sme aj ekonomického riaditeľa firmy Jána Juráša. Ten na naše
otázky týkajúce sa ďalšieho postupu firmy nechcel odpovedať. Uviedol
však, že priestor na vyjadrenie vidí v období pred decembrovými
komunálnymi voľbami. Firma pritom už dávnejšie proklamovala, že ponuky na
umiestnenie závodu zaznamenali od viacerých miest na Slovensku.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter