Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Púť po stopách našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda

<p>Medzi viaceré akcie v Roku viery a v Roku sv. Cyrila a Metoda patrí aj
4 dňová arcidiecézna púť. Vo štvrtok 25.4.2013 skupina 23 pútnikov zo
Stropkova, spolu s pánom dekanom Jánom Švec Bilým, sa v Košiciach
pripojila k ostatným pútnikom. V ranných hodinách sa vydalo 248 pútnikov
pod vedením otca arcibiskupa Bernarda Bobera na svoju púť autobusmi.</p>

<p>Prvou zastávkou bolo mesto Nitra. Jej najvzácnejšou pamiatkou je
biskupská katedrála – Chrám sv. Emerána. Dal ho postaviť v roku
829 knieža Pribina a vysvätil ho arcibiskup Adalrám zo Salzburgu. Tu sa
nachádza miesto, kde prišli sv. Cyril a sv. Metod, naši vierozvestcovia, aby
tu slávili omšu už nie v latinskom jazyku, ale v reči ľudu –
staroslovienskom jazyku. Na týchto miestach sme slávili sv. omšu, prvú na
tejto púti. Hlavným celebrantom bol o. arcibiskup Bernard Bober spolu
s emeritným arcibiskupom Alojzom Tkáčom a desiatkou kňazov . Roku 880 tu
bolo založené biskupstvo, najstaršie v strednej Európe. V 11. storočí
tu žili a sú pochovaní slovenskí pustovníci sv. Andrej- Svorad a
Benedikt.<br>
Z Nitry naša cesta viedla do slovenského Ríma čiže Trnavy. Toto mesto
veľkým množstvom kostolov prevyšuje iné veľké mestá. Trnava je sídlom
dvoch veľkých univerzít – Trnavskej univerzity a Univerzity Cyrila a
Metoda. Patrí tak medzi univerzitné mestá. Boli sme aj v Dóme Sv.
Mikuláša, ktorý bol donedávna biskupskou katedrálou. V jej kaplnke je
obraz Panny Márie, ktorý slzil po vpáde Turkov na naše územie v roku
1663. Slzenie sa zopakovalo v roku 1708, keď bolo mesto postihnuté morom.
Dnes je arcibiskupskou katedrálou univerzitný katedrálny chrám sv. Jána
Krstiteľa. V čase našej púte sa v nej nachádzali relikvie sv. Jána
Bosca. Putovanie v Trnave sme ukončili v kostole sv. Anny, kde sa
nachádzajú pozostatky svätých troch košických mučeníkov. Toto mesto sme
opúšťali plný dojmov, ale hlavne naplnení duchovnou silou. Naša cesta
pokračovala k mestu Piešťany, ktoré sa nám stalo na tri dni domovom,
v hoteli Sorea.<br>
Druhý deň po raňajkách bol cieľom našej cesty Velehrad. Najznámejšie
pútnické miesto na Morave, ktorý posvätila prítomnosť sv. Cyrila a Metoda.
Najvýznamnejšou pamiatkou obce je komplex románsko – gotického kláštora
s bazilikou Nanebovzatia Panny Márie. Svätou omšou, ktorá bola vysielaná
rádiom Lumen, sa mohli s nami spojiť aj poslucháči na Slovensku.<br>
Naša púť pokračovala návštevou Národnej svätyne v Šaštíne . Úcta
k Sedembolestnej Panne Márii u Slovákov začala prijatím kresťanstva od
vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Šastín sa stal centrom mariánskej úcty na
Slovensku. V tejto bazilike sme sa pomodlili sv. ruženec a dostali požehnanie
so Sviatosťou Oltárnou. Nabitý energiou, ale aj unavený cestou, sme
odchádzali z tohto prekrásneho mariánskeho miesta.<br>
Bratislava – tretí deň putovania. Cieľom našej prehliadky, starobylej
časti mesta so sprievodcami, bol kostol Sv. Martina. Svätú omšu v tomto
kostole celebroval emeritný otec arcibiskup Alojz Tkáč. V kázni si
spomínal na svoje bohoslovecké štúdia. Tiež na kňazskú vysviacku, ktorú
prijal práve v tomto chráme, rovnako ako koncelebrantmi – o. arcibiskup
Bernard a náš p. dekan. a . Dóm alebo presnejšie katedrála leží v centre
Bratislavy. Pokračovanie cesty bolo na Devín. Je to miesto našej minulosti a
naše korene. Po príchode sv. Cyrila a sv. Metoda na Devín v roku 864, dal
Rastislav postaviť vo svojom sídle súkromný kostol, ktorý Konštantín a
Metod zasvätili Najsvätejšej Trojici. Pri tomto kostole zriadili prvú
vysokú školu v staroslovenskom jazyku na výchovu kňazstva a
inteligencie.<br>
Viedeň, mesto ktoré bolo posledným mestom našej štvordňovej púte
28.4.2013 po stopách sv. Cyrila a sv. Metoda. Prekrásne mesto s množstvom
historických pamiatok. Námestie sv. Štefana na ktorom stojí Štefanský dom,
ktorý nesie meno podľa sv. Štefana, ktorý sa považoval za prvého
kresťanského mučeníka. Svätá omša ktorú celebroval otec arcibiskup
Bernard Bober bola záverečným bodom. Návrat na Slovensko bol naplnením toho
v čo sme všetci dúfali. Spoznať našu históriu, ale hlavne ponoriť sa do
duchovnej jednoty a nasýtiť sa tak duchovného pokrmu ktorý nám dodal silu.
Škoda že viacerí nevyužili možnosť tejto púte a navštívili pre nás tak
drahé, milostivé miesta, ktoré sú rozosiate po celom našom milom Slovensku.
Skôr volíme a navštevujeme milostivé miesta v cudzích krajinách.<br>
<strong>pútnička Silvia</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter