Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Psíčkari pozor! Od marca je v platnosti nová právna norma

<p>Na poslednom zasadaní mestského zastupiteľstva bol poslancom predložený
návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa podmienok
držania psov. Po tom, čo sa v minulom roku samospráva rozhodla na webovej
stránke zverejniť zoznam chovateľov psov, v tomto roku pristúpilo
k ďalším opatreniam.</p>

<p>V meste doteraz chýbala miestna úprava súvisiaca s podmienkami držania
psov. Majiteľom psov podmienky ukladá zákon č.282/2002 Z. z.. V zmysle
uvedeného zákona sa mesto rozhodlo prijať nové opatrenia a od marca do
platnosti uviesť novú právnu normu, ktorá upravuje sumu úhrady na vydanie
náhradnej známky, podrobnosti o vodení psa, vymedzuje miesta, kde je voľný
pohyb psa zakázaný a miesta, kde je vstup so psom zakázaný, taktiež
ustanovuje aj podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.
<strong><em>„Pri podmienkach držania psov mesto nemalo VZN. V tomto smere
sme sa riadili zákonom, podrobnosti pre územie mesta však môže samospráva
upraviť. Je to dlhodobý proces, ktorému sa na základe sťažností zo strany
držiteľov budeme venovať aj naďalej,“</em></strong> skonštatoval
primátor, Ondrej Brendza. O bližších informáciách prítomných poslancov
informoval poverený riadením Mestskej polície v Stropkove, Juraj
Lehocký.</p>

<p><strong>Evidencia psov</strong><br>
Predkladaný návrh sa týkal aj evidencie psov. Evidencii podlieha každý pes,
ktorý je na území mesta držaný viac ako 90 dní. Vtedy je držiteľ
povinný psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa
lehoty 90 dní psa v danom roku prihlásiť tam, kde sa v danom roku
prevažne nachádza. Držiteľ je povinný do 30 dní ohlásiť každú zmenu
skutočností a údajov, ktoré sa do evidencie zapisujú (ev. č. psa,
tetovacie číslo alebo číslo čipu, meno, priezvisko a adresa trvalého
pobytu držiteľa, miesto umiestnenia ak sa nezhoduje s adresou trvalého
pobytu držiteľa, skutočnosti o pohryzení človeka, úhyn alebo stratu).
Každému evidovanému psovi mesto vydá evidenčnú známku, ktorá preukazuje
totožnosť psa. Známka je na iného psa neprenosná. Jej odcudzenie, zničenie
alebo stratu je nutné oznámiť Mestskému úradu do 14 dní od zistenia
odcudzenia, zničenia alebo straty. <strong><em>„Mestský úrad je povinný
držiteľovi psa vydať novú náhradnú známku, ktorej výška je stanovená
na 1,65 eur.“</em></strong></p>

<p><strong>Vodenie psa</strong><br>
Čo sa týka vodenia psov vymedzuje to VZN v čl. 4. Podľa tohto ustanovenia
vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba,
ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej
situácii, pričom je povinná predchádzať útočeniu psa alebo inému
ohrozeniu človeka alebo zvierat a zabrániť tak vzniku škôd na majetku,
prírode a životnom prostredí, ktoré by mohol pes spôsobiť. Vodiť
nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Takýto pes musí mať
nasadený náhubok. <strong><em>„Na verejnom priestranstve musia mať
nasadený náhubok všetky psy. Psy trpasličích plemien a ich krížencov sa
môžu pohybovať aj bez náhubku. Rovnako musia byť všetky psy vedené na
vôdzkach tak, aby boli bezpečne pripevnené na obojku alebo prsnom postroji
psa. Dĺžka a pevnosť vôdzky musí byť primeraná psovi, aby bolo psa
možné ovládať v každej situácii.“</em></strong> Za psa vždy zodpovedá
držiteľ alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad.
<strong><em>„V prípade, že pes niekoho pohryzie, je držiteľ alebo ten,
kto vedie psa povinný poškodenej osobe oznámiť meno, priezvisko a adresu
držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka
bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil
v nutnej obrane alebo krajnej núdzi oznámiť obci, kde je pes
evidovaný.“</em></strong> Na území mesta ja osoba, ktorá vedie psa alebo
nad ním vykonáva dohľad povinná na požiadanie príslušníka Mestskej
polície preukázať totožnosť psa známkou. <strong><em>„Vstup so psom
v meste je zakázaný na detské ihriská, kúpalisko, športové areály a
pietne miesta, pokiaľ vlastník, správca alebo užívateľ nerozhodne
inak.“</em></strong> Zákazu vstupu so psom sa ďalej týka úradných budov,
školských, zdravotníckych, kultúrnych a sociálnych zariadení, obchodov,
zariadení pre poskytovanie služieb, okrem vodiacich psov, psov používaných
súkromnými bezpečnostnými službami, psov používaných pri záchranných
akciách a pri plnení civilnej ochrany, pokiaľ vlastník, správca,
užívateľ nerozhodne inak. Vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi
budovy, zariadenia pripadá povinnosť miesta zákazu viditeľne označiť
umiestnením vhodného piktogramu, alebo textu. <strong><em>„Zakazuje sa aj
vodenie psa bez uviazania, opustenie psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na
verejnom priestranstve aj uviazaného a opatreného náhubkom, podnecovať psa
k agresivite proti inému zvieraťu alebo človeku, okrem služobných psov
počas výcviku alebo služobnému zákroku.“</em></strong></p>

<p><strong>Znečisťovanie verejných priestranstiev</strong><br>
VZN čl. 5 upravuje podobnosti o znečisťovaní verejného priestranstva. Ak
pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný
výkaly bezprostredne odstrániť do nádob pre zber a likvidáciu komunálneho
odpadu alebo košov na psie exkrementy. <strong><em>„Osoba, ktorá psa vedie,
je povinná po výzve príslušníkov Mestskej polície preukázať, že má pri
sebe vhodnú pomôcku alebo vrecúško na odstránenie výkalov, ktorými pes
verejný priestor znečistil.“</em></strong></p>

<p><strong>Priestupky</strong><br>
Článok 6 VZN bližšie popisuje priestupky, ktorých sa môže dopustiť
držiteľ alebo osoba vedúca psa. Čo sa týka držiteľa psa, za priestupok sa
považuje, ak neoznámi obci, v ktorej je pes evidovaný alebo by mal byť
evidovaný každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa do evidencie
zapisujú a to do 30 dní od ich zmeny a taktiež neprihlási psa do evidencie.
Za priestupok sa berie aj fakt, že držiteľ umožní, aby psa viedla osoba
fyzicky a psychicky nespôsobilá, rovnako ako aj neohlásenie pohryzenie
človeka, odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, či nezabráneniu
voľnému pohybu psa, okrem priestorov nato určených. <strong><em>„Pri
zistení spáchania spomínaných priestupkov držiteľ zaplatí pokutu vo
výške 165 eur. Pokuta v tejto výške sa týka aj osôb, ktoré vedú psa,
keď neohlásia svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa
osobe, ktorú jeho pes pohrýzol, nezabránia útoku psa na človeka alebo
zviera alebo nezabránia inému spôsobu ich ohrozovania psom a neohlásia, že
pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v krajnej núdzi či nutnej obrane.“</em></strong> Možnosť
uložiť pokutu vo výške 65 eur môžu príslušníci mestskej polície
udeliť osobe vedúcej psa aj keď po vyzvaní Mestskou políciou nepreukáže
známku totožnosti psa, nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz
voľného pohybu psa a neodstráni výkaly, ktorým pes znečistil verejné
priestranstvo. Kontrolou dodržiavania ustanovení VZN, ktoré poslanci
schválili a nadobudne účinnosť od 15. marca 2016 sú poverení
príslušníci Mestskej polície a mesto Stropkov prostredníctvom svojich
orgánov.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter