Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prvý polrok 2020 priniesol 460 priestupkov, 57 trestných činov a 18 dopravných nehôd, zistení boli aj nezodpovední vodiči pod vplyvom návykovej látky

Bezpečnostná situácia v meste Stropkov ako aj v jej prímestských častiach Bokša a Sitník za prvý polrok 2020 je i naďalej nezmenená a v sledovanom období nebolo zaznamenané v našom meste ani v priľahlom okolí závažnejšie, resp. hromadné narušenie verejného poriadku, ktoré by požadovalo nasadenie väčšieho počtu síl a prostriedkov mestskej polície, či Policajného zboru SR.

V priebehu hodnoteného obdobia bolo na MsP Stropkov zistených 460 priestupkov, čo je v porovnaní s rokom 2019 o 150 priestupkov viac. V uvedenom období bolo spáchaných 57 trestných činov, pričom 48 z nich bolo objasnených.

V sledovanom období došlo tiež k 18 dopravným nehodám, pri ktorých sa jedna osoba zranila ťažko a jedna nehoda bola spôsobená pod vplyvom návykovej látky. Zaznamenané boli tiež 3 prípady jazdy na motorovom

vozidle pod vplyvom návykovej látky, ktoré pri dychovej skúške ukazovali hodnotu viac ako 1 promile alkoholu.

Môžeme teda povedať, že mestskej polícii v Stropkove sa stále darí pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia, ochrany majetku mesta a občanov a plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzného nariadenia mesta Stropkov vrátane plnenia pokynov primátora mesta.

K ich úlohám patrí tiež kontrola bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky hlavne v statickej doprave. Dozerali tiež na dodržiavanie ďalších zákonov a všeobecne záväzných nariadení mesta. Výkon mestskej polície je riadený a organizovaný aj na základe aktuálnych požiadaviek, podnetov od poslancov mestského zastupiteľstva ako aj samotných občanov mesta Stropkov.

Uskutočňovala tiež kontrolu dodržiavania verejného poriadku počas rôznych spoločenských, kultúrnych, športových a iných hromadných podujatí, vychádzajúc pritom z analýzy bezpečnostnej situácie v meste.

V súvislosti so zvýšeným rizikom prenosu infekčného ochorenia Covid-19 boli aj na území mesta Stropkov prijaté viaceré protiepidemiologické opatrenia. Mestská polícia bola nápomocná v spolupráci so štátnou políciou pri dohľadávaní osôb, u ktorých bolo podozrenie na potencionálne šírenie ochorenia. Kontrolovala nosenie rúšok, dozerala na používanie hygienických a dezinfekčných prostriedkov.

Významnou mierou pomáhajú pri plnení úloh MsP aj 8 členovia Miestnych občianskych poriadkových služieb. Členovia MOPS pomáhajú hlavne pri zabezpečovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na vytipovaných priechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl a dozerajú tiež na verejný poriadok hlavne v centrálnej časti mesta.

Zvýšenú pozornosť venovali hliadky MsP pešej zóne, kde sú viaceré detské ihriská ako aj športová plocha pre mládež, s cieľom zabrániť poškodzovaniu týchto novovybudovaných zariadení, rušeniu nočného pokoja a verejného poriadku v okolí bytových domov.

Tu je potrebné spomenúť novovybudované detské ihrisko Žihadielko a Workoutové ihrisko, ktorému bola venovaná zvýšená pozornosť, pretože hlavne v jarných a letných mesiacoch bolo značne navštevované. Musel byť vykonávaný zvýšený dohľad, aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu hlavne sociálne neprispôsobivými občanmi a mládežou, čo by bolo v rozpore s ihriskovým poriadkom.

-re-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter