Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prvé pracovné zasadnutie novozvolených poslancov MsZ v Stropkove

Hospodáriť budú s vyše 10,6-miliónovým rozpočtom

Na prvom pracovnom zasadnutí sa v polovici decembra stretli novozvolení
poslanci MsZ. Na ustanovujúcom zasadnutí boli zvolení členovia mestskej rady
a predsedovia piatich komisií pracujúcich pri zastupiteľstve. V úvode
druhého zasadnutia boli zvolení členovia jednotlivých komisií z radov
poslancov i odbornej verejnosti. Témou zasadnutia bol aj programový rozpočet
mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov a ktorý je základom
finančného hospodárenia mesta Stropkov.

„Programový rozpočet mesta na roky 2019 až 2021 je
zostavený v súlade s platnými právnymi normami regulujúcimi činnosť
samosprávy. Návrh rozpočtu mesta Stropkov na rok 2019 bol spracovaný na
základe požiadaviek jednotlivých odborov Mestského úradu, obchodných
spoločností, rozpočtových a príspevkových organizácií
mesta,“
uviedol vedúci finančného odboru J. Polák.
Zastupiteľstvo schválilo budúcoročný rozpočet s plánovaným prebytkom
1720 eur. Samospráva ráta s príjmami vo výške 10 601 443 eur, výdavky
sú rozpočtované na sumu 10 599 723 eur. Medzi najvýznamnejšie
budúcoročné investície mesta bude patriť rekonštrukcia budovy Mestského
úradu financovaná z eurofondov v celkovej výške takmer 750 tis. eur. Za
takmer 188 tis. eur sa vďaka EÚ zmodernizujú učebne v ZŠ na
Konštantínovej. Ďalšou z investícií bude zateplenie Mestskej športovej
haly za vyše 115 tis. eur. „Plánujeme aj vybudovanie novej
prístupovej komunikácie do priemyselného parku a pokračovať chceme aj
v budovaní moderných polopodzemných kontajnerov. Na miestne komunikácie a
parkoviská je v mestskom rozpočte vyčlenených 260 tis.
eur,“
priblížil primátor Ondrej Brendza. Samospráva
vyčlenila prostriedky aj na archeologický prieskum územia niekdajšieho
hradného areálu v centre mesta.
Schválené tiež boli nové zásady odmeňovania poslancov. Poslanci tak budú
po jedenástich rokoch odmeňovaní po novom. Najvýraznejšou zmenou je spôsob
odmeňovania, kedy sa prechádza z jednotlivých odmien za zasadnutie na
mesačnú odmenu, ktorá predstavuje mesačne 1/45 základného platu
primátora, čo je v súčasnosti zhruba 60 eur.
Členovia mestskej rady dostanú za každé zasadnutie 40 eur, predsedovia
komisií 30 eur a jej členovia, poslanci i neposlanci po 20 eur za
zasadnutie.
„Tento návrh bol prerokovaný v mestskej rade a vychádza
z možností mesta. Reagujeme na platnú právnu úpravu tak, aby to bolo
zosúladené so zákonom, ktorý stanovuje odmeňovanie v samospráve.
Pôsobenie v MsZ by nemalo byť motivované odmenou, no odmena by mala byť
adekvátna a primeraná, aby zodpovedala okresnému mestu a jeho finančným
možnostiam. Doterajšia forma odmeňovania tomu nezodpovedala,“

uviedol O. Brendza.
V rámci nových zásad bola znížená mesačná odmena zástupcovi primátora
z 330 eur na 1/12 základného platu primátora, čo je v súčasnosti zhruba
223 eur.
Ďalšie zasadnutie poslancov MsZ v novom roku je naplánované na
6. február 2019.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter