Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Propozície súťaže Výtvarný Stropkov 2009

Mesto Stropkov – odbor školstva a kultúry pripravuje aj v tomto roku
výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÝ STROPKOV 2009.

Súťaž je otvorená pre neprofesionálnych výtvarníkov vo vekovej
kategórii od 15 rokov, neobmedzene s výtvarnými prácami vo všetkých
výtvarných disciplínach (kresba, maľba, grafika, plastika, úžitková
tvorba i práce intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného
umenia, land artu a pod.), ktoré nie sú staršie ako dva roky.
Súťaž nie je určená pre práce remeselno-úžitkového a dizajnérskeho
charakteru. Práce takéhoto druhu budú na okresnej súťažnej výstave
neprofesionálnej výtvarnej tvorby vystavené, ale nebudú hodnotené. Porota
ich však môže odporúčať na iné celoslovenské súťažné prehliadky
s vhodným zameraním. Ocenené práce postupujú na krajskú súťaž
neprofesionálnej výtvarnej tvorby.
Zámerom súťaže je iniciovať a podporovať tvorivé úsilie
neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Stropkov a vytvárať podmienky pre
ich odborný rast a prezentáciu diel. Uzávierka súťaže je 23. februára,
výber a hodnotenie prác odbornou porotou sa uskutoční 25. februára.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 27. február spoločenskej sále kultúrneho
strediska mesta Stropkov. Výstava potrvá do 20. marca.
Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, ktorú menuje vedúci OŠK
MsÚ v Stropkove. Víťazné práce budú ocenené a spolu s vybranými
prácami vystavené na výstave neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarný
Stropkov 2009.
Súťaží sa v kategóriách (A) autorov od 15 do 25 rokov bez výtvarného
vzdelania (nie sú študentmi ani absolventmi stredných ani vysokých škôl
s výtvarným alebo výtvarno-pedagogickým zameraním). Druhou kategóriou
(B) sú autori od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním (študenti a
absolventi stredných výtvarných škôl, študenti a absolventi vysokých
škôl s výtvarným a výtvarno- pedagogickým zameraním, s výnimkou
absolventov VŠVU, Akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl
v zahraničí).
V kategórii A1 súťažia autori nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania,
v kategórii B1 autori nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním. Kategória C je
insitná tvorba bez vekového ohraničenia.
Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných disciplínach – v kresbe,
grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe i v prácach intermediálneho
charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land- artu a pod.,
kvalitný, väčšieho formátu). Do súťaže nebudú prijaté práce
z oblasti ľudového remesla, priemyselného designu, diplomové a ročníkové
práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a
štúdií.
Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci zo Slovenskej republiky a
mladí autori, ktorí v roku 2009 dosiahnu vek 15 rokov. Súťaž nie je
určená profesionálnym umelcom.
Do súťaže budú prijaté práce realizované v rokoch 2008 a
2009. Prihlášky do okresného kola musia byť dôsledne a čitateľne
vyplnené. Práce autorov, ktorí nedodržia všetky podmienky propozícií,
môžu byť zo súťaže vyradené!
Výtvarné práce doručte na odbor školstva a kultúry Mestského úradu
v Stropkove č. d. 41, p. Madzinovej, p. Bujdošovi v termíne od 16. –
23. februára 2009.
Bližšie informácie získate na č. t. 054 4868892 (p. Madzinová).

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter