Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prokurátor napadol poplatky za rozkopávky ulíc

V minulom roku prijalo mesto VZN o zvláštnom užívaní miestnych
komunikácií a verejných priestranstiev. Jedným zo zásadných opatrení
nariadenia bola možnosť stanoviť návratnú finančnú zábezpeku pre
realizátorov prekopávok a podvrtávok miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev. Mesto tak chcelo predísť situáciám, kedy boli chodníky,
cesty a mestské pozemky často odovzdávané po ohlásenom termíne realizácie
určeného stavebným úradom, ale hlavne neboli odovzdávané vo vyhovujúcom
stave. Začiatkom mája bol mestu doručený protest prokurátora Okresnej
prokuratúry Svidník, ktorým navrhuje predmetné VZN, ako nezákonné,
zrušiť. Stanovením finančnej zábezpeky za realizáciu rozkopávok na
miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta
samospráva podľa názoru prokurátora prekročila normotvornú právomoc
zakotvenú v Ústave SR.
Právny zástupca mesta sa so stanoviskom prokurátora nestotožnil a
odvolávajúc sa na výklad Ústavy SR i nálezy Ústavného súdu SR, ale
i podobnú prax v iných mestách, odporučil mestskému zastupiteľstvu
nevyhovieť protestu prokurátora a VZN ponechať v platnosti. Tento návrh
poslanci potrebnou väčšinou hlasov schválili a tak samospráva bude čakať,
ako sa k situácii postaví prokuratúra.
-msú-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter