Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Projektová činnosť Podduklianskeho osvetového strediska v roku 2016

Aj v uplynulom roku si priaznivci Podduklianskeho osvetového strediska
vo Svidníku mohli vybrať z množstva zaujímavých podujatí. Okrem tradične
prezentovaných a obľúbených osvetárskych akcií zaradilo stredisko do
ponuky nové aktivity patriace do jeho projektovej činnosti.

Zamestnanci Podduklianskeho osvetového strediska pripravujú rôznorodé
aktivity počas celého roka. V uplynulom roku sa mnohé z nich podarilo
zrealizovať vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. Jednotlivé
projekty boli zamerané na rozvoj v záujmovej, vzdelávacej,
kultúrno-umeleckej, ale i sociálno-výchovnej oblasti, o čom svedčí
získanie nových podnetov a kontaktov, inšpiratívna výmena skúseností a
zmysluplné využitie voľného času ich účastníkov. V nasledujúcich
riadkoch ponúkame prehľad podujatí podporených z verejných zdrojov Fondu
na podporu umenia. V apríli sa uskutočnila krajská súťažná prehliadka
detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov, na
ktorej sa predstavilo 10 divadelných produkcií a uskutočnil sa tiež
rozborový seminár vedený odbornou porotou. V tom istom mesiaci sa konala
krajská súťažná prehliadka neprofesionálnej filmovej tvorby s názvom
Cineama 2016 a odprezentovalo sa na nej 22 hodnotných
filmov. V priebehu mesiacov júl až október sa konala expedícia zameraná na
astrofotografiu. Mala názov Objavujeme Vesmír a jej náplňou
bolo pozorovanie meteorov a zhotovovanie astrofotografie. Začiatkom septembra
prebehla expedícia s názvom Hľadáme tmu. Projekt bol
zameraný na pozorovanie svetelného znečistenia a participovali na ňom
pozorovatelia, filmári, fotografi a všetci záujemcovia o astronómiu. Počas
posledného októbrového víkendu sa uskutočnil Metodický seminár
pre tanečné a spevácke kolektívy,
na ktorom mali príležitosť
odborne sa vzdelávať všetci milovníci folklóru. Autentické prevedenie
svadobných zvykov bolo cieľom stretnutí folklórnych kolektívov z okresov
Svidník a Stropkov, ktoré dokončili spracovanie svojho programu v rámci
projektu Svadba začiatkom novembra. November bol venovaný
tiež príprave a tvorbe profilového programu k 60. výročiu
založenia folklórneho súboru Makovica.
Podduklianske osvetové
stredisko vo Svidníku by sa chcelo v prvom rade poďakovať Fondu na podporu
umenia, no zároveň vyslovuje vďaku všetkým, ktorí na uvedených
podujatiach participovali. Veľká vďaka patrí spoluorganizátorom, lektorom,
mestu Svidník, mestu Stropkov, obci Mestisko a starostovi pánovi Stanislavovi
Bakovi a obci Roztoky a starostovi pánovi Martinovi Jurkovičovi za vytvorenie
výborných podmienok a poskytnutie priestorov na realizáciu podujatí.
Miriama Vinjarová, POS vo Svidníku

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter