Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Profily osobností ocenených na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva

<h3>Čestné občianstvo Mesta Stropkov

Peter Kocák
Narodil sa 15. júla 1961 v Čiernej nad Tisou. Po skončení základnej
školy v Stropkove študoval v rokoch 1976 až 1980 na Strednej
umelecko-priemyslovej škole v Košiciach. V rokoch 1980 až 1987 študoval
na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave voľnú grafiku a knižnú
ilustráciu u profesora Igora Rumanského a Oresta Dubaya.
Od roku 1989 je pedagógom na Katedre výtvarnej výchovy a umenia, Fakulty
humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, kde
vyučuje grafiku, kresbu, dekoratívnu kompozíciu, písmo a základy
kaligrafie.
Venuje sa voľnej grafike, ex libris, jeho doménou je technika suchá ihla,
Často ho ale pritiahne aj lept, mezzotinta, linoryt či drevorez. V maľbe sa
paradoxne zaoberá ázijskými anotáciami, ktoré transformuje do nášho
výtvarného umenia. V jeho dielach, niečím pripomínajúcich grafický svet
Albína Brunovského, sa často objavuje motív ženy. Tú zobrazuje
v nadreálnych súvislostiach, ktoré sú preňho veľmi reálne.
Je zberateľom japonskej a čínskej grafiky. Jeho koníčkom je japončina a
všetko, čo súvisí s Japonskom. Patrí k členom anglickej, nemeckej a
japonskej spoločnosti zberateľov a milovníkov ex libris a KIWA –
Medzinárodnej asociácie drevorezu so sídlom v Kjóte.
Doteraz usporiadal 13 samostatných výstav v zahraničí a 30 výstav doma.
Jeho diela boli vystavené na 35 kolektívnych výstavách doma a na
82 medzinárodných výstavách v zahraničí. Mnohé ocenenia mu boli
udelené v Českej republike, Poľsku, Ukrajine, Litve, Bulharsku, Rumunsku,
Taliansku, Dánsku, Holandsku, Argentíne, USA, Číne, Luxembursku, Japonsku
či Kórei.

Štefan Vasilík
Narodil sa 23. mája 1936 v Malom Lipníku (okres Stará Ľubovňa) v rodine
roľníka ako predposledný zo šiestich deti. Základnú školu absolvoval
v roku 1948 v rodnej obci. V školskom roku 1948/49 vstúpil do Juvenátu
v kláštore redemptoristov v Michalovciach, kde prijímali chlapcov a
poskytovali ubytovanie ako internát pre študentov gymnázia s možnosťou
pokračovania v štúdiu na kňazstvo. Vo februári 1948 moc prevzali ateisti,
ktorí začali likvidáciu Gréckokatolíckej cirkvi, Juvenát bol rozpustený a
otec Vasilík sa vrátil domov, kde nakoniec dokončil základnú školu.
V roku 1950 bol prijatý na gymnázium v Prešove. Keďže v tej dobe
nevystúpil z cirkvi, nemal možnosť študovať ďalej, ale pracoval doma na
kontingenty. Po čase sa zamestnal vo výrobe v Prakovciach, ale stiahli ho
domov, lebo súrodenci nechceli zostať na gazdovstve. Neskôr aj on odchádza
do Ružomberka a pracuje v Bavlnárskych závodoch. Tam ho pozval kňaz
redemptorista a chystal ho na útek za hranice. Keďže poslednú skupinu
zadržali, zostal tam pracovať až do roku 1968, odkiaľ odchádza do
kňazského seminára v Bratislave. Gréckokatolícka cirkev sa vtedy dostala
z podzemia na slobodu.
Štúdium teológie ukončil v roku 1973 ako 38-ročný. Prvú farnosť dostal
na vtedajšej ruskej hranici Ubľa – Šmigovec, kde dva roky pracoval na
dokončení rekonštrukcie rodinného domu na farský úrad. Po dokončení fary
musel opravovať v troch filiálkach chrámy vo vnútri i vonkajšie fasády.
Neskôr bol na 12 rokov preložený do Rokytova pri Humennom, kde pokračoval
v opravách chrámov a po ôsmich rokoch bol už ako skúsený opravár
vyslaný do Stropkova, kde sa začínalo so stavbou kláštora. Tu bol 1. júla
1992 poverený, okrem správy farnosti s dvoma filiálkami, aj ako investor
stavby. Stavbu posvätili po štyroch rokoch práce, hoci v projekte bol
termín 6 rokov. Otec Vasilík žije v Stropkove 18 a pol roka a už 15 a
pol roka si v pokoji užíva dôchodkový vek medzi spolubratmi, ktorým
pomáha v pastorácii i v bežnom živote v kláštore redemtoristov.

Cena Mesta Stropkov

MUDr. Ján Čupa (in memoriam)
Narodil sa 25.augusta 1931 v Bardejove. Po ukončení gymnázia v rodisku sa
rozhodol študovať na Lekárskej fakulte v Košiciach v odbore všeobecné
lekárstvo. V máji v roku 1956 úspešne spromoval. Svoju prax začal
v bardejovskej nemocnici na detskom, chirurgickom, gynekologickom a internom
oddelení. Neskôr pracoval ako obvodný lekár v Zborove, kde s manželkou a
deťmi zotrval 9 rokov. V roku 1965 sa presťahoval do Stropkova, kde
v Tesle pracoval ako závodný lekár. Od roku 1974 bol obvodný a dorastový
lekár. Absolvoval I. a II. atestáciu, angažoval sa v aktivitách ČSČK,
dlhoročne pracoval v Civilnej obrane ČSSR, zaslúžil sa o rozvoj telesnej
výchovy , športu a turistiky v okrese. Stal sa držiteľom viacerých
ocenení. Obdržal pochvalné uznanie za vzornú prácu pri prehlbovaní
systému, diplom za pracovnú iniciatívu a dosiahnuté výsledky a od MsNV
Stropkov mu bolo udelené čestné uznanie za dosiahnuté výsledky pri rozvoji
a výstavbe mesta Stropkov.
Rok 1982 bol pre neho veľkým zlomom. Navždy ho opustila dcéra, podľahla
zákernej chorobe. Radosť vystriedal žiaľ. Zažil srdcervúci pocit, keď
otec – lekár nemohol pomôcť vlastnému dieťaťu. Stratu milovanej dcéry
strašne ťažko prekonával. Napriek vtedajšiemu režimu bol hlboko veriaci
človek, pomáhala mu viera v Boha a viedol k nej i svoje tri deti. Takmer
polstoročie lekárskej praxe, a aj ako dôchodca, sa stále snažil nadobúdať
nové podnety a informácie v oblasti medicíny. Správne diagnostikovať
onemocnenie záviselo od kvalifikácie a skúseností prinavrátiť zdravie a
spokojnosť pacienta. Starostlivosť o pacienta bola jeho každodenná
medicínska rutina.
Mal rád ľudí, prírodu, hudbu, umenie. Už na gymnáziu ho zaujala, ako to on
hovoril, franina, preto rád konverzoval a čítal aj v zaslúženom
odpočinku. Napriek vysokému veku bol plný vitality, elánu, aj po
sedemdesiatke korčuľoval a lyžoval. Venoval sa turistike, rybolovu,
cestovaniu, veľmi rád a často relaxoval s vnúčatami na chate na
Domaši.
5. októbra 2007 rodinu náhle opustil pre zlyhanie srdca. Tohto roku by
oslávil 81 rokov. Spolu s manželkou prežil takmer 51 rokov. V živote sa
snažil byť čestný, skromný, v rodine byť príkladom, vzorom, veselým
i trpezlivým otcom a dedkom, ktorý im dnes chýba.

Ing. Jozef Kalafa (in memoriam)
Narodil sa 2. augusta 1945 v Čičave (okres Vranov nad Topľou). Vyrastal
v prostredí roľníckej rodiny, ktorá bola odkázaná na poľnohospodárstvo.
Po ukončení osemročnej základnej školy v Komáranoch začal v roku
1959 navštevovať SVŠ vo Vranove nad Topľou. Po jej absolvovaní pokračoval
v štúdiu na Vysokej škole technickej v Košiciach v špecializácii Náuka
o kovoch. Po jej ukončení nastúpil ako závodný štipendista do závodu
Tesla Stropkov. Po absolventskej praxi prešiel viacerými pracovnými
pozíciami – od technológa až po samostatného vývojového pracovníka.
V tomto období si zvýšil kvalifikáciu postgraduálnym štúdiom na Vysokej
škole technickej v Košiciach v odbore povrchových úprav kovov. Krátky
čas pôsobil ako tajomník štátnej skúšobne kovov Vukov Prešov a od roku
1974 opäť nastúpil pracovať do materského závodu Tesla Stropkov. Počas
celého obdobia pôsobil ako externý učiteľ v elokovaných triedach SPŠ
strojníckej Prešov a školiacom stredisku závodu Tesla Stropkov pre prípravu
niektorých robotníckych povolaní.
Od roku 1966 bol členom TJ Slávia Stropkov. Vo výbore hádzanárskeho
oddielu pracoval ako jeho predseda od jeho vzniku až do roku 1981. Aktívne sa
podieľal na práci lyžiarskeho oddielu, pri výstavbe lyžiarskeho areálu a
pri organizovaní súťaží v lyžovaní.
Získané skúsenosti v organizačnej, ekonomickej a najmä výchovnej oblasti
boli prínosom po nastúpení do funkcie riaditeľa SOU. Potrebnú pedagogickú
kvalifikáciu pre výkon funkcie si doplnil štúdiom na Slovenskej vysokej
škole technickej, katedre inžiniersko-humanitných vied v Bratislave. Neskôr
absolvoval prípravu pedagogických pracovníkov na nové poňatie
výchovno-vzdelávacej práce organizované ako priebežné vzdelávanie.
V roku 1990 ukončil funkčné štúdium pre vedúcich pedagogických
pracovníkov. V roku 1992 absolvoval postdiplomové špecializačné štúdium
riaditeľov SOU v pôsobnosti MH SR v Bratislave.
V rokoch 1981 až 2004 pôsobil vo funkcii riaditeľa SOU Tesla Stropkov,
neskôr SOU elektrotechnického. Od roku 2004 zastával funkciu zástupcu
riaditeľa pre praktické vyučovanie a od roku 2005 do júna 2007 pôsobil
ako učiteľ odborných predmetov. Náhla smrť preťala jeho životnú púť
v roku 2011. Spolu s manželkou vychovali dvoch synov, ktorí ukončili
štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.

Marko Špilár
Narodil sa v Stropkove a v rodnom meste absolvoval základnú aj strednú
školu. Maturoval v roku 1968 na Strednej všeobecnovzdelávacej škole.
V štúdiu pokračoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Prešove, kde študoval telesnú výchovu v kombinácii
s matematikou.
Po ukončení vysokej školy v roku 1968 nastúpil ako učiteľ na I.
základnú školu v Stropkove. Tu pôsobil až do roku 1975. Od septembra
1975 až do odchodu do dôchodku v roku 2008 učil na II. základnej škole.
Počas svojej pedagogickej praxe pôsobil aj v školách v okrese Stropkov. Na
vtedajšej II. základnej škole boli vytvorené športové triedy so zameraním
na futbal a volejbal. K futbalu inklinovali chlapci, dievčatá zasa
k volejbalu. Od samého začiatku mal na starosti dievčatá a s tým spojený
volejbal. Práca s nimi nebola vždy ľahká, ale výsledky, ktoré dosahovali
v rámci okresu, kraja a Slovenska boli výzvou do ďalšej práce.
V športe boli dosiahnuté dobré výsledky, no nezaostávali za nimi ani
výsledky výchovno-vzdelávacie. Dievčatá po ukončení základnej školy
úspešne pokračovali v ďalšom štúdiu na stredných školách a väčšina
má ukončené vysokoškolské vzdelanie. Okrem štúdia ostali verné aj
volejbalu a hrali za rôzne ligové kluby. V súčasnosti je na zaslúžilom
dôchodku a venuje sa svojim záľubám a rodine.

Ďakovný list

Ľudmila Jakubčová
Narodila sa 23. februára 1957 v rodine, ktorá mala pozitívny vzťah
k hudbe. Láska k spevu ju preto sprevádzala už od kolísky. Po absolvovaní
Ľudovej školy umenia pokračovala v rozvoji svojho talentu na hudobnom
konzervatóriu, ktoré ukončila v roku 1976. V tom istom roku nastúpila ako
učiteľka ĽŠU na ul. Hálkovej v Bratislave. V roku 1976 založila detský
spevácky zbor Rosnička pri Dome pionierov a mládeže na Novohradskej ulici
v Bratislave. Stala sa druhou dirigentkou detského speváckeho zboru Slniečko
pri Ústrednom dome pionierov a mládeže v Bratislave. Ako dirigentka získala
na speváckej súťaži o Zlatý veniec mesta Bratislavy popredné ocenenie.
V roku 1978 sa z rodinných dôvodov presťahovala do Stropkova, kde začala
učiť na ĽŠU. Od vedenia ĽŠU a Domu pionierov a mládeže dostala ponuku
pracovať v oblasti, ktorá jej bola najbližšia. V tom istom roku založila
dodnes fungujúci detský spevácky zbor Maľovaný svet, ktorý má za sebou
nemalé úspechy a vystriedalo sa v ňom do 600 detí. Do života sa úspešne
zaradili bývalí členovia tohto zboru ako Michaela Sušinová, Mgr. Tomáš
Jakubčo, Mgr. Zdenka Petriľaková, Mgr. Katarína Mašlejová, Bc. Majka
Šmajdová, Bibiana Obrimčáková, Jana Bučková, Simona Matkobišová a
mnohí iní.
V rokoch 1980 až 1989 bola dirigentkou Podduklianského učiteľského
spevokolu. Koncertovali na domácich súťažiach, ale aj v Rumunsku, Poľsku a
na Ukrajine.
Za výchovno-pedagogickú činnosť jej bolo odborom školstva vo Svidníku a
v Stropkove viackrát udelené čestné uznanie a ďakovný list za dlhoročnú
činnosť, za šírenie a rozvoj kultúry a za úspešnú reprezentáciu ZUŠ
Františka Veselého v Stropkove.
V roku 2000 na návrh už nebohého otca J. Knežu sa stala dirigentkou
novovzniknutého zboru sv. Cyrila a Metoda pri chráme a kláštore otcov
redemptoristov v Stropkove, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou
liturgického a kultúrneho života stropkovskej grécko-katolíckej farnosti
i samotného mesta Stropkov. Počas svojej pedagogicko-umeleckej činnosti sa
snaží odovzdávať svoje dlhoročné skúsenosti mladej generácii. Ako
učiteľka ZUŠ F. Veselého v Stropkove vychováva budúcich hudobníkov a
milovníkov umenia. Celý svoj život zasvätila hudbe, ktorá je jej poslaním
a vášňou zároveň.
Tibor Vasilko
Narodil sa 13. júla 1939 v Stropkove, kde aj doposiaľ žije so svojou
rodinou. Po skončení Pedagogickej školy pracoval ako učiteľ na základných
školách v Košarovciach, vo Veľkých Bukovciach a v Stropkove. Počas
svojej pedagogickej činnosti sa ako učiteľ hudobnej výchovy vo veľkej miere
venoval záujmovej práci žiakov a to predovšetkým prípravou kultúrnych
programov k rôznym príležitostiam a príprave talentov na školské a
regionálne súťaže. Vo verejnom živote sa angažoval ako poslanec MsNV
v Stropkove, kde zastával funkciu predsedu školskej a kultúrnej komisie.
Aktívne pracoval v Zbore pre občianske záležitosti pri MsNV a MsÚ
v Stropkove od roku 1970 až doteraz. Za svoju prácu bol poctený uznaniami
ako: Čestné uznanie MsNV v Stropkove v roku 1975, Čestnú medailu za
zásluhy o rozvoj mesta v roku 1986, Čestné uznanie Zboru pre občianske
záležitosti v roku 1989, Poďakovanie z ONV odboru školstva vo Svidníku a
medaily za výchovu, rozvoj okresu Svidník a rozvoj mesta Stropkov. V roku
1999 odišiel do zaslúžilého dôchodku, ale aj naďalej aktívne pracuje
v zbore pre občianske záležitosti.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter