Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Profily osobností ocenených na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva

Životopismi šiestich osobností sa vraciame k nedávnemu slávnostnému
zasadnutiu mestského zastupiteľstva, na ktorom boli udeľované ocenenia
ľuďom, ktorí sa zvlášť záslužným spôsobom pričinili o rozvoj,
propagáciu a zviditeľňovanie nášho mesta nielen doma, ale aj
v zahraničí.

Ďakovný list primátora mesta

Ing. Ján Mydla
Narodil sa 14. apríla 1956 v Stropkove. Detstvo prežil v Kelči, kde od
roku 1962 začal navštevovať základnú školu. 4-ročné gymnázium začal
navštevovať od roku 1971 vo Vranove nad Topľou, ktoré ukončil maturitou
v roku 1975. Už v tomto období sa začal zaujímať o letecké
modelárstvo a to štúdiom dostupnej literatúry a stavbou jednoduchých
modelov. Od roku 1975 začal študovať na Chemicko-technologickej fakulte VŠT
v Bratislave. Počas vysokoškolských štúdií sa venoval aj modelárskej
činnosti v rámci vysokoškolského modelárskeho klubu. Vysokú školu
ukončil na katedre Anorganická technológia v roku 1980. Od 1. augusta
1980 začal pracovať v štátnom podniku TESLA Stropkov, kde pracuje až
doteraz v rôznych funkciách.
V septembri 1983 sa stáva vedúcim modelárskeho krúžku v II. Základnej
škole v Stropkove a vo vedení tohto krúžku pokračuje nepretržite. V roku
1985 sa zúčastňuje prvých okresných a krajských majstrovstiev žiakov.
V roku 1987 zakladá spolu z ďalšími 18-timi členmi Letecko-modelársky
klub v Stropkove ako Základnú organizáciu Zväzarmu a stáva sa jeho
predsedom. Cieľom klubu je metodicky a odborne zabezpečovať činnosť
krúžkov, v ktorých sa celkovo vystriedalo viac ako 400 detí a organizovať
pre nich súťaže. Okrem toho klub usporadúva pravidelné modelárske výstavy
a propagačné akcie. V roku 1991 sú v Stropkove usporiadané Majstrovstvá
SR upútaných modelov. Tieto sa ešte zopakujú v roku 2008 a 2009. Dlhodobo
sa organizujú pravidelné modelárske súťaže na území mesta Stropkov, ako
je napr. 10 ročníkov súťaže hádzadiel Stehlík, 18 ročníkov súťaže
O cenu TESLY Stropkov, 4-kolové seriály Jesennej ligy a pod.
V roku 2006 bol na konferencii leteckých modelárov zvolený za trénera SR
pre malé modely a člena predsedníctva Rady leteckých modelárov pri Zväze
modelárov Slovenska. Okrem inštruktorskej a funkcionárskej činnosti ešte
aktívne súťaží. Od roku 1988 sa zúčastnil vyše 300 súťaží, na
ktorých 89 krát zvíťazil, z toho 6 krát sa stal Majstrom SR. Na
Majstrovstvách SR bol ešte trikrát druhý a trikrát tretí. Za nalietané
výsledky mu bol priznaný Zväzom modelárov Slovenska najvyšší
výkonnostný stupeň „Diamantové A“.
Margita Hlaváčová
Narodila sa 1. júla 1940 v Chotči. Po ukončení základného vzdelania
v Stropkove študovala na Pedagogickej škole pre vzdelanie učiteľov 1. –
5. ročníka v Prešove. Ako učiteľka začínala v Kľušove, po roku
v Nižných Raslaviciach. Z rodinných dôvodov požiadala o preloženie na
niektorú ZŠ v Stropkove. Počas pôsobenia na I. a II. ZŠ vyučovala
prevažne matematiku. Každoročne venovala veľa času príprave žiakov na
prijímacie skúšky na stredné školy a matematické súťaže. Na škole
pracovala ako vedúca predmetovej komisie Matematika – Fyzika a referentka
Matematickej olympiády. Bola jej zverená práca tajomníčky v okresnom
výbore metodického združenia a metodičky metodického združenia pre 1. –
4. ročník. V roku 1970 do jej života vstúpili veľmi vážne zdravotné
problémy. Po vyšetrení v Prahe podstúpila náročnú operáciu zákernej
choroby v Košiciach. Vďaka Bohu, skoro zázrakom, po pol roku bola opäť
v škole a to bol pre ňu a pre jej rodinu najväčší dar.
Za pedagogickú činnosť jej bolo odborom školstva vo Svidníku viackrát
udelené Čestné uznanie a diplomy za dlhoročnú činnosť pri rozvíjaní
matematickej olympiády. V roku 1980 jej bol Ministerstvom školstva udelený
titul Vzorná učiteľka za príkladné plnenie úloh vo výchovnej
i vzdelávacej práci a obetavú verejnú činnosť. Po novozriadení Cirkevnej
školy sv. Petra a Pavla v našom meste v roku 1992 jej bola zverená funkcia
riaditeľky.
Za výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, pri rozvoji
cirkevného školstva a duchovnej formácii mládeže, jej bolo udelené
Čestné uznanie Rímsko-katolíckym arcibiskupským úradom v Košiciach
i Ďakovný list za úspešnú pedagogickú činnosť a pracovné výsledky na
úseku riadenia a aktívnu prácu v Rade riaditeľov pri Arcibiskupskom
školskom úrade v Košiciach.
Počas svojej pedagogickej činnosti sa snažila mladej generácii odovzdať
nielen svoju kresťanskú lásku, ale aj všetok svoj um, schopnosti i kus
svojho učiteľského srdca.
Ján Motyka
Narodil sa 10. februára 1932 v Stropkove, kde ukončil ľudovú školu.
Stredoškolské vzdelanie absolvoval na Gymnáziu v Rožňave a Bardejove, kde
zmaturoval v júni 1957. Po maturite nastúpil do delostreleckého učilištia
v Hraniciach na Morave. V roku 1953 bol vyradený ako poručík
delostrelectva a pridelený do 32. pešieho pluku v Košiciach. Ako
dôstojník z povolania pôsobil do marca 1955, kedy bol rozkazom Ministerstva
obrany prevelený do zálohy ako schopný vojenskej služby II. stupňa. V roku
1955 začal pracovať na finančnom odbore ONV v Stropkove a bol poverený
agendou majetkoprávneho oddelenia a v roku 1957 ako právnik v štátnom
majetku v Bardejove, neskôr po delimitácii štátneho podniku bol
delimitovaný ako PAM-ista v štátnom majetku v Stropkove. V roku
1963 nastúpil do Tesly Stropkov ako vedúci všeobecnej učtárne a metodik
účtovníctva.
V rokoch 1970-1971 pracoval ako ekonóm JRD Olšavka a od roku 1972 do roku
1989 pracoval na výbore ľudovej kontroly ONV vo Svidníku ako vyšší a
vedúci kontrolór. Od 17. júla 1989 je na invalidnom dôchodku ako občan
s ťažkým zdravotným postihnutím. Mimo zamestnaneckých povinností na ONV
v meste, robil vo futbalovom oddiele Slavoj Stropkov pokladníka.
V čase pôsobenia v Tesle Stropkov bol členom výboru futbalového oddielu a
vedúcim mužstva. Bol zakladajúcim členom DOS Ondavan v roku 1966. Svoju
aktívnu činnosť ukončil v roku 1996 v inscenácii „Kto stratil –
nech hľadá“ na motívy Kukučínovej poviedky Rysavá jalovica. S hereckou
činnosťou prestal inscenáciou Čechovovej hry „Labutia pieseň“, ktorej
premiéra bola v roku 1996 a spolu s pánom Hmurčíkom, ako hostia súboru
Divadla mladých NO – TAK, sa zúčastnili v roku 1996 Krajskej divadelnej
prehliadky V Prešove. S inscenáciou „Labutia pieseň“ sa zúčastnil
v roku 1997 stretnutia seniorov, ktoré zorganizovalo Združenie divadelných
ochotníkov Slovenska a konalo sa v Tisovci. Bolo to veľké uznanie
zúčastnených ochotníkov Slovenska a občanov Tisovca. Tak ako herec
v Čechovovej hre odchádza preč s bolesťou v duši, tak aj on odišiel pre
nemoc svoju a svojej manželky.
V priebehu pôsobenia v súbore Ondavan účinkoval v 12 inscenáciách.
Všetky úlohy mu boli milé. 18. októbra 1993 spolu s Daňom Soóšom,
Valentínom Hmurčíkom, Annou Gombárovou a Magdou Soóšovou na Scénickej
žatve v Martine mu bolo udelené ocenenie „Zápis do pamätnej knihy“
Združenia divadelných ochotníkov Slovenska za sústavnú tvorivú prácu
v súbore Ondavan ako herec, organizátor. Mimo pôsobenia v DOS Ondavan p.
Motyka uverejňoval v stropkovskom Spektre prevažne humoristické príhody aj
názory na niektoré aktuálne veci, ktoré sa udiali v minulosti a
v súčasnosti vo „Varošu“ ako „Dzedo spod Šibeňej hury“.
Uverejnených bolo 50 balád. Mal premyslené námety pre ešte ďalších 40,
ale po mozgovej príhode už zdravie nedovolí, i keď veľmi chcel aj tieto
„ľabdy“ knižne spracovať.

Cena Mesta Stropkov

Mgr. Ján Švec Bilý
Narodil sa 25. novembra 1943 v obci Hankovce v okrese Bardejov, ako
najstarší zo šiestich detí. Po skončení stredoškolských štúdií
v giraltovskom gymnáziu, vtedajšej jedenásťročnej strednej škole, začal
študovať teológiu v Bratislave a po päťročnom štúdiu bol 5. júna
1966 vysvätený za kňaza.
Nastúpil ako kaplán do Sniny, kde pôsobil v rokoch 1966 – 1972. Od roku
1972 do roku 1986 bol správcom farnosti v Sobranciach. V roku 1983 bol
ustanovený za dekana michalovského dekanátu. V rokoch 1986 –
1990 pôsobil v Michalovciach. Ďalších 13 rokov pôsobil ako správca fary
v Hanušovciach nad Topľou. 1. júla 2003 ho košický arcibiskup Mons.
Alojz Tkáč poslal do Stropkova za farára a zároveň dekana stropkovského
dekanátu.
Počas 43 – ročnej kňazskej služby sa popri duchovnej činnosti venoval
oprave starých a výstavbe nových cirkevných budov, do farnosti povolával
rehoľníkov, pre ktorých pripravil vyhovujúce budovy, horlil za rozširovanie
duchovných spoločenstiev, zakladanie cirkevných spevokolov, vydávanie
farských časopisov a spracovanie histórie farnosti. Bol členom Kuratória
ústrednej charity na Slovensku, Slovenskej komisie pre prípravu nového
katechizmu. V roku 1992 bol v Košiciach ustanovený za riadneho diecézneho
sudcu a v roku 2000 za sudcu košického Metropolitného tribunálu.
Je členom komisie pre pastoráciu Rómov, pracoval v komisii pre permanentnú
kňazskú formáciu a takisto v kňazskej rade.
Hneď na začiatku pôsobenia v Stropkove si postavil priority svojej
pastorácie: mať ľudí rád a čím viac byť s nimi, opraviť kláštor,
ktorý sa nazýva Srdcom Stropkova, obnoviť faru, aby v nej mohli žiť
všetci kňazi spolu a zrekonštruovať Katolícky kultúrny dom
k 70. výročiu jeho vzniku. V stropkovských prioritách boli plánované
veľké misie a zavedenie tzv. pôstnych kázní, ktoré majú dopomôcť
k oživeniu duchovného života.

Čestný občan mesta Stropkov

Andrej Kavka
Narodil sa 13. júla 1935 v Stropkove, kde aj ukončil základné vzdelanie
meštianskou školou v roku 1950, nakoľko dochádzka bola prerušená II.
svetovou vojnou. S futbalom začínal v Stropkove ako dorastenec a postupne sa
dostával aj medzi dospelých, kedy dostal aj prvé kopačky, z ktorých mal
nesmiernu radosť.
Po skončení ZŠ odišiel na Odborné učilište štátnych pracovných záloh
v Žiline, ktoré ukončil v roku 1953 a zároveň hral futbal za Budatín
pri Žiline, a popri tom ukončil nadstavbové štúdium elektrotechnické.
V roku 1954 odišiel na základnú vojenskú službu do Poběřovic a aby
mohol hrať futbal, dostal sa k spojárskej rote a tam aktívne začal hrať
v krajskej súťaži.
Po ukončení základnej vojenskej služby sa vrátil do SEZ Žilina a keďže
dostal veľmi dobré referencie vo futbalovom raste podpísal prestup do Dynama
Žilina, kde sa hrala I. československá liga. V tomto období bol prvým
hráčom zo Stropkova v najvyššej futbalovej súťaži.
V roku 1959 podpísal prestup do II. ligy do Banskej Bystrice, s ktorou
v ročníku 1960/1961 vybojoval postup do I. ligy. V roku 1962 sa vrátil
z rodinných dôvodov do Stropkova a na žiadosť Futbalového oddielu Tesla
Stropkov začal trénovať mužstvo dospelých, kedy si urobil aj kvalifikáciu
trénera II. triedy. Od roku 1963 postupovali až do divízie II. ligy. Pri
postupe do tejto súťaže v ročníku 1965/1966 obdržal vyznamenanie
z Krajského výboru futbalového zväzu Prešov za úspešnú reprezentáciu
ako tréner a za rozvoj futbalu v kraji. V tomto istom roku bol vyhlásený
ako hráč aj tréner za športovca roka v Bardejove za Prešovský kraj.
Obdržal pamätné a ďakovné listy pri rôznych výročiach futbalu
v Stropkove a v kraji.
Počas jeho trénerského pôsobenia bolo v našom meste odchovaných viacero
hráčov, ktorí postupovali do vyšších súťaží na Slovensku ako
napríklad: A. Flešár, M. Lehocký, V. Rusnák, Pencák a ďalší a futbal
dosahoval najlepšie výsledky.
PaedDr. Michal Lipinský
Narodil sa 20. novembra 1940 ako tretie dieťa v sedemčlennej roľníckej
rodine. Po skončení základnej školy a gymnaziálneho štúdia pokračoval
v štúdiu na Pedagogickej fakulte v Prešove, v odbore telesná
výchova – biológia , ktorú ukončil v roku 1960. Po skončení
základnej vojenskej služby v roku 1962 nastúpil ako učiteľ na Strednú
poľnohospodársku technickú školu (SPTŠ) v Stropkove.
Hneď od nástupu začal ambiciózne svoj voľný čas venovať rozvoju športu
nielen v škole, ale aj v meste. Bol iniciátorom vybudovania dvoch
volejbalových ihrísk, basketbalového ihriska a v zimnom období svojpomocne
pri kaštieli, kde bola umiestnená SPTŠ a tiež pri internáte školy
vybudoval klzisko, ktoré slúžilo korčuliarom z mesta a okolia. V rokoch
1975-1980 bol trénerom družstva dorasteniek v hádzanej v krajských
majstrovstvách. Okrem toho sa venoval aj rozvoju stropkovského futbalu ako
atletický tréner mužstva Tesly Stropkov pri hlavnom trénerovi pánovi
Kavkovi.
V roku 1966 stál s pánom Smolkom pri zrode TJ Slávia Stropkov. Aktívne
pracoval na výstavbe lyžiarskeho vleku, ako aj umelej zjazdovky, ktorá bola
daná verejnosti do užívania v roku 1969.
Pre rozšírenie svojho vzdelania začal študovať na Fakulte telesnej výchovy
a športu UK v Bratislave odbor telesná výchova – pedagogika. V roku
1980 bol menovaný za riaditeľa SOUS vo Svidníku, kde pôsobil 10 rokov.
Okrem toho vykonával funkciu predsedu Okresného výboru futbalového zväzu,
predsedu komisie pre mládež pri krajskom výbore futbalového zväzu a bol
tiež členom predsedníctva krajského hádzanárskeho zväzu. Bol dlhoročným
rozhodcom v I. a II. lige hádzanej, neskôr rozhodcom a delegátom vo futbale.
Za túto aktívnu činnosť mu bolo udelených predsedníctvom Slovenského
futbalového zväzu a krajského futbalového zväzu niekoľko pamätných
medailí, diplomov, čestných uznaní a ďakovných listov. Bol viacnásobným
darcom krvi, za čo mu bol udelený ďakovný list Okresného výboru
Československého červeného kríža.
V roku 1992 nastúpil ako stredoškolský profesor na Gymnázium v Stropkove,
kde vyučoval telesnú výchovu a biológiu. Aj počas pôsobenia na Gymnáziu
sa zaslúžil o rozvoj športových činností rôzneho zamerania, ale hlavne
volejbalu. Družstvo dievčat sa pod jeho vedením 6-krát prebojovalo na
Majstrovstvá Slovenska a vždy obsadilo popredné umiestnenie. Pričinil sa
o usporiadanie Majstrovstiev Slovenska vo volejbale dievčat, ktoré sa konalo
v Stropkove dvakrát. V roku 2008 sa stal konateľom Mestského športového
klubu Tesla Stropkov. Za dosiahnuté výsledky v pedagogickej práci mu bol
udelený titul „Vynikajúci pracovník v oblasti poľnohospodárskych
škôl“, viac čestných uznaní a ďakovných listov, nakoniec Krajským
úradom v Prešove pri príležitosti Dňa učiteľov v roku 2002 ďakovný
list za vynikajúcu prácu v školstve.
Za rozvoj športu a aktívnu prácu s mládežou v oblasti rozvoja telesnej
kultúry mu viacnásobne boli udelené čestné uznania a ďakovné listy.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter