Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Príprava akčného plánu pre okres Stropkov, ktorý je na zozname najmenej rozvinutých regiónov

Ešte v októbri minulého roka
2018 bol okres Stropkov zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých regiónov.
Momentálne sa pripravuje akčný plán na rozvoj nášho okresu.

„Áno je to tak, rozhodnutím z októbra minulého roka sa aj
okres Stropkov spolu s michalovským okresom zaradil medzi najmenej rozvinuté
okresy. Mesto Stropkov sa zapojilo do výzvy, ktorú vyhlásil Úrad vlády, a
získalo príspevok na tvorbu akčného plánu, ktorý pre okres Stropkov
vypracováva Slovenská technická univerzita v Bratislave. Rozhodnutím
prednostu Okresného úradu v Stropkove A. Veselého bol vytvorený akčný
výbor, ktorý koordinuje celú činnosť okresu,“
priblížil
primátor O. Brendza a dodal, že prednosta Okresného úradu minulý týždeň
absolvoval stretnutie na Úrade vlády z dôvodu konzultácií pri tvorbe
akčného plánu. Návrh akčného plánu nepodlieha schváleniu v MsZ, ale
v akčnom výbore. „Sú tam zohľadnené všetky podnety, ktoré
sme zniesli my za mesto Stropkov. Konalo sa tiež stretnutie so starostami obcí
celého okresu, s podnikateľmi vo výrobnej sfére, poľnohospodárskej
oblasti, ďalej z oblasti cestovného ruchu, takže akčný plán sa
tvorí,“
uviedol O. Brendza. Samotné zaradenie do zoznamu a
akčný plán podľa O. Brendzu znamená, že mesto aj samotný okres by mohli
získať podporu v troch oblastiach a z troch zdrojov.
Poslanec S. Kolcún na 3. zasadnutí MsZ reagoval na túto informáciu a
predniesol primátorovi návrhy a vízie. „Poprosil by som, aby zo
strany mesta bola do plánu zakomponovaná aj podpora projektov nájomných
bytov pre mladé rodiny, ako aj podpora projektu svojpomocnej výstavby
sociálnych bytových jednotiek, aby sme už len nerozprávali o lokalite Za
jarkom, ale aby sme to riešili,“
uviedol poslanec MsZ S.
Kolcún a ďalej žiadal do plánu zahrnúť tiež výstavbu detských
jaslí.
„Projekt, či výzva svojpomocná výstavba neexistuje. Existuje
však možnosť prestupného bývania, kde je možné získať 95 % podpory na
výstavbu bytov s 5% spolufinancovaním mesta. Budem očakávať vaše
písomné spracovanie a bol by som rád, keby ste navrhli lokalitu pre výstavbu
bytov na prestupné bývanie pre Rómov s odôvodnením koľko bytov aj to
prečo navrhujete konkrétnu lokalitu. Budem rád, keď nám to
prejde,“
reagoval primátor O. Brendza a dodal, že mesto môže
žiadať o zapracovanie tejto myšlienky do akčného plánu, to je to
najmenej, no nepôjde to bez určenia konkrétnej lokality. Samozrejme sa to
týka aj nájomných bytov.
„V rámci akčného plánu rozvoja okresu je tiež priestor na
vytvorenie sociálneho podniku pracovnej integrácie, kde by sa jednalo
o podnik, ktorý okrem iného by v predmete činnosti mal výrobu betónových
výrobkov,“
povedal S. Kolcún a dodal, že pracovníci
takéhoto podniku by následne vyrábali zámkovú dlažbu a obrubníky,
zabezpečovali by tiež jej pokládku, čím by sa umožnila rekonštrukcia
našich mestských komunikácií za lacný peniaz.
„Mali by sme dostať príspevok na obdobie piatich rokov so
zameraním na podporu udržania jestvujúcich pracovných miest a
príležitostí a na tvorbu nových. Snina získala okolo 60 miliónov eur,
Levoča 32 miliónov eur, uvidíme preto akú výšku sa podarí presadiť na
Úrade vlády nám. Získať by sme tiež mali jednorazový regionálny
príspevok, ktorý závisí od toho ako budeme pripravení a čo budeme
požadovať. Môžeme podporiť jednak mesto, ale aj každú jednu obec
v našom okrese. Požadujeme a navrhujeme, aby sme riešili hnedý priemyselný
park. Budeme žiadať finančné prostriedky na riešenie prístupovej
komunikácie, tiež na čiastočnú rekonštrukciu haly M1,“

povedal primátor a dodal, že stretnutia prebehli aj na pôde Tesly, ktorá je
spolutvorcom akčného plánu a určite prebehne ďalšie kolo rokovaní.
Mesto bude žiadať a navrhovať aj udržanie zamestnanosti, podporu športu,
podporu života v meste, finančný príspevok na výmenu technológie na
klzisku, ktorá je v havarijnom stave. Príspevok na odstránenie tohto
havarijného stavu bude vedenie mesta požadovať nielen od Úradu vlády, ale
aj od VÚC. Do svojej žiadosti tiež plánujú zahrnúť aj ďalšiu etapu
rekonštrukcie areálu v oddychovej zóne pod vlekom. Mesto sa chce zamerať na
rozvoj turizmu v meste. Dôležitou otázkou teda ostáva rekonštrukcia
námestia, sprístupnenie kostolnej veže turistom, či kaštieľ.
„Bol nami vyplnený dotazník, uvidíme teda, čo nám prejde.
Všetko je v štádiu pripomienkovania. 19. apríla by mala byť Rada vlády,
kedy sa bude schvaľovať tento akčný plán. V júni bude zasadnutie vlády
u nás v Stropkove, kde už budeme hovoriť o konkrétnych veciach. Paradoxne
sa tešíme, že sme najmenej rozvinutý okres. Všetko sa to odvíja od miery
nezamestnanosti, ktorá sa u nás pohybuje na úrovni 10 až 11%. V januári
sme evidovali asi 1200 nezamestnaných, z čoho 10% tvorili
vysokoškoláci,“
uviedol primátor v závere a dodal, že
o všetkých možnostiach sa bude diskutovať.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter