Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Primátor Ondrej Brendza hodnotí rok 2016

Vážení Stropkovčania,
vstupujeme do roku 2017, ktorý je zároveň tretím rokom aktuálneho
funkčného obdobia. Dovoľte mi preto prihovoriť sa vám a pri tejto
príležitosti zhrnúť uplynulé obdobie a takisto naznačiť vízie do
nasledujúcich rokov.

Aj v uplynulých dvanástich mesiacoch sme pokračovali v realizácii
konsolidačných opatrení. Dotkli sa Mestského úradu, škôl, mestských
podnikov i ostatných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Prijali sme viaceré nevyhnutné opatrenia smerujúce k transparentnejšiemu
nakladaniu s verejnými zdrojmi. Jedným z kľúčových v roku 2016 bola
zmena v oblasti účtovníctva a personálnej agendy stropkovských
základných a materských škôl. Celá oblasť účtovníctva a mzdovej
politiky prešla pod Mestský úrad. Ak hovoríme o konsolidácii, zvlášť sa
treba pristaviť pri podniku Služba. Krachujúca spoločnosť sa vďaka
zodpovednému prístupu a rozumným rozhodnutiam vedenia mesta i podniku mení
na modernú príspevkovú organizáciu, ktorá dnes zabezpečuje široké
spektrum služieb pre mesto, jeho obyvateľov a v rámci vlastnej
podnikateľskej činnosti i pre súkromný sektor. Chcem zdôrazniť, že
všetky personálne zmeny vykonané vo vedení úradu, mestských
spoločnostiach a organizáciách smerovali k naplneniu našich cieľov
v oblasti transparentnosti a zefektívnenia a hospodárnejšieho nakladania
s prostriedkami mesta. O správnosti našich rozhodnutí svedčí fakt, že
mesto a jeho organizácie sú dnes v omnoho lepšej finančnej kondícii.

Investície do osvetlenia, rozhlasu, parkovísk i cintorínov

Vďaka úspešným projektom máme dnes viac ako tisíc nových svetelných
bodov v celom meste i mestských častiach. Nanovo boli osvetlené ulice
i časti Stropkova, ktoré boli dlhodobo na okraji záujmu. Počas Sviatkov
nám chvíle v centre spríjemňuje krásna vianočná výzdoba. Celé mesto je
od decembra ozvučené novými ampliónmi a prenos zvuku zabezpečuje moderná
analógovo-digitálna ústredňa. Modernizujeme Dom smútku, ktorý sme
premenovali na Dom nádeje. Začali sme rekonštruovať civilné i vojenské
cintoríny. Vyčistili sme niekoľko čiernych skládok na území mesta,
najväčšiu v rokline za Tescom. Toto územie by malo byť do konca
funkčného obdobia zrekultivované. V závere roka sme tam začali osadzovať
kanalizačné rúry a potupne budeme pokračovať smerom k stanici. Štandardne
sa zameriavame na opravy výtlkov na miestnych komunikáciách a vo vlastnej
réžii realizujeme aj povrchové úpravy chodníkov a ciest. V lokalitách
ulíc Hrnčiarska a Matice slovenskej sme vďaka efektívnejšiemu využitiu
verejných plôch vytvorili 32 nových parkovacích miest. Ďalšie pribudli po
zjednosmernení ulice Jilemnického pri nemocnici. V záujme zvýšenia
bezpečnosti dopravy sme inštalovali štyri spomaľovacie pásy na námestí a
Cintorínskej ulici.

Novinky v mestských nariadeniach

Prijali sme nové nariadenia týkajúce sa režimu umiestňovania reklamných
zariadení v meste, vylúčením parkovania nákladiakov v meste zavádzame
zmeny v parkovacej politike, do praxe sme uviedli aj nové nariadenie
upravujúce chov psov v meste, ako aj nariadenie pre stavebníkov, ktoré by
malo eliminovať negatíva súvisiace s rozkopávkami chodníkov a ulíc.
S občanmi mesta prebieha prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov
nadštandardná komunikácia, čo v minulosti nebolo pravidlom.

Propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva

Začíname sa zameriavať aj na budovanie cykloturistickej infraštruktúry.
S partnerským mestom Rzeszów sme podali projekt na vybudovanie cezhraničnej
cyklotrasy. Vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja sme v jeseni
vyznačili prvé kilometre cyklotrasy v okolí mesta. Čakáme na výsledky
hodnotenia ďalších troch cezhraničných projektov v rámci
slovensko-poľskej spolupráce zameraných na prezentáciu kultúrneho
dedičstva a propagácie histórie Stropkova ako významného mariánskeho
pútnického miesta. V spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou sme
podnikli prvé kroky smerujúce k sprístupneniu kostolnej veže pre
Stropkovčanov i turistov. Zamerať sa chceme aj na rekonštrukciu ďalších
historických objektov v meste. Našu pozornosť si určite zaslúži aj
mestský park postavený na prelome 19. a 20. storočia. Prvým krokom bola
kompletná rekonštrukcia a výmena jeho takmer 70-ročného oplotenia.

Nadväzujeme úspešné partnerstvá

V rámci investičnej výstavby sme skolaudovali a odovzdali 30 nových
bytov na ulici Ciolkovského. Aktuálne sa zaoberáme otázkou ďalšieho
rozvoja bytovej výstavby v meste, tak pre majoritné, ako aj menšinové
obyvateľstvo. V apríli sme úspešne zavŕšili proces vstupu investora do
priemyselného parku, ktorý sme odštartovali ešte v polovici roka
2015. Dnes je výrobca elektrotechnických komponentov etablovaný a
nemecko-slovenská spoločnosť zamestnáva viac ako 30 zamestnancov.
Podpísali sme tiež memorandum o vzájomnej spolupráci s VSD, a.s., na
základe ktorého sme si stanovili spoločné priority v rámci investícií do
elektrickej distribučnej siete v meste. Zamerali sme sa aj na opravu striech
mestských budov – Denného centra, materskej školy v Bokši a tribúny na
futbalovom štadióne.

Dva veľké projekty a príprava na štvrtú etapu námestia

V tomto roku začne realizácia dvoch veľkých projektov – plánovaná
je rekonštrukcia Materskej školy na ul. Matice slovenskej za 543 306 eur.
Mesto na ňu získalo zdroje z EÚ a štátneho rozpočtu, spoluúčasť
predstavuje 5 percent. Úspešní sme boli aj vo výzve Ministerstva
životného prostredia zameranej na vybudovanie skládky biologicky
rozložiteľného odpadu a nákup mechanizmov. Projekt dosiahne výšku
902 tisíc eur. V príprave je projekt výstavby polyfunkčného objektu na
ulici Hrnčiarskej a s tým súvisiaca výstavba parkoviska za Domom služieb.
Začíname proces výkupu zostávajúcich nehnuteľností na námestí, aby sme
mohli realizovať štvrtú etapu jeho rekonštrukcie. Pripravujeme aj projekt
zníženia energetickej náročnosti budovy MsÚ. V závere roka prebehlo
zameranie chodníka smerujúceho na Sitníky, čo je prvým krokom k tomu, aby
sme sa postupne mohli pustiť do jeho rekonštrukcie.

Výstavba obchvatu stále aktuálna

Na druhej strane nám opäť nevyšiel projekt na likvidáciu čiernych
skládok na ulici Pod Laščíkom a dlhodobo nás trápi situácia na ulici Za
jarkom. Osobne som tiež nepredpokladal, že proces zmeny územného plánu
súvisiaci s výstavbou obchvatu bude trvať tak dlho. Od začiatku roka
2015 totiž intenzívne pracujeme na zabezpečení vydania územného
rozhodnutia pre túto stavbu, ale celý proces brzdila administratívna
existencia sitníckeho letiska. V závere roka sme sa však opäť pohli
dopredu a preto verím, že v roku 2017 proces úspešne zavŕšime.

Spoločné úspechy pre deti i širokú verejnosť

Zvlášť ma teší náš spoločný úspech v podobe nového ihriska
Žihadielko. Živo si spomínam, ako sme takto pred rokom už začiatkom
januára uvažovali, či sa nám podarí uspieť v pilotnom projekte
spoločnosti Lidl. Desiatim najúspešnejším mestám na Slovensku mali
postaviť moderné detské ihrisko, „stačilo“ nazbierať najviac hlasov
v rámci piatich skupín miest rozdelených podľa počtu obyvateľov. Vo
februári začal „žihadielkový“ ošiaľ a azda nepreženiem, ak poviem,
že zachvátil celé mesto i okres. Vaša aktivita bola úžasná a mesto sa
hlasujúcich snažilo motivovať komunikačnou kampaňou i vyhlásením
súťaže pre hlasujúcich. Náš nápad neskôr nasledovali ostatné mestá.
Napokon sme skončili prví v hlasovaní a Stropkovčania sa ako jediní na
východe Slovenska dočkali krásneho ihriska. Spojili sme sa pre dobrú vec a
30. júla oslávili spoločný úspech nás všetkých. Podobne sme uspeli aj
v hlasovaní o grilovacie miesto od Veľkopopovického Kozla, ktoré nám
pivovar postavil v jeseni v mestskej časti Bokša. Náš sľub postaviť
každý rok jedno nové detské ihrisko platí a aj v roku 2017 sa
stropkovské deti môžu tešiť na ďalšie.
Deťom a ich rodičom sme vyšli v ústrety aj pri zakladaní materského
centra Pastelka, ktoré sídli v Dennom centre a má za sebou už niekoľko
veľmi zaujímavých akcií. Teší ma, že v mestskej časti Sitníky funguje
od roku 2015 plnohodnotná prevádzka materskej školy, hoci do roku 2014 sa
tento problém neriešil. Sitníčania určite privítali aj novú autobusovú
zastávku, na ktorú sa čakalo dlhé roky. Vďaka nej môže verejnosť
využívať aj spoje, ktoré dovtedy na Sitníkoch nezastavovali.

Úspešný rok stropkovského športu

Osobitnou kapitolou je stropkovský šport. V tomto roku sme dosiahli
v kolektívnych a individuálnych zápoleniach vynikajúce výsledky na
domácej i medzinárodnej úrovni. V rámci peňažného a nepeňažného
plnenia putovalo do rozvoja stropkovského športu najviac prostriedkov za
posledné roky. Všetky žiadosti o podporu boli po konzultáciách so
žiadateľmi naplnené a dnes samospráva intenzívne spolupracuje so všetkými
športovými združeniami v Stropkove. Modernizáciou prešla krytá
plaváreň, zimný i futbalový štadión. Mesto sa v tomto období stalo aj
majiteľom lyžiarskeho vleku. Verím, že vďaka tomu sa nám opäť podarí
sprístupniť jestvujúci vlek športujúcej verejnosti či malým lyžiarom
v tréningu. Vo vedení mesta sa zaoberáme aj problematikou opätovného
otvorenia skateparku.

Plodná spolupráca mesta, občanov a zastupiteľstva

Toto všetko sa nám podarilo naplniť len vďaka vašej podpore a dôvere.
Som nesmierne rád, že môžem napĺňať svoj program k spokojnosti
všetkých občanov a zároveň vďačný za vaše prejavy podpory. Na druhej
strane je pochopiteľné, že v každej komunite sa nájdu aj nespokojní. Aj
ich názory rešpektujem a zaoberáme sa všetkými podnetmi. Primátor je síce
monokratický orgán, ktorý nesie najväčšiu zodpovednosť za stav a chod
nášho mesta, ale všetky aktivity, projekty a naplnené ciele sú kolektívnym
dielom. Nič z toho, čo som v rekapitulácii uplynulého obdobia spomenul, by
sa nepodarilo zrealizovať bez podpory občanov, bez spolupráce s odborným
aparátom MsÚ, bez aktívneho podielu vedenia i zamestnancov mestských
organizácii, bez súčinnosti s vedením škôl… A samozrejme, nenaplnili
by sme to ani bez konštruktívnej a korektnej spolupráce vo vedení mesta,
mestskej rade a v mestskom zastupiteľstve. Som rád, že drvivá väčšina
poslancov mestského parlamentu našla s vedením mesta zhodu a podporili
projekty a aktivity, ktoré sú prínosom pre naše mesto.
Máme za sebou polovicu volebného obdobia, absolvovali sme prvý polčas.
Dosiahli sme výsledky, na ktorých môžeme stavať a ktoré sú základom pre
rozvojový rok 2017.
Za každým prvým polčasom vo futbale nastupuje prestávka. To sa však
nemôže týkať nášho mesta. Nemáme nárok na prestávku či oddych. Všetci
spoločne ideme, za vašej výdatnej podpory, do druhého polčasu a chceme
dosiahnuť ďalšie spoločné víťazstvá pre naše mesto. A ak sme sa opäť
dostali k športovej terminológii – je známe, že šport, konkrétne
futbal, bol dôležitou súčasťou môjho života 24 rokov. Od roku 2001 som
pôsobil v celoštátnych súťažiach, neskôr aj na medzinárodnej úrovni.
V decembri som sa aj vzhľadom na pracovné povinnosti súvisiace s výkonom
funkcie primátora rozhodol svoju kariéru ukončiť a rozhodcovskú píšťalku
pomyselne zavesiť na klinec.
Vážení Stropkovčania, na začiatku nového roka želám všetkým nám
i celému mestu pokoj, vzájomné pochopenie a toleranciu, nech nás každým
dňom sprevádza Božie požehnanie a spoločne tak budeme môcť robiť naše
mesto krajším.
Ondrej Brendza, primátor mesta

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter