Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Primátor mesta Stropkov bilancoval rok 2018

O. Brendza: Výsledkom našej práce je spokojnosť obyvateľov
nášho mesta

Len nedávno sme oslávili príchod nového roka a tak primátor mesta
Stropkov O. Brendza všetkým zaželal hlavne veľa zdravia, šťastia, Božieho
požehnania, trpezlivosti a vzájomného pochopenia. „Už
tradične by som na začiatku nového roka aj na tomto mieste rád zhrnul
uplynulý rok a zároveň naznačil naše plány na ten práve
začínajúci,”
povedal O. Brendza.

Ako ďalej uvádza rok 2018 bol pre Slovenskú republiku aj rokom volebným
a v novembri sme volili predstaviteľov samosprávy na ďalšie štyri roky.
Uplynulý rok bol zároveň aj rokom viacerých významných jubileí.
Pripomenuli sme si 100. výročie skončenia I. svetovej vojny, 100. výročie
vzniku Československa, smutné 50. výročie vpádu okupantov na naše
územie, 25. výročie vzniku samostatného Slovenska, 20. výročie pádu
„mečiarizmu“ a 1. januára 2019 uplynulo 10 rokov od zavedenia Eura na
Slovensku. „Bohužiaľ, rok 2018 si budeme pamätať aj ako rok
bezprecedentnej vraždy dvoch nevinných ľudí, novinára Jána Kuciaka a jeho
partnerky Martiny Kušnírovej. Táto udalosť zmenila Slovensko a verím, že
okrem vykonávateľov vraždy príslušné policajné orgány, vyšetrovatelia
i prokuratúra nájdu aj jej skutočných objednávateľov,”

dodal primátor.

Vlastné investície do ulíc, osvetlenia i odpadového
hospodárstva

„Odhliadnuc od vyššie uvedených skutočností, z pozície
primátora mesta hodnotím rok 2018 ako zavŕšenie úspešného volebného
obdobia. Vlani sa nám podarilo zrealizovať niekoľko významných projektov
financovaných z vlastných prostriedkov, rezortných dotácií
i eurofondov,”
uviedol s tým, že sa štandardne pokračovalo
v rekonštrukcii a oprave miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a
verejných priestranstiev. „Po dlhých desaťročiach sme
zrekonštruovali prvú časť ulice Hrnčiarskej – pešej zóny, nový povrch
dostala Zámocká (vrátane plynofikácie), Ulica gen. Sázavského, akad.
Pavlova, rozšírili sme parkovisko za bytovými domami A2 a B48, vybudovali
nové vstupy do bytovky na Hlavnej, zrekonštruovali chodník na Sitníky,
odstránili obrovskú čiernu skládku a zároveň prekryli a zrekultivovali
roklinu za Tescom… To všetko z vlastných peňazí za bezmála 300 tisíc
eur,”
zhodnotil O. Brendza.
Minuloročnou novinkou, ktorá sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom
verejnosti, bola určite výstavba dvoch polopodzemných stojísk s nádobami
na komunálny a separovaný odpad na Krátkej a Chotčanskej.
„Opäť sme investovali aj do siete verejného osvetlenia, hlavne
na uliciach Mlynská a Zámocká, ale aj ďalších, v celkovej výške
40 tis. eur. Investície sme realizovali v súčinnosti s investíciami VSD,
a.s., v zmysle podpísaného Memoranda o spolupráci,”

priblížil.

Nová dominanta na cintoríne

Od roku 2014 sa vedenie mesta intenzívne venuje aj skultúrňovaniu
stropkovských pietnych miest. Výnimkou nebol ani uplynulý rok.
„Prostredníctvom správcu cintorínov, mestského podniku
Služba, sme popri iných prácach zavŕšili obnovu vojnového cintorína z I.
svetovej vojny, ktorý sa stal jednou z nových dominánt Stropkova. Jeho
posviacka prebehla v septembri, kedy sme si v meste pripomenuli
100. výročie skončenia I. svetovej vojny. Okrem toho sme v minuloročnom
dušičkovom období pri vstupe na horný cintorín posvätili aj pamätník
nenarodeným deťom,”
uviedol a dodal, že celkové investície
do cintorínov predstavovali v minulom roku 66 tis. eur, z čoho 16 tis.
tvorila dotácia z Ministerstva vnútra SR na obnovu vojnového cintorína.

Mesto Stropkov začalo so IV. etapou rekonštrukcie
námestia

V rámci rekonštrukcie námestia bola významným momentom minulého roka
asanácia dvoch posledných domov pri kostole a finančné a majetkovo-právne
vysporiadanie s rodinami Lehockých. „V centre mesta sme
pokračovali v úprave jubilárneho parku, zrekonštruovali fontánu pred
Okresným úradom, doplnili verejnú zeleň a v lete všetkým spríjemnila
horúce dni nová parná brána na námestí. Nezabudli sme ani na náš
záväzok z predchádzajúceho obdobia postaviť každý rok aspoň jedno
detské ihrisko – vlani sme postavili dve moderné ihriská na ulici Mlynskej
a pri Komunitnom centre,”
povedal primátor.
Viac ako 50 tisíc mesto investovalo do obnovy priestorov materských škôl
v Bokši a na Sitníkoch, škôlke na ul. A. Hlinku, zveľadené sú areál
Parku zvierat i priestory kaštieľa či Denného centra. Novú tvár
dostávajú aj stropkovské športoviská. „Rozsiahlou
rekonštrukciu prechádza tribúna na futbalovom štadióne a tenisové kurty,
obnovujeme zimný štadión a z roka na rok pribúdajú nové atrakcie na
krytej plavárni,”
priblížil O. Brendza.

Vydarené eurofondové projekty

Úspešne boli ukončené aj dva cezhraničné projekty – maliarsky
plenér s mestom Korczyna a projekt s mestom Rzeszow, vďaka ktorému sa pri
Stropkove postavila vyhliadková veža a tri altánky a takisto bola vyznačená
cykloturistickú trasu do Poľska.
„Zabudnúť netreba ani na finančne najvýznamnejší projekt
minulého roka, a to realizácie skládky biologicky rozložiteľného odpadu
spolu so zabezpečením nového technologického a strojového vybavenia za
1,1 mil. eur realizovaný prostredníctvom podniku Služba,”

uviedol primátor a dodal, že medzi minuloročné investície je potrebné
uviesť aj prebiehajúcu rekonštrukciu a modernizáciu hospodárskeho dvora
Služby.

Základom stále ostáva dobrá spolupráca a podpora

„Treba povedať, že všetky projekty a investičné akcie sa
nám podarilo zrealizovať hlavne vďaka spoločnej práci kvalitného tímu
mojich kolegov a podpory poslancov zastupiteľstva. Našou základnou filozofiou
je zodpovedné, hospodárne a racionálne nakladanie s verejnými
financiami,”
povedal.
Ako ďalej uviedol vedenie mesta spolu s poslancami tak pokračuje
v procesoch, ktoré sa podarilo naštartovať po voľbách v roku 2014.
„Ani nám sa nevyhýbali problémy pri realizácii našich
cieľov, mnohé nepredvídané nedostatky sme riešili za pochodu, ale
výsledkom je spokojnosť obyvateľov nášho mesta. Dôkazom toho je aj
úspešné zavŕšenie volebného obdobia v podobe takmer 81-percentnej podpory
vašich hlasov v novembrových komunálnych voľbách,”

dodal.
Všetky tieto spoločné projekty, investície a aktivity vníma primátor ako
pomyselný odrazový mostík do nasledujúceho obdobia. „Verím,
že nadviažeme na spoločné úspechy a v nastúpenom trende budeme
pokračovať. O našich plánoch pre rok 2019 vás budem čoskoro
informovať,”
uzavrel primátor.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter