Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prihlášky na stredné školy do 10. apríla

Do 10. apríla sa tohtoroční deviataci musia rozhodnúť, akú strednú
školu si vyberú pre svoje ďalšie štúdium. Pre nových stredoškolákov je
pripravených 75 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Prešovského samosprávneho kraja.

V zmysle vyhlášky ministerstva školstva a po definitívnom určení
počtu miest pre prvákov na stredných školách ponúkajú školy
v Prešovskom samosprávnom kraji 6518 miest, z toho v školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja je vytvorených 5404 miest. Pre
budúcich prvákov pritom župné školy od 1. septembra otvoria vyše
120 učebných a študijných odborov.
Najväčší záujem opätovne očakávajú gymnáziá a školy so zameraním na
technické odbory. V kraji sa perspektívnymi po vzore predošlých rokov
ukazujú elektrotechnika, strojárstvo i stavebníctvo. Aj v budúcom
školskom roku majú budúci študenti možnosť vzdelávať sa v zaujímavých
učebných a študijných odboroch, z ktorých sú mnohé nedostatkové na trhu
práce a zamestnávatelia majú záujem o absolventov týchto odborov. Dopyt je
napríklad po operátorovi kožiarskej výroby, obchodnom pracovníkovi,
biotechnológovi, farmakológovi, biochemikovi, ale žiadanými sú
i absolventi odborov krajčír, cukrár – pekár, mäsiar – lahôdkar,
či cukrár – kuchár.
Na župné gymnáziá je možné prijať 898 žiakov, študijné odbory
s maturitou na školách PSK majú pripravených 3181 miest a učebné odbory
s výučným listom môže študovať 1325 žiakov. Verejné stredné školy
v kraji sú pripravené prijať aj 667 žiakov, ktorí nemajú ukončený
deviaty ročník.
Školy, ktoré ponúkajú bilingválne štúdium, alebo vyžadujú špeciálne
overenie zručností realizujú prijímacie konanie podľa termínov
stanovených odborom školstva Okresného úradu v Prešove. Ostatné odborné
školy a gymnáziá sa na nápor deviatakov ešte len pripravujú. Uchádzač,
alebo zákonný zástupca žiaka môže pritom podať dve prihlášky na dve
rôzne školy, alebo dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
Odovzdať ich riaditeľovi základnej školy treba do 10. apríla.
Prijímacie skúšky v prvom termíne sa budú konať 13. a
16. mája 2019.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter